Chwilio'r wefan
English

Asesiadau rheoliadau cynefinoedd CDLl

Mae'n rhaid i'r cyngor ystyried a yw'r CDLl yn debygol o gael effaith sylweddol uniongyrchol neu anuniongyrchol ar safle Ewropeaidd naill ai ar ei ben ei hun, neu o'i gyfuno â chynlluniau a phrosiectau eraill. Yr enw ar y broses hon yw Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC). Mae safleoedd Ewropeaidd yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA), yn ACA Forol, yn Ardaloedd Gwarchod Arbennig (AGA) ac yn safleoedd Ramsar.

Mewn cyfarfod o'r cyngor ar 28 Chwefror 2019, cytunodd y cyngor, fel yr Awdurdod Cymwys, ar y casgliadau a'r canlyniadau a nodwyd yn yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) cysgodol, a oedd yn cynnwys y diweddariad am yr ARhC a oedd yn ystyried casgliadau adroddiad yr arolygwyr am yr archwiliad i CDLl Abertawe. Cynhaliwyd yr ARhC gan DTA Ecology Ltd, ar y cyd â'r cyngor.

Cyfeiriwyd yr ARhC terfynol gan waith sgrinio cynharach mewn perthynas â'r Strategaeth a Ffefrir a'r Map Cynigion cyn-adnau. Mae'n darparu asesiad diweddaredig i'r CDLl Adnau (y prif ARhC), gyda diweddariadau wedi'u cynnal ar gyfer cyflwyno'r CDLl ym mis Hydref 2017, mis Chwefror 2018 a mis Mehefin 2018, ac adendwm i'r prif ARhC sy'n ystyried y Newidiadau Materion yn Codi (NMC) a'r Newidiadau Materion yn Codi - Arolygwyr (NMC-A) a ddiweddarwyd mewn ymateb i argymhellion rhwymol Adroddiad yr Arolygwyr, Chwefror 2019.

Casgliadau cyffredinol yr ARhC terfynol yw, ar yr amod y rhoddir y mesurau lliniaru angenrheidiol ar waith, na fydd CDLl Abertawe, fel y'i diwygiwyd gan yr NMC a'r NMC-A, yn debygol o gael effaith sylweddol ar gyfanrwydd unrhyw safleoedd Ewropeaidd.

Gellir gweld yr ARhC cysgodol terfynol, gan gynnwys yr adendwm, fel y'i cymeradwywyd gan y cyngor, yn yr adran lawrlwytho isod.

Mae manylion ychwanegol yr ARhC cyn-adnau a'r diweddariadau a gafwyd cyn y prif ARhC ar gael ar gais drwy e-bostio cdll@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM