Chwilio'r wefan
English

Dyddiadau pwysig i'w cofio ar gyfer Addysg Uwchradd 2021/2022

Mae'r amserlen hon ar gyfer rhieni sy'n gwneud cais am le ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2021.

 

5 Hydref 2020

Gall unrhyw riant gyda phlentyn sy'n gymwys i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2021 ddechrau'r broses o gyflwyno cais am le. Bydd yr Awdurdod Lleol yn ysgrifennu at yr holl rieni y mae eu plant wedi'u cofrestru mewn dosbarth Blwyddyn 6 mewn ysgol gynradd yn Abertawe i'w gwahodd i wneud cais am le ym Mlwyddyn 7 i'w plant.

27 Tachwedd 2020

Dyddiad cau i rieni wneud cais a chwblhau'r ffurflen gais ar-lein. Dylech gwblhau un ffurflen yn unig gan nodi'n glir eich dewis cyntaf o ysgol, a'r ail a'r trydydd dewis. Dyrennir lleoedd yn unol a'r meini prawf derbyn a nodir ar dudalen 11.

Polisi ar geisiadau hwyr 

Ni fydd ceisiadau a gyflwynir ar ol y dyddiad cau a gyhoeddir (27 Tachwedd 2020) yn cael eu hystyried tan ar ol i'r holl geisiadau a dderbynnir ar amser gael eu dyrannu a chael cynnig eu lleoedd ar y diwrnod cynnig statudol. Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu prosesu yn nhrefn eu dyddiad derbyn a bydd yr Awdurdod Lleol ond yn gallu dyrannu lle yn yr ysgol o'ch dewis os oes lleoedd ar gael o hyd. Mae hyn yn oed os ydych chi'n byw yn nalgylch yr ysgol neu'n symud i'r dalgylch ar ol 27 Tachwedd 2020. Bydd apeliadau am geisiadau hwyr yn cael eu cynnal ar ol i'r apeliadau am geisiadau a dderbynnir ar amser gael eu cynnal.

1 Mawrth 2021

Hysbysir rhieni sydd wedi gwneud cais ar amser ynghylch p'un a ddyrannwyd lle i'w plentyn yn yr ysgol o'u dewis ai peidio, ac os na, ble mae lle ar gael.

2 Mawrth - 26 Mawrth 2021

Gall rhieni sydd wedi gwneud cais ar amser apelio yn erbyn cais aflwyddiannus trwy ofyn am ffurflen apelio gan y Yr Uned Ysgolion a Llywodraethwyr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM