Chwilio'r wefan
English

Sut caiff y bwrdd ei ddal i gyfrif

Delir y bwrdd i gyfrif yn bennaf drwy'r broses graffu. 

Mae gan gynghorwyr craffu'r pŵer i:

  • adolygu penderfyniadau a wnaed neu gamau gweithredu a gymerwyd gan fwrdd y gwasanaethau cyhoeddus, neu graffu arnynt;
  • adolygu trefniadau llywodraethu'r bwrdd neu graffu arnynt;
  • llunio adroddiadau neu wneud argymhellion i'r bwrdd ynghylch ei swyddogaethau neu drefniadau llywodraethu;
  • ystyried materion sy'n ymwneud â'r bwrdd oherwydd gall Gweinidogion Cymru gyfeirio atynt ac adrodd i Weinidogion Cymru yn unol â hyn; a
  • chyflawni swyddogaethau eraill sy'n ymwneud â'r bwrdd a osodir arno gan y Ddeddf.

Mae'r bwrdd hefyd yn atebol i Weinidogion Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, y gall y naill neu'r llall gyfeirio'r Cynllun Lles neu'r Asesiad Lles i'r pwyllgor craffu os yw'n teimlo nad yw'n ddigonol.

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru'n asesu a yw sefydliadau'n cyfrannu at y bwrdd fel rhan o'u gwaith arferol, ond ni all gynnal asesiad o'r bwrdd ei hun.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM