Chwilio'r wefan
English

Cyfle i ddweud eich dweud ar wasanaethau Anabledd Plant

Fe'ch gwahoddir i ddweud eich dweud ynglŷn â sut rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd yn Abertawe y mae anabledd yn effeithio arnynt.

Ymgynghori ar anableddau plant

Rydym yn ystyried rhoi gwell cyfleoedd ar gyfer darpariaeth chwarae, gofal cartref a chefnogaeth arall, yn ogystal â rhoi llais cryfach i rieni yn y broses gwneud penderfyniadau.

Mae hyn yn dilyn adolygiad o wasanaethau Anableddau Plant sydd wedi bod yn edrych ar y ffordd y mae gwasanaethau'n diwallu anghenion pobl a pha newidiadau allai sicrhau bod y gefnogaeth gywir yn cael ei darparu ar yr amser cywir ac yn y lle cywir.

Mae amrywiaeth o opsiynau wedi dod i'r amlwg o ganlyniad i drafodaethau â chynrychiolwyr rhieni, staff, adrannau partner a sefydliadau eraill.

Rydym yn awyddus i glywed barn pawb ar yr opsiynau hyn, yn enwedig y rheiny sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau a'r staff a'r sefydliadau niferus sy'n gweithio gyda phlant a'u teuluoedd.

Mae'r cynigion hyn eisoes wedi bod gerbron y Cabinet a gytunodd y dylid ymgynghori arnynt.

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 19 Mehefin. 

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw benderfyniadau wedi'u gwneud. Os ydych yn derbyn un o'r gwasanaethau hyn ar hyn o bryd neu os bydd eu hangen arnoch yn y dyfodol byddwch yn parhau i dderbyn y gwasanaeth y mae ei angen arnoch.

Bydd yr adborth rydych yn ei roi yn helpu i gyfeirio argymhellion a wnaed i Gabinet y Cyngor sy'n gyfrifol am benderfynu ar sut dylid darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM