Chwilio'r wefan
English

Craffu ac atebolrwydd

Rôl craffu yw darparu her a chefnogaeth er mwyn sicrhau gwelliant parhaus i'r bwrdd.

Er mwyn sicrhau atebolrwydd democrataidd, mae'n ofynnol bod pwyllgor craffu llywodraeth leol yr awdurdod lleol perthnasol yn craffu ar waith bwrdd y gwasanaethau cyhoeddus.

Cyfrifoldeb Pwyllgor y Rhaglen Graffu yw craffu ar y bwrdd. Panel amlasiantaeth yw'r dull cytunedig ar gyfer cynnal gwaith craffu. Ynghyd â chynghorwyr, mae'n cynnwys aelodau anweithredol o'r sefydliadau sy'n aelodau o'r Grŵp Craidd fel aelodau cyfetholedig:

  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
  • Aelod o Heddlu De Cymru a'r Panel Troseddu
  • Aelod o Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe - Aelod Anweithredol o'r Pwyllgor Rheoli

Mae gan gynghorwyr craffu'r pŵer i:

  • adolygu penderfyniadau a wnaed neu gamau gweithredu a gymerwyd gan Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus, neu graffu arnynt;
  • adolygu trefniadau llywodraethu'r bwrdd neu graffu arnynt;
  • llunio adroddiadau neu wneud argymhellion i'r bwrdd ynghylch ei swyddogaethau neu drefniadau llywodraethu;
  • ystyried materion sy'n ymwneud â'r bwrdd oherwydd gall Gweinidogion Cymru gyfeirio atynt ac adrodd i Weinidogion Cymru yn unol â hyn; a
  • chyflawni swyddogaethau eraill sy'n ymwneud â'r bwrdd a osodir arno gan y Ddeddf.

Mae gan Weinidogion Cymru'r pŵer i gyfeirio'r cynllun lles at y pwyllgor craffu lleol os nad ystyrir ei fod yn ddigonol; er enghraifft, oherwydd adroddiad anffafriol gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru neu bryder nad yw dyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni.

Gall y pwyllgor neu'r panel craffu fynnu bod unrhyw aelod o'r bwrdd yn rhoi tystiolaeth, ond mewn perthynas ag arfer cyd-swyddogaethau a roddir iddynt fel aelod o'r bwrdd yn unig.

Mae'n rhaid i'r pwyllgor neu'r panel craffu anfon copi o unrhyw adroddiad mae'n ei lunio neu argymhelliad mae'n ei wneud i'r Comisiynydd ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM