Chwilio'r wefan
English
Information

Arweiniad Cyffredinol i Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r bwrdd yn gwneud gwahaniaeth drwy sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r un blaenoriaethau.

Mae gan y bwrdd bedair prif dasg:

1.     Llunio a chyhoeddi asesiad o gyflwr lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn Ninas a Sir Abertawe

2.     Llunio a chyhoeddi Cynllun Lles lleol ar gyfer Dinas a Sir Abertawe sy'n nodi amcanion lleol a'r camau y mae'n cynnig eu cymryd i'w cyflawni

3.     Cymryd yr holl gamau rhesymol i gyflawni'r amcanion lleol a osodwyd

4.     Llunio a chyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n nodi cynnydd y bwrdd wrth geisio cyflawni'r amcanion lleol

Yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy

Datblygu cynaliadwy yw prif egwyddor gweithgareddau'r bwrdd.  Mae hyn yn golygu gweithio mewn ffordd sy'n ceisio sicrhau y diwellir anghenion presennol heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Yn benodol, mae datblygu cynaliadwy'n golygu ystyried y ffyrdd o weithio canlynol:

  • Y tymor hir:  Cydbwyso anghenion tymor byr â'r angen i ddiogelu'r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd.
  • Ataliaeth:  Gweithredu i atal problemau rhag codi neu waethygu.
  • Integreiddio:  Sicrhau fod pob asiantaeth cyhoeddus yn ystyried y nodau llesiant cenedlaethol ac amcanion cyrff cyhoeddus eraill wrth bennu eu blaenoriaethau eu hunain.
  • Cydweithio:   Gweithio gydag unrhyw un a allai helpu sefydliad i gyflawni ei amcanion lles.
  • Cynnwys:   Cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni'r nodau lles a sicrhau bod y bobl hynny'n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal leol.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM