Chwilio'r wefan
English

Cydgyfrifoldebau'r bwrdd

I gydymffurfio â'r Ddeddf a'r arweiniad, mae'n rhaid i'r bwrdd sicrhau ei fod yn gwneud y canlynol:

 1. Llunio ac yn cyhoeddi asesiad o gyflwr lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn ei ardal flwyddyn cyn iddo gyhoeddi ei gynllun lles lleol fan bellaf.
 2. Llunio  ac yn cyhoeddi cynllun lles lleol sy'n nodi ei amcanion lleol a'r camau y mae'n bwriadu eu cymryd i'w cyflawni o fewn 12 mis o etholiad cyffredin llywodraeth leol 2017 ac o fewn 12 mis o bob etholiad cyffredin dilynol.
 3. Llunio ac yn cyhoeddi adroddiad blynyddol o fewn 14 mis i gyhoeddi ei gynllun lles lleol cyntaf er mwyn galluogi'r bwrdd i adrodd am weithgarwch y flwyddyn lawn. Bydd yr adroddiad hwn yn nodi'r camau a gymerwyd ers cyhoeddi cynllun lles lleol diweddaraf y bwrdd i gyflawni'r amcanion a nodir yn y cynllun. 
 4. Llunio ac yn cyhoeddi adroddiad blynyddol o fewn blwyddyn i gyhoeddi pob adroddiad blynyddol blaenorol heblaw am y blynyddoedd sy'n dilyn etholiadau llywodraeth leol pan fydd cynllun lles lleol newydd yn cael ei lunio a'i gyhoeddi.
 5. Anfon copi o'r asesiad lles, y cynllun lles a phob adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru, y Comisiynydd, Archwilydd Cyffredinol Cymru a phwyllgor trosolwg a chraffu'r cyngor.
 6. Meithrin perthynas briodol â'r bobl a'r cymunedau yn yr ardal, gan gynnwys plant a phobl ifanc, siaradwyr Cymraeg a'r rhai â nodweddion gwarchodedig, ym mhob agwedd ar ei waith.
 7. Sicrhau fod ei brosesau'n gweithredu gyda phriodoldeb ac amhleidioldeb
 8. Effro i beryglon sy'n ymwneud ag unrhyw amgyffrediad bod grŵp penodol yn cael mynediad gormodol i ystyriaethau'r bwrdd, neu ddylanwad gormodol arnynt.
 9. Cymryd camau ychwanegol y tu allan i gyfarfodydd i sicrhau bod llais y cyhoedd yn cael ei glywed ac yn helpu i lunio'r asesiad lles a'r cynllun lles. 

Eich cyfrifoldebau fel aelod statudol neu gyfranogwr gwahoddedig

Fel aelod statudol neu gyfranogwr gwahoddedig, i gydymffurfio â'r Ddeddf a'r arweiniad, mae'n rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Sicrhau y dylai fod gan unrhyw gynrychiolwyr dynodedig sy'n mynd i gyfarfodydd y bwrdd yr awdurdod i wneud penderfyniadau ar ran ei sefydliad.
 2. Darparu gwybodaeth y mae'r bwrdd yn gofyn amdani am unrhyw gam gweithredu mae'n ei gymryd a all gyfrannu at gyflawni'r nodau lles. Fodd bynnag, nid yw'n ofynnol i chi ddarparu gwybodaeth os:
  - ydych yn ystyried y byddai hynny'n anghydnaws â'ch dyletswyddau
  - cafodd effaith andwyol ar arfer eich swyddogaethau
  - cawsoch eich gwahardd yn gyfreithiol rhag ei darparu
 3. Rhoi rhesymau ysgrifenedig i'r bwrdd dros eich penderfyniad os ydych yn penderfynu peidio â darparu gwybodaeth y mae'r bwrdd wedi gofyn amdani. 
 4. Darparu unrhyw dystiolaeth y mae pwyllgor craffu dynodedig y cyngor wedi gofyn amdani ond mewn perthynas ag arfer y cyd-swyddogaethau a roddwyd i chi fel aelod o'r bwrdd yn unig.

Nodwyd presenoldeb ymrwymedig a chyson gan y bobl leol yn ffactor llwyddiant allweddol gan bartneriaid.  Fel aelod statudol neu gyfranogwr gwahoddedig, dylech wneud popeth y gallwch i gyflawni'r delfryd hwn.

Fel aelod statudol neu gyfranogwr gwahoddedig, dylech arddangos arweinyddiaeth drwy:

 1. Sicrhau eich bod yn deall yr egwyddor datblygu cynaliadwy a thrwy fabwysiadu'r pum ymddygiad datblygu cynaliadwy yn eich gwaith o ddydd i ddydd. Gallwch ddod o hyd i'r dudalen yma.
 2. Sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r ymrwymiadau sy'n sail i waith y bwrdd ac yn gallu cymryd camau cadarnhaol i'w hyrwyddo o fewn eich sefydliad.
 3. Myfyrio ar ymddygiadau arweinyddiaeth gwasanaethau cyhoeddus a ddatblygwyd gan Academi Wales a'u mabwysiadu.
 4. Cyfrannu at gynllunio a darparu adnoddau a rennir i gyflwyno'r amcanion lles a blaenoriaethau eraill y cytunwyd arnynt gan y bwrdd.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM