Chwilio'r wefan
English

Y gwahaniaeth rhwng aelodau statudol, cyfranogwyr gwahoddedig a phartneriaid eraill

Y pedwar aelod statudol yw'r penderfynwyr ffurfiol sy'n gyfrifol am weithrediad a gweithgareddau'r bwrdd. Mae gofyn iddynt gyfranogi dan yr amodau a bennwyd gan yr arweiniad statudol.

Dyma bedwar aelod statudol y bwrdd:

 • Dinas a Sir Abertawe(Arweinydd a Phrif Weithredwr)
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (naill ai'r Cadeirydd, y Prif Weithredwr neu'r ddau)
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (naill ai'r Cadeirydd, y Prif Swyddog neu'r ddau)

Mae'n rhaid i gyfranogwyr gwahoddedig gael eu gwahodd gan y bwrdd yn ôl y gyfraith, er nad oes gofyn iddynt dderbyn y gwahoddiad.  Wedi iddynt dderbyn y gwahoddiad, fodd bynnag, byddant yn cyfranogi yn yr un ffordd ag aelod statudol, heblaw am y ffaith na fyddant yn ymwneud â'r broses benderfynu ffurfiol.  Mae ganddynt hawl i gyflwyno sylwadau i'r bwrdd am asesiadau lles lleol a'r cynllun lles lleol, cymryd rhan mewn cyfarfodydd y bwrdd a darparu cyngor a chymorth arall.

Dyma'r cyfranogwyr y mae'n rhaid eu gwahodd:

 • Gweinidogion Cymru
 • Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru
 • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru
 • Cynrychiolydd o'r Gwasanaeth Prawf

Bydd y cadeirydd yn ysgrifennu at gyfranogwyr gwahoddedig i ofyn iddynt ymuno â'r bwrdd, gan nodi'r rhesymau am y gwahoddiad a'r hyn a ddisgwylir gan y person gwahoddedig.

Y partneriaid eraill yw'r sefydliadau hynny yn yr ardal sy'n arfer swyddogaethau cyhoeddus eu natur ac:

 • y mae ganddynt fudd perthnasol yn lles yr ardal
 • sy'n cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus pwysig
 • sy'n ymwneud â pharatoi, gweithredu a chyflawni gwaith y bwrdd

Bydd y partneriaid yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Gynghorau Cymuned a Thref
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 • Cynghorau Iechyd Cymunedol
 • Awdurdodau Parciau Cenedlaethol
 • CCAUC
 • Sefydliadau Addysg Bellach neu Uwch
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Cyngor Chwaraeon Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Mae'n rhaid i bartneriaid eraill gymryd rhan yng ngwaith y bwrdd a gellir eu gwahodd hefyd i fod yn gyfranogwyr. 

Ar ôl ymuno â'r bwrdd, bydd partneriaid eraill yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd yn yr un ffordd a chyfranogwyr gwahoddedig eraill.

Mae'r rhestr bresennol o gyfranogwyr gwahoddedig ar gael yn yr Arweiniad Cyffredinol i Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Wedi'i bweru gan GOSS iCM