Chwilio'r wefan
English
Paper with holes at the top

Beth gallaf ei ddefnyddio fel prawf i ymaelodi â PTL?

Edrychwch drwy'r tabl isod i bennu pa fath o dystiolaeth y bydd ei hangen arnoch.

Prawf cyfeiriad
Pob Ymgeisydd: Mae angen prawf cyfeiriad ar gyfer pob ymgeisydd e.e. bil diweddar neu fil Treth y Cyngor. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau, ffoniwch Swyddfa PTL am gyngor - 01792 635353.

Prawf o Fudd-daliadau
Gweler isod fanylion ynghylch y math o fudd-dal a pha dystiolaeth sydd ei hangen.

Budd-dal Tai
Nid oes angen cyflwyno tystiolaeth ar gyfer y budd-dal hwn oherwydd bydd Cyngor Abertawe'n ei gwirio.

Budd-dal Treth y Cyngor
Nid oes angen cyflwyno tystiolaeth ar gyfer y budd-dal hwn oherwydd bydd Cyngor Abertawe'n ei gwirio.

Cymhorthdal Incwm
Y llythyr dyfarniad, neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal.

Lwfans Ceiswyr Swydd (yn seiliedig ar incwm)
I brofi Lwfans Ceiswyr Swydd (yn seiliedig ar incwm) mae'n rhaid dangos y llythyr datganiad budd-dal tair tudalen i gyd a roddir pan dderbynnir y budd-dal cyntaf.

Credyd Pensiwn Gwarantedig
Y llythyr dyfarniad neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal.

Credyd Treth i Deuluoedd sy'n Gweithio a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG
Y Llythyr Dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim.

Credyd Treth Plentyn a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG
Y Llythyr Dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim.

Credyd Cynhwysol
Y llythyr dyfarnu Credyd Cynhwysol sy'n cadarnhau lefel eich enillion.                                                                            

Cynllun Incwm Isel y GIG
Y dystysgrif HC2 ar gyfer gofal optegol a deintyddol y GIG am ddim.

17-19 oed mewn addysg llawn amser/hyfforddiant wedi'i enwi ar gais rhieni am fudd-dal
Prawf o statws myfyriwr llawn amser/gynhwysiad ar gynllun hyfforddi a gymeradwywyd (gweler isod) a phrawf eich bod wedi'ch cynnwys ar gais eich rhieni/gwarcheidwaid am fudd-dal:

Wedi cofrestru ar gyfer addysg heblaw addysg uwch:

TGAU a Safon Uwch
NVQ lefel 1, 2 neu 3
Diploma Cenedlaethol BTEC, tystysgrif genedlaethol a Diploma 1af
Tystysgrif Addysg Albanaidd Gradd Uwch neu gyfwerth.

Wedi cofrestru ar gynllun hyfforddiant a gymeradwywyd:
Adeiladu Sgiliau
Prentisiaethau Modern Sylfaenol neu Brentisiaethau Modern

Oedolyn Ifanc a Gynorthwyir
Os ydych chi yn y categori hwn, bydd rhaid i'ch cynrychiolydd Gwasanaethau Cymdeithasol gysylltu â'r Swyddfa PTL i drefnu prawf cymhwyster a mynediad i'r cynllun.

Ceiswyr Lloches
Cerdyn adnabod Swyddfa Gartref y Gwasanaeth Cynnal Cenedlaethol i Geiswyr Lloches (CCC) neu ffurflen HC2W y GIG neu lythyr caniatâd gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru.

 

Os nad ydych yn siŵr ynghylch unrhyw rai o'r uchod neu os ydych yn cael anawsterau wrth ddarparu tystiolaeth, mae croeso i chi ffonio'r swyddfa PTL ar 01792 635353 fel y gallwn roi cymorth i chi.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM