Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl sydd wedi colli clyw

Mae sefydliadau isod sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth amrywiol i bobl â nam ar y clyw.

Sefydliadau a Grwpiau Lleol 

Sefyliadau Cenedlaethol

Arbenigwyr Cyfathrebu 

Cefnogaeth i blant byddar a phlant rhieni byddar

Gwybodaeth ar-lein gan y Wasanaeth Ambiwlans Cymru am beth i'w wneud mewn argyfwng iechyd ar gyfer pobl sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw.Yn agor mewn ffenest newydd


Sefydliadau a Grwpiau Lleo

Canolfan Pobl Fyddar AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

57 - 58 Heol Castell-nedd, yr Hafod, Abertawe.

Mae Clwb Pobl Fyddar Abertawe yn cwrdd bob nos Iau o 7.00pm yn y Ganolfan. 

Grŵp Nam ar y Clyw Abertawe

Mae Grŵp Nam ar y Clyw yn cwrdd yn yr Ystafell Ddarganfod, Llyfrgell Canolog (Ganolfan Ddinesig) ar ddydd Gwener cyntaf y mis o 3.30 - 5.30pm.

Hear to MeetYn agor mewn ffenest newydd

Grŵp cymdeithasol i oedolion hŷn (50+ oed) sy'n colli clyw a drefnir gan sefydliad Gweithredu ar Golli Clyw.  Mae dau grŵp yn ardal Abertawe.

  • Willow Court, Campion Gardens, Comin Clun. - yn cwrdd bob trydydd dydd Mawrth y mis o 10.30 - 12.00
  • Centrepoint, Stryd y Farchnad, Treforys - yn cwrdd bob trydydd dydd Mawrth y mis o 14.00 - 16.00

Ffôn: 02920 333 034 neu anfon neges testun at 07958 101649 am fwy o wybodaeth. 

Cymdeithas Byw'n Annibynnol Abertawe (SAIL)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae SAIL yn sefydliad gwirfoddol lleol o bobl anabl sy'n gweithio i ddileu'r hyn sy'n rhwystro pobl anabl rhag byw bywydau llawn ac annibynnol.

Ffôn: 01792 652101


Sefyliadau Cenedlaethol

Weithredu ar Golli ClywYn agor mewn ffenest newydd

Mae Weithredu ar Golli Clyw (Action on Hearing Loss, gynt yr RNID) yn darparu gofal a chefnogaeth i bobl sy'n fyddar neu â nam ar y clyw. Maent hefyd yn darparu gwasanaethau cyfathrebu a hyfforddiant.

I gael gwybodaeth gyffredinol am wasanaethau
Ffôn: 0808 808 0123 (rhadffon)
Ffôn testun: 0808 808 9000 (rhadffon)
E-bost: informationline@hearingloss.org.uk

Cysylltu â'r swyddfa yng Nghymru

Ffôn: 02920 333 034 
Ffôn testun: 02920 333 036 
E-bost: wales@hearingloss.org.uk

Mae gan Weithredu ar Golli Clyw amrywiaeth o ffeithlenniYn agor mewn ffenest newydd hefyd am golli clyw, canu yn y glust ac ymwybyddiaeth o fyddardod.

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar (WCD)Yn agor mewn ffenest newydd

Sefydliad hollgynhwysol o gymdeithasau gwirfoddol a statudol sy'n gweithio ym maes colli clyw a byddardod. Mae hefyd yn cynnal Asiantaeth Cefnogi Cyfathrebu i hwyluso cefnogaeth iaith.

Ffôn: 01443 485687 
Ffôn testun: 01443 485686
E-bost: mail@wcdeaf.org.uk

Royal Association for Deaf People (RAD)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae RAD yn gweithio gyda phobl â phob math o fyddardod. Mae'n arbenigo mewn materion eiriolaeth a chyflogaeth, cefnogaeth gyfreithiol a datblygu'r gymuned fyddar. Mae hefyd yn cefnogi pobl fyddar y mae ganddynt anabledd dysgu neu anawsterau iechyd meddwl i fyw mor annibynnol â phosibl.

Ffôn: 0845 688 2525

Ffôn testun: 0845 688 2526

British Deaf AssociationYn agor mewn ffenest newydd

Sefydliad sy'n cael ei redeg gan bobl fyddar ac ar eu cyfer, sy'n canolbwyntio ar iaith, cymuned, hunaniaeth a threftadaeth pobl fyddar gan gynrychioli eu hanghenion, eu dyheadau, eu hawliau a'u cyfrifoldebau.

Ffôn: 0207 697 4140

SMS: 07795 410 724

Hearing LinkYn agor mewn ffenest newydd

Sefydliad sy'n cefnogi oedolion sydd wedi colli clyw a'u prif ddull o gyfathrebu yw lleferydd.

Ffôn: 0300 111 1113

SMS 07526 123255

E-bost enquiries@hearinglink.org

British Tinnitus AssociationYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy'n byw gyda thinitws.


Arbenigwyr Cyfathrebu 

Mae llawer o'r sefydliadau cefnogi i bobl fyddar yn darparu cefnogaeth gyfathrebu. Yn ogystal, mae'r sefydliadau canlynol yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth gyfathrebu arbenigol.

Next Generation Text Service (NGT)Yn agor mewn ffenest newydd

Cyfleuster sy'n helpu pobl na all glywed neu siarad i gadw mewn cysylltiad â phobl trwy ddefnyddio'r ffôn.  Gall neges wedi'i theipio gael ei lleisio gan rywun yn y gwasanaeth neu gall neges wedi'i lleisio gael ei theipio, gan ddibynnu ar anghenion yr unigolyn. Mae ap am ddim ar gael sy'n galluogi defnyddio'r gwasanaeth ar gyfrifiadur, ffôn clyfar neu lechen.  Gellir ei ddefnyddio hefyd gyda ffôn testun.  Mae gwefan yr NGT yn esbonio'r ffyrdd gwahanol o ddefnyddio'r system.

Rhadffon: 0800 7311 888

Ffôn testun neu ap 'NGT Lite':  0800 500 888  

SignatureYn agor mewn ffenest newydd

Sefydliad sy'n arbenigo mewn cyfathrebu â phobl fyddar a byddar-ddall i annog a hybu mynediad llawn i gymdeithas, a deall pobl fyddar a byddar-ddall yn well a'r ieithoedd a'r dulliau cyfathrebu maent yn eu defnyddio.

WITS - Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu CymruYn agor mewn ffenest newydd

Mae WITS yn darparu dehonglwyr mewn amrywiaeth eang o ieithoedd gan gynnwys BSL. Dyma'r sefydliad y mae Dinas a Sir Abertawe yn ei ddefnyddio pan fo angen dehonglwyr.

Ffôn: 01633 245300


Cefnogaeth i blant byddar a phlant rhieni byddar

The National Deaf Children's Society (NDCS)Yn agor mewn ffenest newydd

Elusen yw'r NDCS sy'n darparu gwybodaeth, cefnogaeth ymarferol ac eiriolaeth i rieni plant byddar.

Llinell gymorth: 0808 800 8880

NDCS Cymru
Ffôn: 029 2037 3474

The BuzzYn agor mewn ffenest newydd - Gwefan NDCS i bobl ifanc

Talking Hands a Tiddlers

Clwb ieuenctid i bobl ifanc fyddar (10-17 oed) a phlant sy'n clywed i rieni byddar yw Talking Hands .

Grwp cefnogi teuluoedd yw Tiddlers i rieni plant byddar (0-6 oed) a phlant sy'n clywed i rieni byddar. 

Mae'r ddau grwp yn cwrdd yng Nghanolfan Pobl Fyddar AbertaweYn agor mewn ffenest newydd, 57 - 58 Heol Castell-nedd, yr Hafod, Abertawe.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM