Chwilio'r wefan
English
Man with boy

Anghenion addysgol arbennig

Gwybodaeth am y ddarpariaeth o anghenion addysgol arbenning yn Abertawe.

Os ydych yn meddwl y gallai fod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig, dylech drafod hyn a phennaeth eich plentyn neu Gydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig yr ysgol.  Os nad yw eich plentyn yn mynd i'r ysgol eto, ffoniwch neu ysgrifennwch at y Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr Adran Addysg yn y Ganolfan Ddinesig.  Efallai eich bod eisoes wedi derbyn cyngor gan eich Ymwelydd Iechyd neu Baediatregydd Cymunedol.  Lle bynnag y bo'n bosib, addysgir disgbylion ag anghenion addysgol arbennig yn eu dalgylch prif ffrwd lleol yn hytrach nag mewn ysgol arbennig.

Mae arian ychwanegol yng nghyllideb pob ysgol i helpu i ddiwallu anghenion plant ag anghenion addysgol arbennig.  Mae gan bob ysgol Gydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig i ddarparu cymorth a chyngor ychwanegol.  Yn ogystal a hyn, mae Seicolegwyr Addysg ac Athrawon Arbenigol (sy'n gweithio mewn sawl ysgol) ar gael i gynorthwyo'r ysgol.  Os oes gan eich plentyn anghenion sylweddol, gellir eu cyfeirio am Asesiad Statudol, sy'n gallu arwain at Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig.  Fodd bynnag, mae hyn yn anghyffredin iawn gan y caiff anghenion y rhan fwyaf o blant ag anghenion ychwanegol cymedrol eu diwallu yn eu hysgol leol trwy adnoddau'r ysgol.  Os oes Datganiad gan eich plentyn, bydd yr Awdurdod Lleol yn ymdechru i sicrhau y caiff ei anghenion eu diwallu yn ei ysgol leol o hyd.  Fodd bynnag, caiff anghenion rhai plant eu diwallu mewn Cyfleusterau Addysgu Arbenigol o fewn ysgol brif ffrwd neu, o bryd i'w gilydd, mewn ysgol arbennig.

Mae gan nifer o ysgolion prif ffrwd adnoddau, cyfleusterau a staff a hyfforddwyd yn arbennig i ddiwallu anghenion plant ag anawsterau dysgu arbennig.  Mae gan rai plant anghenion cymhleth, tymor hir y gellir eu diwallu orau mewn ysgol arbennig lle ceir addysgu arbenigol, arbenigedd ac offer ychwanegol.  Mae dwy ysgol arbennig yn Abertawe sef Ysgol Crug Glas ac Ysgol Pen-y-Bryn.  Ni all disgyblion fynychu'r ysgolion hyn oni chant eu lleoli yno gan yr Awdurdod Lleol.  Os oes gan eich plentyn Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, bydd ei Adolygiad Blynyddol ym Mlwyddyn 5 yn trafod ei leoliad uwchradd a chaiff argymhellion yr adolygiad hwn eu hystyried gan yr Awdurdod Lleol yn nhymor cyntaf Blwyddyn 6.

Nid yw'r cynllun lleoliad o ddewis yn berthnasol i ddisgyblion y mae ganddynt Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig.  Gall rhieni fynegi dewis yn uniongyrchol i Dim Mynediad i Ddysgu yr Awdurdod Lleol neu yn yr Adolygiad Blynyddol a bydd yr Adran Addysg yn ymgynghori a rhieni ac ysgolion i benderfynu pa ysgol sy'n gallu diwallu anghenion y plentyn orau.

Mae'r Adran Addysg yn cadw'r hawl i enwi ysgol nad yw'n ysgol y dalgylch.  Os oes gan eich plentyn ddatganiad ac rydych yn dymuno newid ysgol eich plentyn am ryw reswm, rhaid i chi gyflwyno'r cais hwn yn ysgrifenedig i'r Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Ganolfan Ddinesig, gan ofyn iddynt newid enw'r ysgol ar ddatganiad eich plentyn.  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y ddarpariaeth i blant ag anghenion addysgol arbennig, mae'r llyfryn 'Anghenion Addysgol Arbennig yn Ninas a Sir Abertawe: Arweiniad i Rieni a Gofalwyr' ar gael gan y Tim Mynediad i Ddysgu yn y Ganolfan Ddinesig.  Mae'r llyfryn yn esbonio'r polisi, y gweithdrefnau a'r ddarpariaeth sydd ar gael yn ogystal a disgrifio hawliau rhieni a chyfrifoldebau'r Adran Addysg.  Lluniwyd y llyfryn mewn partneriaeth a'r Prosiect Ymgynghorol Angenion Arbennig (SNAP).  Mae SNAP yn brosiect annibynnol sy'n darparu cefnogaeth ac arweiniad i rieni plant ag anghenion arbennig.  Gallwch ffonio SNAP ar eu llinell gymorth 0845 120 3730.

Arweiniad i Rieni a Gofalwyr

Mae'r pecyn hwn y rhoi gwybodaeth am y ffordd y mae plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu cynnal yn Ninas a Sir Abertawe.

Strategaeth Hygyrchedd 2012-2015

Mae'r ddogfen hon yn nodi cynlluniau'r Awrdurdod i wella mynediad disgyblion anabl i ysgolion yn gynyddol.

Polisi a Strategaeth Cynhwysiad

Mae'n pennu ymrwymiad yr awdurdod addysg lleol (AALl) i egwyddorion addysg gynhwysol a'i rhoi ar waith ar draws gwasanaethau a gweithgareddau perthnasol, a'r blaenoriaethau strategol i gyflawni'r ymrwymiad hwn.

Darparu Gwybodaeth

Mae'r wybodaeth hon yn amlinellu nodau cyffredinol polisi AALI Dinas a Sir Abertawe ar anghenion addysgol arbennig a'r camau a gymerwyd at faterion anghenion addysgol arbennig.

Polisi a Strategaeth AAA

Yma cewch gopïau o bolisi a blaenoriaethau strategol AAA Dinas a Sir Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM