Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau ar gyfer Pobl â Nam ar y Golwg

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth ar gyfer y rheiny â nam ar y golwg. Mae'n esbonio mwy am gofrestru eich nam ar y golwg ac yn darparu canllaw i ba wasanaethau sydd ar gael gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Dinas a Sir Abertawe a sut y gallwch wneud cais am gymorth.

Colli golwg 

Mae problemau sy'n deillio o nam ar y golwg i'w cael ar sawl ffurf gydag effeithiau gwahanol iawn. Y cyflyrau mwyaf cyffredin yw cataractau, glawcoma a dirywio mannog.

Gall nam ar y golwg gynnwys dallineb, golwg rhannol a golwg gwael. 

Rôl yr optegydd a'r offthalmolegydd 

Er mwyn darganfod unrhyw broblem bosib ar gam cynnar, mae'n bwysig mynd am brofion golwg rheolaidd. Os bydd eich optegydd yn darganfod problem gyda'ch llygaid a all fod yn broblem iechyd, bydd yn eich cyfeirio at eich meddyg teulu, offthalmolegydd (arbenigwr llygaid) mewn ysbyty lleol neu Optometrydd arbenigol a all gynnig cyngor a chyfarpar o dan y Cynllun Golwg Gwael.

Yn y Clinig Llygaid yn Ysbyty Singleton, mae Swyddog Cyswllt y Clinig Llygaid a all gynnig cefnogaeth a chyngor.

Gall offthalmolegydd gwblhau Tystysgrif Nam ar y Golwg (TNG) gan gategoreiddio eich cyflwr naill ai'n nam ar y golwg neu nam difrifol ar y golwg. Trwy lofnodi'r dystysgrif hon, byddwch wedi cytuno i gopïau ychwanegol gael eu hanfon at eich meddyg teulu a'r awdurdod lleol (y Gwasanaethau Cymdeithasol). Bydd hyn yn eich galluogi i gofrestru y nam ar eich golwg ar gofrestr yr awdurdod lleol ar gyfer pobl â nam ar y golwg, a gedwir yn unol â Deddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant (2014).

Ydy cofrestru'n orfodol? 

Nac ydy, mae gwneud cais i gofrestru'n ddall neu â golwg rhannol yn hollol wirfoddol. Drwy beidio â chofrestru, ni fydd mynediad i wasanaethau'n cael ei wrthod i chi.

Pam dylwn i gofrestru?

Mae'n haws i chi hygyrchu gwasanaethau a budd-daliadau penodol.

Mae hefyd yn caniatáu i'ch enw gael ei gynnwys ar y gofrestr sy'n cynorthwyo eich Awdurdod Lleol wrth gynllunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.

Mae PDF Document Cofrestri'r Anabl ar gyfer Pobl ag Anabledd Corfforol neu Synhwyraidd (Ffeithlen 028) (PDF, 34KB)Yn agor mewn ffenest newydd sy'n rhoi mwy o wybodaeth.

Cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r Tîm Gwasanaethau Synhwyraidd yn cynnwys gweithwyr arbenigol a leolir yn

Canolfan Adnoddau Bro Tawe
Ffordd Tregof
Bro Tawe
Abertawe 
SA7 0AL

Gellir cysylltu â nhw dydd Llun i ddydd Gwener 9:00 -1:00 trwy:

Rhif ffôn: 01792 315969 (Llinell ddyletswydd)

Cyfnewid testun: 18001 01792 315969

Ffacs: 01792 785021

Ffôn tecst: 07919 626 434

Ebost: timygwasanaethausynhwyraidd@abertawe.gov.uk 

Facetime: sensory.services@swansea.gov.uk

Skype: sensory.services.swansea

Gall y Tîm Gwasanaethau Synhwyraidd gynnig cyngor a gwybodaeth ynghylch:

 • Cynllun Bathodyn Glas
 • Larwm Cymunedol (Llinell Gymorth) a ffonau gyda Botymau Mawr
 • Budd-daliadau Lles
 • Tocynnau bws a thrên consesiynol
 • Consesiynau trwydded deledu
 • Llyfrau a phapurau newydd llafar
 • Materion tai
 • Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol
 • Asesiad Gofalwr
 • Fformatau cyfathrebu
 • Cymdeithas Cŵn Tywys

cynnwys cyfarpar i bobl â nam synhwyraidd gan roi cyfle i dreialu cyfarpar i asesu ei addasrwydd cyn ei brynu gan ddarparwyr.

Yn dibynnu ar eich anghenion, mae'n bosibl y gall y Gwasanaethau Cymdeithasol ddarparu gwasanaethau eraill. Gall y rhain ymwneud yn benodol â nam ar y golwg, neu ag anghenion eraill y gallai fod gennych y mae angen i chi gael cefnogaeth ar eu cyfer. Yn gyntaf, bydd rhaid i chi gael asesiad.  Mae ein ffeithlen Y Gwasanaethau Cymdeithasol: Asesiadau Gofal a Chymorth i Oedolion yn esbonio mwy ynghylch beth fydd hyn yn ei olygu.

Gwasanaethau Ailsefydlu i bobl â nam ar y golwg 

Gellid cynnig y mathau canlynol o wasanaethau i bobl sy'n bodloni'r meini prawf cymhwyster.

 • Ymwybyddiaeth o leoliad, teithio'n ddiogel ac yn annibynnol, sy'n cynnwys hyfforddiant a chyfarpar i'ch helpu i symud o amgylch eich cartref, i fynd i'r siopau lleol neu ymhellach.
 • Rhaglenni sgiliau byw'n annibynnol a fydd yn eich helpu i barhau i fod yn annibynnol mewn meysydd megis coginio, glanhau a gweithgareddau hamdden.
 • Hyfforddiant i gyfathrebu, a allai gynnwys amrywiaeth o fformatau hygyrch megis TG/ hyfforddiant teipio cyffwrdd, Braille, ymwybyddiaeth sylfaenol o gyfrifiaduron a'r defnydd o becynnau arbenigol. Y meini prawf ar gyfer yr hyfforddiant hwn yw eich bod mewn addysg neu gyflogaeth neu'n chwilio am gyflogaeth, yn siopa ar-lein neu'n cadw mewn cysylltiad â'ch teulu mewn amgylchiadau o ynysiad eithafol.
 • Hyfforddiant arbenigol i'ch helpu i ddefnyddio'ch golwg i'r graddau gorau posib.

Fel rhan o'ch asesiad, bydd y Swyddog Ailsefydlu'n trafod â chi sut y gallwch ddiwallu'r anghenion hynny, a phwy fydd yn darparu'r gwasanaeth a ble.

Bydd cyfyngiad amser ar y gwaith y byddwn yn ei wneud gyda chi. I'r rhan fwyaf o bobl mae hyn yn golygu ni fydd angen ein cefnogaeth arnoch unwaith i chi gyflawni eich nod penodol.

Cefnogaeth ar gyfer anghenion eraill 

Gan ddibynnu ar eich anghenion a'ch cymhwyster unigol, gall y Gwasanaethau Cymdeithasol gynnig y mathau canlynol o gefnogaeth i chi.

 • Taliadau Uniongyrchol, a all eich galluogi i drefnu eich cefnogaeth eich hun, efallai drwy gyflogi Cynorthwy-ydd Personol.
 • Cefnogaeth gartref os bydd angen help arnoch i allu byw yn eich cartref eich hun.
 • Gofal seibiant, sy'n rhoi cyfle i chi a'ch gofalwr gael egwyl o'r drefn ddyddiol.
 • Gwasanaethau Cartref Gofal Preswyl

Gallwn roi copïau o'r ffeithlenni a nodwyd yn y ddogfen hon. Gofynnwch i'ch rheolwr gofal neu ffoniwch 01792 636693. Fel arall, gallwch eu darllen ar-lein yn Taflenni a ffeithlenni'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Cefnogaeth gan sefydliadau eraill

Mae yna nifer o sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n cynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i bobl â nam ar y golwg. Mae manylion y rhain i'w gweld ar Nam ar y golwg .

Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe a gwybodaeth bersonol 

Pan fyddwch yn cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwn yn cadw gwybodaeth amdanoch mewn cofnodion ysgrifenedig ac ar ffeiliau cyfrifiadurol. Cedwir y wybodaeth hon yn gyfrinachol, ac eithrio pan fydd angen i ni ei rhannu gyda phobl sy'n darparu gofal i chi, neu i amddiffyn pobl eraill.

Mae hawl gennych ofyn i weld y cofnodion rydym yn eu cadw amdanoch chi.

Gallwn ddarparu mwy o wybodaeth i chi ynghylch sut rydym yn trin gwybodaeth bersonol. Ewch i Eich Gwybodaeth Bersonol: Ein Hymroddiad i Chi

Sylwadau a chwynion 

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau ynghylch ein gwasanaethau - boed hynny'n dda neu'n ddrwg. Rydym am glywed sut y gallem wneud pethau'n well, ac rydym yn hoffi gwybod pan fyddwn yn gwneud yn dda.

Os ydych yn anfodlon ar y gwasanaethau rydych yn eu derbyn, rydym yn eich annog i gwyno. Rhoddir manylion llawn yn Cyflwyno sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Gwasanaethau Cymdeithasol.

I gael mwy o gyngor neu wybodaeth am wneud cwyn, gallwch gysylltu â'n Swyddogion Cwynion ar 01792 637345.

Mae'r wybodaeth hon ar gael hefyd mewn fformatau eraill fel print bras, CD sain, Braille neu fformat electronig. Ffoniwch 01792 636902 i ofyn am fformat arall.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM