Chwilio'r wefan
English
Factory with smoke

Ansawdd aer

Mae ansawdd aer da yn bwysig i'n hiechyd ac ansawdd ein bywydau. Os oes gennych iechyd da, ni fydd lefelau'r llygredd aer yn y DU yn peri unrhyw sgîl-effeithiau tymor byr difrifol fel arfer.

Ar adegau prin gall lefelau llygredd uchel iawn beri llid i lygaid rhai pobl. Gall achosi peswch hefyd a gall anadlu fod yn fwy poenus.

Mae pobl ag afiechydon ysgyfaint neu anhwylderau calon mewn mwy o berygl o lygredd aer, yn enwedig y rhai sy'n oedrannus. Gall cynnydd yn nifer y rhai sy'n mynd i'r ysbyty a marwolaethau'r rhai sy'n ddifrifol sâl gynyddu wrth i lefelau llygredd yn yr atmosffer godi.  Gall llygredd aer achosi pyliau ymhlith y rhai ag asthma neu eu gorfodi i ddefnyddio eu mewnanadlwyr yn amlach. Fodd bynnag, nid oes fawr o dystiolaeth bod llygredd aer yn peri i asthma ddatblygu. Os yw'ch plentyn yn asthmatig, dylai fod yn gallu cymryd rhan mewn ymarfer corfforol o hyd ond efallai y bydd angen defnyddio ei fewnanadlwr yn fwy cyn dechrau. Ni ddylai fod angen i blant osgoi mynd i'r ysgol oherwydd asthma. Bydd smygu'n cael llawer mwy o effaith ar eich iechyd na llygredd aer. Os ydych yn rhoi'r gorau i smygu, rydych yn llai tebygol o ddioddef afiechydon ysgyfaint a chalon y gall lefelau llygredd effeithio arnynt. Bydd rhoi'r gorau i smygu hefyd yn lleihau'r perygl y byddwch yn dioddef effeithiau tymor byr llygredd aer.

Rheoli ansawdd aer

Mae'n ddyletswydd statudol ar y cyngor i adolygu ac asesu ansawdd aer yr ardal a nodi'r safonau a'r amcanion ansawdd aer.

Pennodd Rheoliadau Ansawdd Aer (Cymru) 2000 safonau ar gyfer saith llygrydd allweddol: bensen, 1,3-bwtadien, carbon monocsid, plwm, nitrogen deuocsid, gronynnau (PM10) a sylffwr deuocsid. Rydym wedi cynnal adolygiad ac asesiad ansawdd aer aml-gam yn Abertawe ac wedi nodi'r ardaloedd hynny lle byddai'r lefelau llygredd yn uwch na'r amcanion cenedlaethol. Ar ôl hyn, cafodd Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) ei datgan yng Nghwm Tawe isaf. Yr enw a roddir i hon yw Ardal Rheoli Ansawdd Aer yr Hafod (NO2) oherwydd bod yr Hafod yn debygol o fethu'r amcan statudol ar NO2.  Er mwyn gwella ansawdd yr aer mewn ARhAA mae angen llunio cynllun gweithredu penodol.

Gwefan ansawdd aer Abertawe

Dyluniwyd gwefan data ansawdd aer Abertawe i ddarparu data ansawdd aer a data meteorolegol sydd bron yn amser go iawn o'r 5 gorsaf fonitro awtomatig a pharhaus yn Abertawe. Mae'n cynnwys gwybodaeth am lygredd aer a graffiau a siartiau bob awr a lunnir o'r data a gesglir gan y 5 gorsaf fonitro. Gellir anfon hysbysiadau a rhybuddion e-bost yn uniongyrchol o'r safle hefyd.

Amserlen rheoli ansawdd aer lleol

Mae'r amserlen RhAALl yn dangos pryd bydd adolygiadau ac asesiadau ansawdd aer ac adroddiadau cynnydd yn cael eu cyhoeddi.

Adroddiadau rheoli ansawdd aer lleol

Mae ansawdd aer yn Abertawe'n cael ei fonitro'n barhaus. Mae'n ofynnol i ni gyflwyno adroddiadau rheolaidd sy'n rhan o'r broses adolygu ac asesu i ddangos sut mae ansawdd aer yn yr ardal yn bodloni'r safonau a osodwyd.

Ardal rheoli ansawdd aer

Mae ansawdd yr aer yn yr Hafod yn cael ei fonitro ac mae mesurau ar waith i wella'r ansawdd. Mae'r ardal wedi'i dynodi'n ardal rheoli ansawdd aer.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM