Chwilio'r wefan
English
House

Gwelliannau ar gyfer tenantiaid

Mae'r hawl gan bob denant i wneud gwelliannau i'w gartref, e.e. gosod unedau cegin, adeiladu wal yn yr ardd neu osod cawod neu fath newydd.

Fodd bynnag, bydd rhaid cael caniatâd ysgrifenedig oddi wrth yr awdurdod am hyn. Ni fyddwn yn gwrthod rhoi caniatâd ar yr amod bod y cais yn rhesymol ac nad yw'n gwneud y tŷ yn llai diogel, yn creu costau i'r awdurdod neu'n lleihau gwerth y tŷ.

Ysgrifennwch at eich Swyddfa Dai Ranbarthol leol gan amlinelli eich cynlluniau. Bydd y tîm yn gwirio nad oes gwrthwynebiad i'ch cynlluniau gan y rheolwyr ac yna'n trosglwyddo'r cynlluniau i'r Uned Cynnal a Chadw. Bydd Swyddog Technegol yn ymweld â'ch cartref i wneud penderfyniad ynglŷn â dichonoldeb y gwaith a pha wybodaeth y mae angen i chi ei rhoi fel y gellir bwrw ymlaen â'r gwaith. Os bydd angen caniatâd cynllunio neu ddilyn rheoliadau adeiladu, bydd y ffurflenni priodol yn cael eu hanfon atoch.

Os ydym yn cymeradwyo eich cynnig, byddwn yn anfon cymeradwyaeth amodol atoch a byddwch yn derbyn unrhyw ganllawiau y bydd rhaid eu dilyn yn ystod ac ar ôl y gwaith. Byddwn yn ymateb i'ch cais am ganiatâd o fewn 42 ddiwrnod i'w dderbyn. Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau bydd Swyddog Technegol yn ymweld eto i archwilio'r gwaith. Os nad ydynt yn fodlon ar y gwaith, cewch 28 niwrnod i'w adfer. Os nad yw'r gwaith wedi'i gwblhau o hyd ar ôl y cyfnod hwn, efallai byddwn yn cwblhau'r gwaith ein hunain ac yn codi tâl yn eich erbyn.

Os ydych eisoes wedi cwblhau gwelliannau i'ch cartref heb ganiatâd, dylech wneud cais am ganiatâd ôl-weithredol.

Os dewiswch symud o'ch cartref, gallai fod hawl gennych i gael iawndal am unrhyw welliannau yr ydych wedi'u gwneud ar yr amod y rhoddwyd caniatâd gennym.

Nid yw gwneud gwelliannau i'ch cartref yn effeithio ar eich 'Hawl i Brynu' ond gallai'r gwelliannau gael eu hadlewyrchu ym mhris prynu'r tŷ.

Dylech fod yn ymwybodol am beryglon asbestos cyn gwneud unrhyw welliannau i'ch cartref

.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM