Chwilio'r wefan
English
Paper with holes at the top

Beth gallaf ei ddefnyddio fel prawf i ymaelodi â PTL?

Edrychwch drwy'r tabl isod i bennu pa fath o dystiolaeth y bydd ei hangen arnoch.

Pan fyddwch yn ymweld ag un o'r safleoedd cais i brosesu'ch cais PTL, fel gyda'r rhestr wirio ymaelodi, bydd angen i chi ddod â thystiolaeth o'r budd-dal yr ydych chi'n ei hawlio/wedi'ch enwi arno ynghyd â phrawf cyfeiriad diweddar ar wahân megis bil Treth y Cyngor neu gyfleustod diweddar.

Prawf cyfeiriad
Pob Ymgeisydd: Mae angen prawf cyfeiriad ar gyfer pob ymgeisydd e.e. bil diweddar neu fil Treth y Cyngor. Ar gyfer ymgeiswyr sy'n blant, gall prawf cyfeiriad fod yn llythyr dyfarniad neu'n unrhyw gais am fudd-dal arall sy'n rhestru'r plant ac yn dangos y cyfeiriad cartref. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau, ffoniwch Swyddfa PTL am gyngor - 01792 635473.

Prawf o Fudd-daliadau
 

Math o Fudd-dal

Math o Brawf Angenrheidiol

Budd-dal Tai

Llythyr diweddar o'r Adran Budd-dal Tai yn cadarnhau derbyn budd-dal

Budd-dal Treth y Cyngor

Llythyr diweddar o Adran Treth y Cyngor yn cadarnhau derbyn budd-dal

Cymhorthdal Incwm

Y llythyr dyfarniad, neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal

Lwfans Ceiswyr Swydd (yn seiliedig ar incwm)

I brofi Lwfans Ceiswyr Swydd (yn seiliedig ar incwm) mae'n rhaid dangos y llythyr datganiad budd-dal tair tudalen i gyd a roddir pan dderbynnir y budd-dal cyntaf.

Credyd Pensiwn Gwarantedig

Y llythyr dyfarniad neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal

Credyd Treth i Deuluoedd sy'n Gweithio a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG

Y Llythyr Dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim.

Credyd Treth Plentyn a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG

Y Llythyr Dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim.

Credyd cynhwysol

Y llythyr dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim.

Cynllun Incwm Isel y GIG

Y dystysgrif HC2 ar gyfer gofal optegol a deintyddol y GIG am ddim

Partner rhywun sy'n hawlio budd-dal

Prawf eich bod wedi'ch cynnwys yn y cais am fudd-dal e.e. llythyr dyfarniad i'ch partner yn eich enwi chi yn gynwysedig.

Plentyn rhywun sy'n hawlio budd-dal

Prawf bod y plentyn wedi'i gynnwys yn y cais am fudd-dal e.e. llythyr dyfarniad yn dangos fod y plant yn gynwysedig.

17-19 oed mewn addysg llawn amser/hyfforddiant wedi'i enwi ar gais rhieni am fudd-dal

Prawf o statws myfyriwr llawn amser/gynhwysiad ar gynllun hyfforddi a gymeradwywyd (gweler isod) a phrawf eich bod wedi'ch cynnwys ar gais eich rhieni/gwarcheidwaid am fudd-dal:

Wedi cofrestru ar gyfer addysg heblaw addysg uwch:

TGAU a Safon Uwch
NVQ lefel 1, 2 neu 3
Diploma Cenedlaethol BTEC, tystysgrif genedlaethol a Diploma 1af
Tystysgrif Addysg Albanaidd Gradd Uwch neu gyfwerth.

Wedi cofrestru ar gynllun hyfforddiant a gymeradwywyd:
Adeiladu Sgiliau
Prentisiaethau Modern Sylfaenol neu Brentisiaethau Modern

Oedolyn Ifanc a Gynorthwyir

Os ydych chi yn y categori hwn, bydd rhaid i'ch cynrychiolydd Gwasanaethau Cymdeithasol gysylltu â'r Swyddfa PTL i drefnu prawf cymhwyster a mynediad i'r cynllun.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM