Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl â nam ar y golwg

Mae'r sefydliadau isod yn cynnig cyngor a chefnogaeth amrywiol i bobl â nam ar y golwg.

Sefydliadau lleol a Chymreig

Sefydliadau cenedlaethol

Llyfrau a chylchgronau llafar

TG a  a chyfrifiaduron

Gwasanaethau eraill i bobl â nam ar y golwg

Sefydliadau lleol a Chymreig

Mae'r RNIB yn gweithio gyda Sefydliad y Deillion Caerdydd a Vision Impaired West Glamorgan i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth yn ardal Abertawe. Cysylltwch a nhw am wybodaeth am grwpiau lleol i bobl â nam ar y golwg

Ffôn: 01792 776360

Mae Vision Impaired West Glamorgan a Sefydliad y Deillion Caerdydd/RNIB yn rhedeg Grwp Llywio Sir Abertawe gyda'r holl grwpiau eraill ar gyfer pobl â nam ar y golwg yn Abertawe. Amcan y gr?p yw rhoi llais i bobl â nam ar y golwg ar amrywiaeth o faterion lleol. Gadewch neges ar 01792 776360 i gysylltu â'r gr?p.

Cyngor Cymru i'r Deillion (WCB)Yn agor mewn ffenest newydd
Dyma'r asiantaeth ymbarél sy'n cynrychioli'r trydydd sector ym maes nam ar y golwg yng Nghymru. Mae'n gweithio i ymgyrchu dros wella gwasanaethau i bobl â nam ar eu golwg ac i lobïo drostynt a'u cefnogi.

Ffôn: 02920 473 954

RNIB CymruYn agor mewn ffenest newydd
Amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall ledled Cymru, gan gynnwys cefnogaeth gyda chynhwysiad digidol a Gwasanaeth Hawliau Lles i bobl â nam synhwyrol. Mae hefyd Swyddog Cydlynu Clinig Llygaid RNIB yn Ysbyty Singleton. 

Ffôn: 029 2082 8500 

Sight CymruYn agor mewn ffenest newydd
Elusen annibynnol ym Mhontypŵl yw Sight Support sy'n darparu cefnogaeth i bobl sydd wedi colli golwg

Ffôn: 01495 763650

Gall gwefan Galw Iechyd CymruYn agor mewn ffenest newydd eich helpu chwilio am optegydd ac mae ganddo asesydd symptomau problemau'r llygad.  

Mae rhagor o wybodaeth am iechyd llygaid ar y wefan Gwasanaethau Gofal Llygaid CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Cyfeillion y Deillion Abertawe

Ffôn: 01792 655 424

Cymdeithas Byw'n Annibynnol Abertawe (SAIL)Yn agor mewn ffenest newydd
Mae SAIL yn sefydliad gwirfoddol lleol o bobl anabl sy'n gweithio i ddileu'r hyn sy'n rhwystro pobl anabl rhag byw bywydau llawn ac annibynnol.

Cyfeiriadur Dinas Iach - Nam ar y GolwgYn agor mewn ffenest newydd


Sefydliadau cenedlaethol

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (RNIB)Yn agor mewn ffenest newydd
Mae'r RNIB yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i unrhyw un sy'n byw gyda cholli golwg yn y DU.

Llinell gymorth: 0303 123 9999

Mae'r RNIB hefyd yn cynhyrchu'r Sightline DirectoryYn agor mewn ffenest newydd sy'n galluogi pobl i chwilio am wasanaethau i helpu pobl ddall neu rannol ddall.

The Partially Sighted SocietyYn agor mewn ffenest newydd
Mae'r gymdeithas hon yn darparu gwybodaeth, cyngor, offer a deunydd print clir i bobl â nam ar y golwg i'w helpu i ddefnyddio'r golwg sy'n weddill ganddynt yn y ffordd orau.

Ffôn: 0844 477 4966

Cymdeithas Clefyd MacwlaiddYn agor mewn ffenest newydd
Mae'r gymdeithas hon yn darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth ymarferol i hybu annibyniaeth ac ansawdd bywyd i bobl â chlefyd macwlaidd.

Llinell gymorth: 0300 3030 111

Blind Veterans UKYn agor mewn ffenest newydd
Elusen yw Blind Veterans UK sy'n cefnogi cyn-filwyr dall, yn ddynion a menywod.

Ffôn: 020 7723 5021

The Accessible Friends NetworkYn agor mewn ffenest newydd
Elusen yn y DU yw TAFN sy'n gweithredu dros y rhyngrwyd i ddarparu cefnogaeth gyfrifiadurol, hyfforddiant a gweithgareddau cymdeithasol i bobl ddall ac â nam ar eu golwg ar draws y byd.

Llinell gymorth: 0845 838 2369

Cwn TywysYn agor mewn ffenest newydd
Gwybodaeth am gwn tywys i bobl â nam ar y golwg


Llyfrau a chylchgronau llafar

Gwasanaeth llyfrau llafar RNIBYn agor mewn ffenest newydd
Mae gwasanaeth llyfrau llafar gan yr RNIB y mae'n rhaid talu tanysgrifiad blynyddol amdano. Rhaid chwarae'r CDs sy'n cael eu cyflenwi ganddynt ar chwaraeydd Daisy (y gellir eu prynu oddi wrth yr RNIB os bydd angen).

Llinell gymorth yr RNIB: 0303 123 9999

Calibre Audio LibraryYn agor mewn ffenest newydd
Elusen genedlaethol sy'n darparu gwasanaeth heb danysgrifio drwy'r post o lyfrau sain i oedolion a phlant â phroblemau golwg. Gellir darparu llyfrau ar CD/gofau bach neu drwy ffrydio.

Ffôn: 01296 432 339

Gwasanaethau Llyfrgelloedd Abertawe
Mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn cynnig Gwasanaeth i'r rhai sy'n Gaeth i Gartref i'r rhai nad ydynt yn gallu mynd i lyfrgell leol oherwydd oedran neu anabledd. Gellir archebu llyfrau print bras a llyfrau sain drwy'r gwasanaeth hwn.

Ffôn: 01792 516773

Gall aelodau'r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau sain am ddim a gwrando arnynt ar eu cyfrifiadur, eu chwaraeydd MP3 neu eu iPod.

Cylchgrawn Llafar Abertawe a Gŵyr
Mae'r cylchgrawn llafar yn cynhyrchu cylchgrawn newyddion lleol bob mis ar dâp yn ogystal â recordiau o lyfrau hanes lleol i bobl â nam ar y golwg.

Ffôn: 01792 202679


TG a Chyfrifiaduron

AbilityNetYn agor mewn ffenest newydd
Elusen genedlaethol yw AbilityNet sy'n helpu pobl anabl o bob oed i ddod o hyd i'r dechnoleg gywir i ddefnyddio cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd yn effeithiol.

Gwasanaeth Cynghori a Gwybodaeth am ddim: 0800 269 545

RNIBYn agor mewn ffenest newydd
Mae gan wefan yr RNIB wybodaeth am amrywiaeth eang o faterion technoleg gan gynnwys cyfrifiaduron, ffonau a thechnoleg gynorthwyol.

Llinell gymorth: 0303 123 9999

Leonard Cheshire DisabilityYn agor mewn ffenest newydd
Mae Leonard Cheshire Discover IT yn gweithredu'n lleol (Canolfan Dydd Cwmbwrla) ac yn rhedeg Prosiect Cynhwysiad Digidol gyda'r nod o helpu pobl anabl i fagu hyder wrth ddefnyddio cyfrifiaduron a thechnoleg gynorthwyol.

Ffôn: 01792 654013


Gwasanaethau eraill i bobl â nam ar y golwg

Cynllun Post Brenhinol 'Article for the Blind'Yn agor mewn ffenest newydd
Mae'r Post Brenhinol yn gweithredu cynllun o'r enw Articles for the Blind (AFB) sy'n caniatáu anfon rhai eitemau i bobl ddall neu rannol ddall neu ganddynt drwy'r post am ddim.

Ffôn: 0845 7740740

Teledu
Mae pobl sy'n ddall neu â nam difrifol ar y golwg yn gallu cael gostyngiad o 50%Yn agor mewn ffenest newydd ar drwydded teledu. Bydd y drwydded hon hefyd yn cynnwys unrhyw un sy'n byw gyda chi.

Ffôn: 0844 800 6790

Cofiwch y gall unrhyw un dros 75 oed gael trwydded teledu am ddim, os ydynt â nam ar y golwg neu beidio.

WavelengthYn agor mewn ffenest newydd - elusen sy'n darparu radios a setiau teledu i bobl sydd mewn perygl o gael eu hynysu neu sy'n unig, ac sy'n methu fforddio prynu un.

Sinema
Cerdyn cenedlaethol yw'r Cinema Exhibitors Association CardYn agor mewn ffenest newydd sy'n rhoi hawl i bobl sydd wedi'u cofrestru'n ddall neu sy'n derbyn Lwfans Byw i'r Anabl neu Lwfans Gweini i gael un tocyn am ddim ar gyfer rhywun sy'n mynd gyda nhw i'r sinema.

Ffôn: 0845 123 1292

Wedi'i bweru gan GOSS iCM