Chwilio'r wefan
English

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DOLS)

Mae'n rhaid gofalu am bobl sydd â diffyg galluedd meddyliol mewn modd sy'n sicrhau eu bod yn ddiogel, ond cyn belled â bod modd, dylent hefyd fod yn rhydd i wneud y pethau y maent am eu gwneud.

Mae'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) yn rhan o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005. Maent yn berthnasol i oedolion sydd yn yr ysbyty, sy'n byw mewn cartref gofal neu sy'n byw â chymorth ac sydd â diffyg galluedd meddyliol i gydsynio i driniaeth neu ofal.  Mae'n rhaid gofalu am bobl mewn modd sy'n sicrhau eu bod yn ddiogel, ond cyn belled â bod modd, dylent hefyd fod yn rhydd i wneud y pethau y maent am eu gwneud.

Os caiff rhywun ei atal rhag gwneud yr hyn maent am ei wneud drwy'r amser, gelwir hyn yn golli rhyddid.  Weithiau mae'n bosib y bydd pobl sy'n derbyn triniaeth neu ofal yn colli eu rhyddid er mwyn eu cadw'n ddiogel. Byddai'n rhaid i bobl sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ar ran y person hwnnw fod yn sicr bod y penderfyniadau hynny er lles gorau'r person ac nad oes unrhyw ffordd arall o ofalu amdano'n ddiogel.

Mae'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn bodoli er mwyn sicrhau os yw rhywun yn colli ei ryddid, y gwneir hynny mewn modd cyfreithiol, cymesur ac sy'n diogelu'r person.  Mae'n rhaid i'r ysbyty neu'r cartref gofal wneud cais am Awdurdodiad DoLS a bydd yn rhaid i o leiaf dau berson asesu'r person a gwirio y bodlonir yr holl ofynion perthnasol cyn y gellir cyflwyno Awdurdodiad DoLS.

Y Cod Ymarfer Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Llyfr rheolau sy'n helpu i esbonio sut gall rhywun golli ei ryddid, a sut gellir osgoi hynny, yw'r Côd Ymarfer Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS). Mae hefyd yn esbonio'r mesurau diogelu sydd ar waith i sicrhau bod colli rhyddid yn gyfreithlon. 

Mae'r Cod Ymarfer Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ar gael ar wefan y GIGYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth gan sefydliadau eraill

Mae sawl sefydliad arall yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am DoLS ar eu gwefannau (yn Saesneg) sy'n esbonio'r mesurau diogelu, ar bwy byddant yn effeithio, a'r broses ar gyfer sicrhau awdurdod i amddifadu rhywun o'i ryddid. 

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid, Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 - MindYn agor mewn ffenest newydd

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid - Cymdeithas AlzheimersYn agor mewn ffenest newydd

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid - Age UK (Taflen)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM