Chwilio'r wefan
English
House

Dechrau Gorau - Cwrddwch a'r teulu Jack

The Jacks Welsh
Mack Jack ydw i
Seren Jack ydw i
Gemma Jack ydw i
Sammy Jack ydw i
Flap Jack ydw i
Jeffrey Jack ydw i
The Jacks Welsh
Mack Jack ydw i
Seren Jack ydw i
Gemma Jack ydw i
Sammy Jack ydw i
Flap Jack ydw i
Jeffrey Jack ydw i

Mack 

Helo, Mack Jack ydw i. Hyfforddais i fel cogydd yng Ngholeg Gwyr ac nawr dw i'n gweithio mewn bwyty yn y dref. Un dydd, byddwn i'n dwlu ar agor fy lle fy hun. Dw i a Seren wedi bod gyda'n gilydd ers deng mlynedd ac rydyn ni'n byw mewn ty gyda'n gilydd gyda'r plant. Dw i ddim yn siarad Cymraeg, ond dw i'n ceisio cael crap arni gan fod y plant yn ei dysgu yn yr ysgol a bod Seren yn aml yn siarad a nhw yn Gymraeg gartref. Dw i'n gweithio oriau hir ond, yn fy amser rhydd, dw i'n dilyn y Gweilch grymus a dw i'n dwlu ar dreulio amser gyda'r plant yn y parc ac yn y gegin yn dysgu coginio iddyn nhw.

Seren

Seren Jack ydw i. Dw i'n athrawes mewn ysgol gynradd. Astudiais i gelf a dylunio yn y coleg a dw i'n dwlu ar baentio gyda'm plant. Dw i hefyd yn dwlu ar ddawnsio yn yr ystafell fyw a nofio a dw i'n mynd a'r plant i'r LC yn rheolaidd. Dw i'n gallu siarad Cymraeg a dw i wedi siarad Cymraeg trwy gydol fy oes. Dw i'n dwlu ar gerdded i'r ysgol gyda'r plant bob dydd (oni bai ei bod hi'n bwrw hen wragedd a ffyn ac mae'r plant i gyd yn dathlu am eu bod nhw'n cael mynd yn y car). Dw i'n gollwng Flap Jack gyda'r gwarchodwr plant ar y ffordd. Rydyn ni i gyd yn dwlu ar ganu ac fel arfer yn canu caneuon yr holl ffordd gan fod Sammy Jack yn ymarfer i fod yn seren bop enwog.

Gemma

Helo, Gemma Jack ydw i. Dw i'n dwlu ar fynd i'r ysgol ac mae llawer o ffrindiau 'da fi. Fy ffrind gorau yw Amy sy'n byw o gwmpas y gornel ac yn fy nosbarth. Dw i'n gwirioni ac bel-droed ac yn chwarae bob wythnos a dw i bob amser yn rhedeg ac yn chwarae gemau. Os dw i yn dod i mewn, dw i'n dwlu ar liwio gyda mam a gwisgo lan. Ar amser gwely, dw i wrth fy modd pan fo Dad yn darllen gyda fi ac weithiau dw i'n ei orfodi i ddarllen stori Gymraeg. Pan dw i'n tyfu lan, hoffwn i fod yn athro fel fy mam neu'n ofodwr fel Tim Peake. Fy hoff fwyd yw lasagne cartref Dad a dw i'n hoffi afalau ac orennau ond mae'n gas gen i fananas.

Sammy

Sammy Jack ydw i. Dw i'n hoffi'r Gweilch a'r Elyrch. Weithiau mae'n well gen i bel-droed ac weithiau mae'n well gen i rygbi. Dw i wastad yn canu ac un dydd bydda i'n seren bop enwog ar X Factor. Fy ffrindiau gorau yw Jack a Josh. Dw i'n hoffi Gemma'n bennaf oherwydd ei bod hi'n chwarae pel-droed gyda fi ac weithiau'n darllen i fi o'm hoff lyfr am Hairy Maclary, ond mae hi'n gallu bod yn boen weithiau. Ond caiff Gemma fod yn llais cefndirol yn fy mand pan dw i'n enwog. Dw i'n dwlu ar fwyta hufen ia Joe's ag ysgeintiad siocled pan awn ni am dro i'r Mwmbwls.

Flap Jack

Flap Jack ydw i. Fi yw aelod diweddaraf y teulu Jack a dw i'n faban o hyd. Yn bennaf, dw i'n hoffi bwyta, cysgu a'm tedi. Does dim llawer o ddannedd 'da fi ond dw i'n gallu dweud Dadi a Mami a NA! Dw i'n caru fy mrawd mawr a'm chwaer sy'n chwarae gyda fi lot nes i mi lefain ac yna dw i eisiau fy nhad neu fy mam. Dw i'n hoffi treulio amser gyda'm gwarchodwr plant Mrs Thomas achos fy mod i wedi gwneud ffrindiau gyda'r plant eraill mae hi'n gofalu amdanyn nhw.

Jeffrey

Helo, Jeffrey Jack ydw i. Dw i'n yrrwr bws sydd wedi ymddeol a dw i'n addoli fy wyrion gwych. Pan oeddwn i'n ifanc, ces i dreial gyda'r Elyrch ac, er na ches i gontract, dw i wedi chwarae pel-droed trwy gydol fy oes ac wedi hyfforddi llawer o dimau bechgyn. Y dyddiau hyn, dw i'n hoffi pysgota a chwarae ychydig o golff pan dw i ddim yn treulio amser gyda theulu Mack, fy mab. Dw i'n dysgu Sammy Jack i chwarae dominos i'w helpu gyda'i rifau. Dw i'n dal i gefnogi'r Elyrch ac weithiau'n mynd a Gemma a Sammy Jack i gemau cartref, ar y bws yn amlwg.

The Jack family

Best Start footer image Welsh

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM