Chwilio'r wefan
English

Digwyddiad mawr yn y ddinas i ddod ag Abertawe ynghyd

Mae digwyddiad mawr yn cael ei gynllunio yn y ddinas i helpu i ddod â chymunedau amrywiol ynghyd.

Castle Square

Cynhelir y digwyddiad - a elwir yn 'Ein Abertawe: Dathlu Abertawe Gyda'n Gilydd' - yn Sgwâr y Castell ddydd Sadwrn, 4 Mawrth.

Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Abertawe a'r gobaith yw y bydd yn creu cysylltiadau cadarnhaol ac yn meithrin perthnasoedd cryfach rhwng poblogaeth amlddiwylliannol, amrywiol, gynyddol Abertawe.

Bydd Sgwâr y Castell yn cynnwys cerddoriaeth, bwyd, dawnsio a gweithdai o Abertawe, Cymru ac o bob cwr o'r byd. Bydd ardal lwyfan yn cael ei chreu, yn ogystal â stondinau, gweithgareddau i blant ac arddangosfa a fydd yn dathlu hanes diwylliannol ac ethnig Abertawe.

Bydd bandiau a chorau lleol o Gymru'n perfformio ar y diwrnod, a threfnir perfformiadau gan ddiddanwyr stryd hefyd ar gyfer strydoedd canol y ddinas.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Rydym yn awyddus i ddod â'r ddinas ynghyd a hyrwyddo gwerthoedd goddefgarwch a dealltwriaeth y mae Abertawe mor falch o'u harddel.

"Abertawe, sy'n gartref i fyfyrwyr a phreswylwyr o bedwar ban byd, oedd Dinas Noddfa gyntaf y DU. Mae'n ddinas lle dylai pobl deimlo'n ddiogel, yn gartrefol a'u bod yn cael eu clywed, ni waeth beth fo'u crefydd, eu hethnigrwydd neu eu diwylliant. Felly rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn Sgwâr y Castell yn helpu i ddathlu cyfansoddiad amlddiwylliannol Abertawe ymhellach a chwalu unrhyw dybiaethau negyddol y gall fod gan rai preswylwyr am grwpiau neu gymunedau penodol."

Bydd gweithgareddau eraill ar y diwrnod yn cynnwys cystadlaethau darpar entrepreneuriaid i fyfyrwyr chweched dosbarth a phlant ysgol gynradd.

Mae myfyrwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn helpu i greu fideo 'Fy Abertawe' i'w ddarlledu yn y digwyddiad ar Sgrîn Fawr Sgwâr y Castell, gan gynnwys myfyrwyr a phreswylwyr yn rhannu eu meddyliau eu hunain am Abertawe a'r hyn y mae'r ddinas yn ei olygu iddynt hwy.

Cynhelir nifer o weithgareddau yn y cyfnod cyn y digwyddiad yn Sgwâr y Castell mewn lleoliadau a fydd yn cynnwys ardaloedd clwstwr Cymunedau'n Gyntaf ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Bydd gwneud llusernau, gweithdai amrywiaeth, gweithdai Twmpath ac arddangosiadau i hyrwyddo diwylliant Cymru ymysg y gweithgareddau hyn.

Meddai'r Cyng. Will Evans, Aelod y Cabinet dros Wrthdlodi a Chymunedau, "Mae nifer enfawr o sefydliadau'n cyfrannu at gynllunio'r digwyddiad yn Sgwâr y Castell, gan gynnwys ein staff yn yr is-adran digwyddiadau arbennig, Cymunedau'n Gyntaf, Menter Iaith Abertawe, ein prifysgolion a'n partneriaid eraill yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Yn ogystal â dathlu poblogaeth ryngwladol Abertawe, bydd y digwyddiad hefyd yn hyrwyddo Abertawe a Chymru'n gyffredinol, gan helpu i arwain at gymunedau mwy cydlynol yn ein dinas sy'n rhannu'r hyn sy'n gyffredin rhyngddynt ac yn croesawu gwahaniaethau." 

Bydd y digwyddiad yn Sgwâr y Castell yn gorffen gyda gorymdaith lusernau i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer Twmpath ac anthem genedlaethol Cymru.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM