Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymarferydd Seicoleg Arbenigol (dyddiad cau: 19/06/24)

£58,210 i £68,235 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Uwch Ymarferydd Seicoleg Tra Arbenigol i weithio o fewn y tîm therapiwtig mewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio.

Teitl y swydd: Ymarferydd Seicoleg Arbenigol
Rhif y swydd: SS.72887
Cyflog: £58,210 to £68,235 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  SS.72887 Ymarferydd Seicoleg Arbenigol Disgrifiad swydd (PDF) [243KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am y swydd SS.72887


Dyddiad cau: 11.59pm, 19 Mehefin 2024


Mwy o wybodaeth

Mae'r tîm yn cael ei arwain yn glinigol gan Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol sy'n goruchwylio datblygiad strategol y ddarpariaeth therapiwtig o fewn y gwasanaeth therapiwtig mewnol yn Abertawe, y gwasanaeth cymorth i deuluoedd ehangach a hefyd ar draws y datblygiadau rhanbarthol. 

Mae Abertawe'n ddinas arfordirol flaengar sy'n rhan ganolog o Ddinas-Ranbarth ehangach Bae Abertawe. Mae yma olygfeydd anhygoel o'r arfordir yn ogystal â pharciau tawel, digonedd o ddiwylliant a'r holl bethau da y gall dinas fodern eu cynnig. Dyma le sydd â rhywbeth at ddant pawb.

Diben Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe yw gwneud yr hyn sy'n bwysig i wneud pethau'n well i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i benodi Uwch Ymarferydd Seicoleg Tra Arbenigol yn ein tîm therapiwtig a arweinir gan seicoleg yn y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd. Rydym yn awyddus i recriwtio Ymarferydd Seicoleg sydd â phrofiad sylweddol o weithio gyda phlant a'u teuluoedd. Byddai angen i ddeiliad y swydd ddeall trawma datblygiadol a'i oblygiadau. Byddai profiad o weithio gyda theuluoedd o fewn y system ofal a thimau gofal cymdeithasol yn fuddiol ond nid yn hanfodol. Mae'r tîm yn un sy'n ystyriol o drawma ac sy'n canolbwyntio ar ymlyniad ac maent yn ymfalchïo mewn darparu gwaith arloesol ac ystyrlon o ansawdd uchel gyda phlant/pobl ifanc a'r systemau sy'n eu cefnogi. Ein nod yw teilwra ymyriadau mewn ffordd ddilyniannol sy'n cyd-fynd â datblygiad yn seiliedig ar asesu a fformiwleiddio. Mae ein hymyriadau yn cynnwys y prif ofalwr fel rhan ganolog ac yn tynnu ar y modelau teulu diweddaraf o arfer gorau. Mae'r rhain yn cynnwys egwyddorion Ymlyniad Synhwyraidd, Theraplay® a Seicotherapi Datblygiadol Dyadig (DDP). 

Bydd y rôl yn cynnwys arwain ar ddatblygu gwasanaethau, gyda theuluoedd ar ffiniau gofal, a gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghori â staff gofal cymdeithasol, ymwneud â'r rhwydwaith ehangach sy'n cefnogi plant a theuluoedd yn Abertawe ac ymyrraeth therapiwtig fwy arbenigol. Byddai'r swydd hon yn addas iawn ar gyfer rhywun sydd â diddordeb mewn gweithio'n hyblyg, yn greadigol ac yn arloesol i fynd i'r afael ag anghenion plant a phobl ifanc. Rydym hefyd yn gweithio ar y cyd ag asiantaethau partner. Rydym yn cael ein gyrru gan fformiwleiddiad ac anghenion ac yn cefnogi cydweithwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o'r plentyn trwy lensys therapiwtig a seicolegol. Rydym yn defnyddio damcaniaethau ac ymyriadau cysylltiedig ar gyfer effaith niwrolegol, hunanreoleiddiol a pherthynol trawma. 

Mae'r gwasanaeth yn cael ei ariannu'n rhannol ar sail ranbarthol ac rydym yn gweithio'n agos â'n cydweithwyr yng Nghastell-nedd Port Talbot, lle mae seicolegydd profiadol arall yn arwain datblygiadau tebyg o fewn yr awdurdod hwnnw. Mae gennym gysylltiadau agos â'n cydweithwyr seicoleg yn y GIG ac rydym yn elwa o fynychu digwyddiadau DPP a goruchwylio cymheiriaid misol â chydweithwyr ar draws yr holl ddisgyblaethau Seicoleg Plant. 

Ar hyn o bryd rydym yn ailfodelu ein cynnig therapiwtig cyfan ar draws y gwasanaeth Plant a Theuluoedd, gan fod cyllid sylweddol wedi galluogi'r gwasanaeth i dyfu'n sylweddol. Bydd gan ddeiliad y swydd rôl hanfodol wrth arwain datblygiad gwasanaethau therapiwtig o fewn Cynllunio ar Ffiniau Gofal/Gofal â Chymorth a gyda phlant sy'n derbyn gofal. Mae angen unigolyn arloesol a chreadigol arnom i wella'r tîm a dod â'u profiadau i'r datblygiad hwn yn Abertawe mewn cydweithrediad â Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol ac o dan ei oruchwyliaeth. 

Yn Abertawe rydym yn deall bod angen meithrin a chefnogi staff. Byddwn yn cefnogi'ch gwaith a'ch gyrfa trwy gydol eich amser gyda ni, ac mae gennym broses gynefino ardderchog ar gyfer y cyfnod pan fyddwch yn dechrau. Bydd gennych hefyd reolwyr profiadol a chefnogol a byddwch yn gweithio o fewn diwylliant sy'n synhwyrol o ran risg. Rydym yn credu mewn datblygiad proffesiynol parhaus ac yn buddsoddi mewn hyfforddi a chefnogi ein tîm trwy amrywiol fodelau therapiwtig achrededig (ee. DDP, Theraplay, Therapi Teulu Systemig).

Ein gweledigaeth yn Abertawe, y mae'r gweithlu presennol yn ei deall yn dda, yw 'gwneud yr hyn sy'n bwysig i wneud pethau'n well i blant, pobl ifanc a theuluoedd'.  Adlewyrchir hyn yn ein gweledigaeth i sicrhau, lle bynnag y bo'n ddiogel, y dylai plant aros yng ngofal eu teuluoedd biolegol. Arwyddion Diogelwch yw ein fframwaith ymarfer ac rydym wedi defnyddio'r model Adfer Gwaith Cymdeithasol er mwyn ffurfio grwpiau cynllunio gofal â chefnogaeth, a hynny dan arweiniad Arweinydd Ymarfer. Mae hyn yn cefnogi goruchwyliaeth a chydweithredu da rhwng staff a thimau. Mae creu perthnasoedd parchus a chadarnhaol gyda theuluoedd, gwrando ar blant, deall beth sy'n bwysig a sicrhau eu bod yn rhan o'r penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar eu bywydau wrth graidd yr hyn rydym yn ei wneud.

Am sgwrs anffurfiol am y rôl cysylltwch â Liz.Howells@swansea.gov.uk (Rheolwr ITS) neu Dr Eve Bowyer Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol Eve.Bowyer@swansea.gov.uk i drefnu.

Safeguarding
Yng Nghyngor Abertawe yr egwyddor yw "Busnes Pawb yw Diogelu", ac mae hyn yn berthnasol I holl weithwyr Cyngor Abertawe, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr. I gael rhagor o fanylion ewch I https://www.abertawe.gov.uk/diogelucorfforaethol

Close Dewis iaith