Chwilio'r wefan
English

Arweiniad Cynghorydd i Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Y berthynas rhwng y bwrdd a'r cyngor

Mae'r cyngor yn aelod statudol o'r bwrdd ac mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i'r Arweinydd a'r Prif Weithredwr (neu eu cynrychiolwyr) gymryd rhan.

Mae Arweinydd y Cyngor yn cadeirio'r bwrdd ac mae aelodau eraill y Cabinet yn cymryd rhan fel cyfranogwyr gwahoddedig pan fyddant, er enghraifft, yn cadeirio partneriaethau cyswllt.

Mae gofyn i'r cyngor graffu ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe ac enwebu pwyllgor at y diben hwn.  Gan mai un pwyllgor craffu'n unig sydd gan Abertawe, mae Pwyllgor y Rhaglen Graffu'n cyflawni'r rôl hon yn awtomatig.  Mae peth o waith craffu'r bwrdd wedi'i ddirprwyo gan Bwyllgor y Rhaglen Graffu i Banel Craffu Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus.  Y pwyllgor, fodd bynnag, sydd â'r cyfrifoldeb statudol.

Mae gofyn i'r cyngor hefyd ddarparu cefnogaeth weinyddol i'r bwrdd, er mai'r holl aelodau sy'n gyfrifol am ariannu'r gefnogaeth hon.

Rôl Llywodraeth Cymru

Mae'n rhaid gwahodd Gweinidogion Cymru i fod yn rhan o'r bwrdd a gallant enwebu cynrychiolydd i ddod i gyfarfodydd ar eu rhan.

Nid yw'n ofynnol i Weinidogion Cymru gymeradwyo'r Asesiad Lles na'r Cynllun Lles.  Gallant, fodd bynnag, gyfarwyddo'r bwrdd i adolygu ei gynllun lles lleol neu gyfeirio cynllun i bwyllgor craffu perthnasol yr awdurdod lleol os nad ystyrir ei fod yn ddigonol.  Gall hyn, er enghraifft, fod oherwydd adroddiad anffafriol gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru neu bryder gweinidogion nad yw dyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM