Chwilio'r wefan
English
galon

Gofalu am eich lles

Mae'n bwysig gofalu am eich lles a chadw mor iach â phosib. Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu.

Cadw'n Iach

Beth bynnag yw oedran person, nid yw byth yn rhy gynnar neu'n rhy hwyr i ddechrau gwneud newidiadau syml er mwyn eich helpu i wella eich iechyd a'ch lles corfforol a meddyliol..

Gwasanaethau Iechyd Lleol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau iechyd ysbyty a chymunedol ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Gwasanaethau Eiriolaeth

Gall gwasanaethau eiriolaeth eich helpu mewn sefyllfaoedd lle efallai nad ydych yn teimlo y gallwch ddelio â phopeth ar eich pen eich hun.

Problemau alcohol a chyffuriau

Asiantaethau yn Abertawe sy'n gallu rhoi cymorth cyfrinachol i chi os oes gennych broblemau gydag alcohol a/neu gyffuriau.

Gwneud penderfyniadau am eich iechyd, eich lles a'ch arian.

Pwy sy'n penderfynu pan nad ydych chi'n gallu?

Wedi'i bweru gan GOSS iCM