Chwilio'r wefan
English
Information

Sut gall y Gwasanaethau Cymdeithasol helpu gyda'ch gofal a'ch cefnogaeth

Cael gwybod am Wasanaethau Cymdeithasol Abertawe a sut i ofyn am gymorth i chi eich hun neu rywun arall.

Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn newid y ffordd mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn asesu'ch anghenion gofal a chefnogaeth.

  • Bydd mwy o wybodaeth, cyngor a chymorth ar gael
  • Bydd asesu'n symlach, gan ddibynnu ar lefel a chymhlethdod eich anghenion
  • Mae gan ofalwyr hawl gyfartal i gael eu hasesu am gefnogaeth
  • Byddwn yn canolbwyntio ar gadw'n pobl fwyaf diamddiffyn yn ddiogel rhag camdriniaeth ac esgeulustod,

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, gallwch ddisgwyl i ni'ch holi am yr hyn sydd fwyaf pwysig i'ch ymdeimlad o les a'r hyn a allai helpu i'w wella digon i wneud gwahaniaeth go iawn.

Bydd gennych chi a'ch teulu mwy o lais wrth benderfynu ar yr help y mae ei angen arnoch a mwy o reolaeth dros eich cynllun gofal a chefnogaeth i sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth iawn ar yr adeg iawn.

Mae'r newidiadau hefyd yn golygu y bydd ystod ehangach o help ar gael yn y gymuned leol i helpu i leihau'r angen am gefnogaeth ffurfiol, gynlluniedig.

Lle byddwn yn darparu cefnogaeth neu wasanaethau, bydd hyn yn cael ei angen yn aml am amser byr yn unig, a bydd yn canolbwyntio ar roi'r sgiliau a'r hyder i chi ymdopi'n annibynnol heb ein cefnogaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM