Chwilio'r wefan
English
NERS

Beth yw Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymafer?

Mae'r cynllun yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr iechyd proffesiynol yn Abertawe.

Mae'r cynllun cyfeirio ymarfer corff a gynigir gan Ddinas a Sir Abertawe'n rhan o'r rhaglen cyfeirio ymarfer corff genedlaethol (a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru).  Nod y cynllun yw annog unigolion sy'n anweithgar ar hyn o bryd i gymryd rhan mewn chwaraeon fel rhan o raglen ataliol neu adsefydlu.

Mae'r cynllun yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr iechyd proffesiynol yn Abertawe sy'n cynnwys meddygon teulu lleol, nyrsys meddygfeydd, deietegwyr, ffisiotherapyddion, nyrsys diabetig, seicolegwyr a therapyddion galwedigaethol.

Drwy'r cynllun hwn, rydym yn gallu cynnig amrywiaeth o raglenni y gall gweithwyr iechyd proffesiynol gyfeirio pobl iddynt. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cyfeirio i ymarfer corff
 • Atal cwympiadau
 • Adsefydlu cardiaidd
 • Adsefydlu ysgyfeiniol 
 • Ymarfer corff yn dilyn strôc
 • Adsefydlu canser
 • Rhaglen rheoli pwysau

Mae'r cynllun cyfeirio'n para oddeutu 16 wythnos, gan ddibynnu ar y rheswm dros gyfeirio, ac fe'i cyflwynir ym mhob canolfan hamdden Abertawe Actif a'r LC yn ogystal a chanolfannau cymunedol dethol ar draws Abertawe.

Bydd cleientiaid sy'n cael eu cyfeirio i'r cynllun yn cael cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy'n cynnwys sesiynau cadair, dosbarthiadau ffitrwydd, cerdded nordig a sesiynau campfa. Mae'r dosbarthiadau hyn yn para hyd at awr (oddeutu) ac yn cael eu cyflwyno mewn grwpiau bach o bobl.

Mae'r hyfforddwyr cyfeirio meddygon teulu'n cynnig:

 • Asesiadau grŵp neu un i un
 • Staff proffesiynol hynod gymwysedig
 • Sesiynau yn y gymuned
 • Cyngor ac arweiniad

Ar ôl i'r cleientiaid gwblhau'r rhaglen, rhoddir yr opsiwn iddynt barhau â'r rhaglen bersonol am bris gostyngol. Y pris am bob dosbarth ymarfer corff yw £2 y sesiwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM