Chwilio'r wefan
English

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â thocynnau bws consesiynol

Pa brawf cymhwyster y mae ei angen?

Rhowch brawf eich bod yn breswylydd parhaol yn Abertawe gydag un o'r mathau derbyniol o ddogfennaeth adnabod:

 • Bil treth y cyngor
 • Bil cyfleustodau (e.e. bil trydan, nwy neu ffôn)
 • Llyfr rhent cyngor
 • Cyfriflen banc
 • Llyfr pensiwn ymddeol

Cyflwyno cais ar sail oed (60 oed a hŷn)

I ddynion a menywod 60 oed ac yn hŷn, rhaid dangos un prawf o ddyddiad geni yn ogystal ag un prawf preswylio fel a restrir uchod. Derbynnir y ffurfiau adnabod canlynol fel prawf oedran: 

 • Llyfr pensiwn
 • Tystysgrif geni
 • Trwydded yrru
 • Pasbort

Gwneud cais oherwydd anabledd 

I fod yn gymwys yn awtomatig am docyn bws, mae'n rhaid i'r ymgeisydd dderbyn un neu fwy o'r budd-daliadau gwladol canlynol:

 • Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) ag 8 pwynt neu fwy ar gyfer "Symud o Gwmpas" neu 12 pwynt ar gyfer "Cynllunio a Dilyn Taith".    
 • Elfen Symudedd gyfradd uwch Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) fel a gynghorwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
 • Bathodyn glas i'r car
 • Lwfans symudedd pensiynau rhyfel
 • Dyfarniad dan dariffau 1-8 y Cynllun Digolledu Cyn-Filwyr (CDCF)
 • Cerdyn cofrestru GIG neu lythyr cofrestru'r gwasanaethau cymdeithasol yn nodi bod  y person sy'n gwneud cais wedi'i gofrestru gydag un neu fwy o'r anableddau hyn: yn ddall, â golwg rhannol, yn hollol fyddar neu'n ddifrifol fyddar, heb freichiau neu wedi  colli defnydd o'r ddwy fraich yn yr hirdymor  .

Mae'n rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn gallu gyrru oherwydd eu hanabledd ddarparu llythyr gan y DVLA syn nodi bod cais am drwydded wedi cael ei wrthod neu fod trwydded bresennol wedi'i dirymu am o leiaf 12 mis neu fwy.

Os nad ydych yn gallu darparu unrhyw un o'r ffurfiau adnabod uchod, ffoniwch y Tîm Trafnidiaeth ar 01792 636377 a gofynnwch am ffurflen Asesu Cymhwysedd Anabledd.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn gallu gyrru oherwydd eu hanabledd ddarparu llythyr gan y DVLA sy'n nodi bod cais am drwydded wedi cael ei wrthod neu fod trwydded bresennol wedi'i dirymu am o leiaf 12 mis neu fwy. 

Gwneud cais am docyn bws cydymaith oherwydd anabledd

Mae person yn gymwys am docyn bws cydymaith os yw meddyg o'r farn nad yw'n gallu teithio ar gludiant cyhoeddus ar ei ben ei hun. 

Fodd bynnag, nid oes rhaid i'r anabledd effeithio ar ddeiliad y tocyn bws mewn modd sy'n gofyn am gymorth cydymaith ar bob taith. Mae'n rhaid i weithiwr meddygol proffesiynol cymwysedig priodol gadarnhau a oes angen tocyn bws cydymaith ai peidio yn unol â gweithdrefn asesu ofynnol yr awdurdod.

Caiff tocyn bws cydymaith ei gynnig yn awtomatig i berson sydd wedi'i gofrestru'n ddall neu'n rhannol ddall neu i ddefnyddiwr cadair olwyn.

I gyflwyno cais am docyn bws cydymaith, ffoniwch y Tîm Trafnidiaeth ar 01792 636377 a gofynnwch am ffurflen Asesu Cymhwysedd Anabledd.

Ble gallaf ddefnyddio fy nhocyn bws? 

Mae tocyn bws consesiynol yn caniatáu i ddeiliad y tocyn bws deithio am ddim ar bob gwasanaeth bysus lleol ledled Cymru, mae hyn yn cynnwys gwasanaeth X10 Abertawe i Gaerdydd.  

Sylwer nad yw'r tocyn yn caniatáu i chi deithio am ddim ar y canlynol:

 • Gwasanaethau parcio a theithio
 • Gwasanaethau coetsis National Express
 • Megabus
 • Teithiau neu wibdeithiau coetsis
 • Teithiau mewn tacsis
 • Cynlluniau ceir cymunedol
 • Gwasanaethau trenau
 • Teithiau awyr

Beth rydw i'n ei wneud os nad yw fy nhocyn bws yn gweithio? 

Os nad yw eich tocyn bws yn gweithio, bydd rhaid i chi ei ddychwelyd i ni am ychydig o ddiwrnodau er mwyn i ni ei brofi am unrhyw ddiffygion. Os yw'r tocyn wedi'i ddifrodi neu wedi colli ei liw yn wael, byddwn yn codi ffi o £5.00.

Os yw'r tocyn mewn cyflwr da ond heb fod yn gweithio, byddwn yn rhoi tocyn newydd i chi am ddim. Byddwn yn ceisio anfon eich tocyn newydd atoch drwy'r post o fewn 5 i 7 niwrnod gwaith.

A oes dyddiad terfyn ar fy nhocyn bws?

Nid oes dyddiad terfyn ar y tocyn bws. Bydd yn cael ei adnewyddu'n awtomatig ar ôl sawl blwyddyn a chaiff tocyn newydd ei anfon yn syth i'ch cyfeiriad.

Mae'n hanfodol eich bod yn ffonio'r Tîm Trafnidiaeth ar 01792 636377 i roi gwybod am unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau h.y. newid cyfeiriad.

Sut rydw i'n defnyddio fy nhocyn bws pan rwyf yn mynd ar daith?

Mae'n rhaid dangos y tocyn bws i'r gyrrwr/tywysydd er mwyn bod yn gymwys i deithio am ddim.

Ar gyfer bysus sydd â chyfarpar Cerdyn Call, mae'n rhaid dal y tocyn bws yn agos at y peiriant tocynnau er mwyn cofrestru'r tocyn bws yn electronig.

Sylwer nad yw tocynnau bws yn DROSGLWYDDADWY a'u bod yn caniatáu i'r deiliad yn unig deithio am ddim. Ni all deiliad y tocyn bws ddefnyddio'r tocyn bws i brynu tocyn neu dalu am docyn person arall.

Os defnyddir y tocyn bws yn dwyllodrus, bydd y gyrrwr yn ei gymryd ac yn ei ddychwelyd i'r cyngor. Mae'r cyngor yn cadw'r hawl i beidio ag ailgyflwyno tocyn bws os yw wedi cael ei ddefnyddio'n dwyllodrus.

Rwyf wedi cael gwybod bod fy ngherdyn bws yn dod i ben. Oes angen cerdyn bws newydd arna i?

Does dim angen i chi boeni. Mae eich cerdyn bws presennol yn ddilys o hyd a gellir ei ddefnyddio hyd at y flwyddyn nesaf.

Bydd manylion ar gael ar sut i gael cerdyn bws newydd ar ddiwedd y flwyddyn hon. Cadwch lygad ar wefan y cyngor, ar y newyddion ac ar y bysus yr ydych yn teithio arnynt, am wybodaeth.

Tan hynny, parhewch i deithio fel arfer.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM