Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Gweithdy ECDL

Gweithdy 10 wythnos i helpu myfyrwyr ar eu taith i gyflawni eu Cymhwyster Trwydded Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (ECDL) Lefel Un ne Dau.

Mae'r Cymhwysterau Trwydded Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (ECDL) Hyblyg (Flexi) a Craidd (Core) 7 yn eu cydnabod a'u parchu ledled y byd. Mae ennill cymhwyster ECDL yn dangos sgiliau a gallu mewn cymwysiadau Microsoft a Rhyngrwyd a ddefnyddir yn gyffredin. Mae'r cymhwyster hwn a gydnabyddir yn rhyngwladol yn ychwanegiad rhagorol wrth gyflwyno'ch cymhwysedd mewn sgiliau a galluoedd TG i ddarpar gyflogwyr.

Ein hopsiynau achredu:

  • Hanfodion ECDL neu Hyblyg (Flexi) (Lefel 1 unedau 1, 2 a 7) = tri arholiad i gyd.
  • Craidd (Core) 7 Cymhwyster ECDL llawn (pob un o'r 7 uned) = saith arholiad i gyd.

Bydd y gweithdai achredu hyn yn cefnogi dysgwyr sy'n symud ymlaen tuag at ennill cymwysterau ECDL, i gael mynediad at adnoddau modiwl a derbyn cefnogaeth ac addysgu a fydd yn eich helpu i basio'ch arholiadau. Yn ogystal a chyrch deunyddiau addysgu ECDL, bydd dysgwyr yn gallu sefyll ffug arholiadau a gweithio gyda dogfennau ymarfer sy'n canolbwyntio ar waith cwrs ECDL ac arholiadau modiwl.

Y saith uned ECDL yw:

Lefel 1 
Uned 1: Diogelwch i ddefnyddwyr TG (DUDeall hanfodion defnyddio cyfrifiadur yn ddiogel, amddiffyn eich data eich hun a data eraill.
Uned 2: Hanfodion defnyddiwr TGYn dysgu rhyngweithio sylfaenol a chyfrifiaduron, defnydd cynhyrchiol a chadw-ty cyfrifiadur sylfaenol.
Uned 7: Defnyddio e-bost a'r rhyngrwydDefnyddio'r rhyngrwyd ac e-bostio mewn ffordd ddiogel. Deall termau allweddol a hanfodion diogelwch cyfrifiadurol.
Lefel 2 
Uned 3: Prosesu geiriauDefnyddio ystod o offer a thechnegau prosesu geiriau sylfaenol i gynhyrchu dogfennau addas a syml.
Uned 4: Meddalwedd taenlenDeall a defnyddio ystod o offer a thechnegau taenlen sylfaenol i gynhyrchu taenlenni.
Uned 5: Meddalwedd cronfa ddataOffer meddalwedd cronfa ddata sylfaenol, i alluogi dysgwyr i fewnbynnu gwybodaeth, sefydlu tablau sengl a thynnu gwybodaeth trwy redeg ymholiadau cronfa ddata.
Uned 6: Meddalwedd cyflwynoDefnyddio offer meddalwedd cyflwyniadau sylfaenol. Bydd dysgwyr yn creu sioeau sleidiau neu nodiadau darlith testurn a/neu ddiagram

Mae arholiadau ECDL wedi'u trefnu'n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. Mae gan bob myfyriwr dair blynedd i basio'r holl unedau o fewn eu cymhwyster dewisol, o'r dyddiad y byddant yn llwyddo yn eu harholiad cyntaf. Bydd angen i fyfyrwyr fod wedi cofrestru ar gyfer eu cymhwyster ECDL i fynychu ein gweithdai a allant gofrestru ar adeg cofrestru. Gellir ailsefyll arholiadau hyd at dair gwaith ar gost reolaidd yr arholiad. Mae ffug arholiad ffug/diagnostig ar gael ym mhob uned, y gall myfyrwyr ei sefyll i ymarfer ar gyfer eu harholiad go iawn.

Ar gyfer pwy mae hwn yn addas: TMae'r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n gyffyrddus mewn TG sylfaenol ac yn cyrchu'r Rhyngrwyd, ac sy'n gallu ymrwymo amser i astudio a pharatoi y tu allan i amser gwersi'r gweithdy.

Beth fydd ei angen arnoch chi?

Bydd cyfrifiaduron ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Bydd yr holl adnoddau ar gyfer argraffu hefyd yn cael eu darparu. Mae angen ffon gof a bydd llyfr nodiadau a beiro yn ddefnyddiol ar gyfer recordio nodiadau.

Faint fydd yn ei gostio?

Bydd angen i bob myfyriwr gofrestru ar gyfer ei gymhwyster. Gall myfyrwyr ailgofrestru ar weithdai 10 wythnos ychwanegol yn ol yr angen. Ein costau yw:

  • Bydd cofrestru ar gyfer eich cymhwyster ECDL yn costio ffi o £150.
  • Mae pob gweithdy 10 wythnos yn £69 (£48 i ddysgwyr ar fudd-dal prawf modd)
  • Mae arholiadau ffug/ymarfer yn costio £9 yr un (£6 i ddysgwyr ar fudd-dal prawf modd)
  • Bydd pob arholiad llawn yn £15 (£11 i ddysgwyr ar fudd-dal prawf modd).

Efallai y bydd cefnogaeth ariannol ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno mynychu ein gweithdai ECDL. Os ydych chi'n byw yn Abertawe, yn chwilio am gyflogaeth neu mewn gwaith ond angen gwella'ch sgiliau TG a'ch rhagolygon gwaith, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cefnogaeth. Yn gyffredinol, telir costau trwy un neu dair ffordd:

  1. Hunan-gyllidol - hy. rydych ch'n talu
  2. Wedi'i ariannu gan eich cyflogwr
  3. Yn gymwys i gael cyllid trwy raglen cymorth cyflogaeth Cyngor Abertawe.

I drafod eich opsiynau, cysylltwch a Dysgu Gydol Oes ar: 01792 637101 neu gwneud cais ar lein.

Apply online welsh button

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Dydd Iau 3 Hydref 20199.30am - 11.30amCREST, CwmbwrlaGraham PowersLLAWN
Dydd Iau 16 Ionawr 20209.30am - 11.30amCREST, Cwmbwrla (gall leoliadau newid)Graham PowersLLAWN
Dydd Iau 23 Ebrill 20209.30am - 11.30amCREST, CwmbwrlaGraham Powers2003

neu

    
Dydd Iau 3 Hydref 20196.30pm - 8.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigNathalie SalomonLLAWN
Dydd Iau 16 Ionawr 20206.30pm - 8.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigNathalie Salomon2012
Dydd Iau 23 Ebrill 20206.30pm - 8.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigNathalie Salomon2013

neu

    
Dydd Gwener 4 Hydref 201912.30pm - 2.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigNathalie SalomonLLAWN
Dydd Gwener 17 Ionawr 202012.30pm - 2.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigNathalie SalomonLLAWN
Dydd Gwener 24 Ebrill 202012.30pm - 2.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigNathalie Salomon2033

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM