Chwilio'r wefan
English

Mabwysiadwch fainc - amodau a thelerau

Cymerwch eiliad i ddarllen ein hamodau an telerau.

Cynllun Seddi a Roddir

Gallwn ddarparu seddi cadarn traddodiadol a wnaed o bren neu seddi modern o blastig wedi'i ailgylchu gyda'ch neges bersonol ar blac.

Mae pris y sedd a ddarperir yn cynnwys:

 • Cyflenwi a dosbarthu
 • Sylfaen addas
 • Gosod
 • Plac

Placiau ac Ysgythru

Mae tri phrif fath o blaciau y gellir eu gosod ac maent yn 55mm o uchder a hyd i ffitio ar yr astell gefn uchaf.

 • Dur Gwrthstaen
 • Pres
 • Plastig
 • Arysgrif yn yr astell uchaf (seddi Brompton a Grafton yn unig).

(D.S. Bydd placiau efydd yn colli sglein gydag amser).

Mae placiau plastig yn ddewis amgen ar gyfer pob tywydd, gyda llythrennau du ar gefndir lliw efydd.

Sylfeini a Phadiau

Bydd lleoliad y sedd yn dibynnu ar y sylfaen y caiff y sedd ei gosod arni. Mae hyn yn berthnasol i seddi Grafton a seddi o blastig wedi'i ailgylchu yn unig, a gaiff eu gosod naill ai ar sylfaen goncrid neu bad concrit o dan y ddau gynhaliwr unionsyth.

Dinas a Sir Abertawe fydd yn talu am osod y sedd a'i chynnal a'i chadw yn y dyfodol.

Costau Seddi

Cyflenwi a gosod sedd newydd gyda phlac - £1,800.

Cyflenwi a gosod plac coffa ar sedd bresennol - £1,200.

Mabwysiadwch fainc - Cynllun Seddi a Roddir


Amodau a Thelerau

 • Mae'r holl gostau'n cynnwys TAW.

 • Er y bydd y cyngor yn ceisio bodloni dewis yr ymgeiswyr am y math o sedd a'i lleoliad, mae'r cyngor yn cadw'r hwl i wrthod cais os nad yw'r sedd yn cyd-fynd a'r seddi o'i hamgylch a'neu bod y lleoliad dewisol yn anaddas.

 • Bydd y gost fesul sedd yn gallu newid os bydd cais i leoli sedd mewn lleoliad lle cyfyngir ar fynediad sy'n atal mynediad i gerbydau ac yn golygu bod costau ychwanegol i'r cyngor.

 • Mae'r Cynllun Seddi a Roddir ar gae ar gyfer rhoi seddi ar dir sy'n eiddo i Adran Diwylliant a Thwristiaeth Dinas a Sir Abertawe yn unig, ac os bydd cais am sedd ar dir sy'n eiddo i un o adrannau eraill y cyngor, byddai'n rhaid i ni gael caniatad gan yr adran berthnasol cyn derbyn cais y rhoddwr.

 • Pan fydd rhoddwr yn dymuno cyfrannu sedd, caiff ei chynnig ar y sail bod safle gwag ar gael yn yr ardal honno. Yn anffodus, nid ydym yn gallu gosod seddi ychwanegol a roddir mewn ardaloedd sydd a gormod o seddi, ac os felly caiff y rhoddwr ddewis o safle arall sydd ar gael neu ddewis arall.

 • Pan fydd y sedd wedi'i gosod, daw'n eiddo i'r cyngor, a fydd yn atebol ac yn gyfrifol am yr holl ofynion cynnal a chadw am gyfnod o ddeng mlynedd, ac ar ol hynny caiff ei hadolygu yn ol disgresiwn y cyngor. Ni ddylai'r rhoddwr, ei deulu nac un o'i gynrychiolwyr wneud unrhyw waith cynnal a chadw.

 • Bydd y cyngor yn cynnal meinciau a phlachiau a rhoddwyd os gofynnir iddo wneud hynny.

 • Cynghorir ymgeiswyr i roi gwybod i'r cyngor am unrhyw newid i'w cyfeiriad yn ystod cyfnod y cyflwyniad.

 • Cynghorir yr ymgeisydd i gwrdd a'r Swyddog Parciau perthnasol ar y safle i gadarnhau lleoliad dewisol y sedd a roddir cyn cyflwyno'r cais.

 • Caiff yr holl seddi i'w lleoli mewn parciau a mannau agored eu gosod yn ddiogel ar sylfaen addas sy'n gweddu i leoliad y sedd gan ddefnyddio dull cymeradwy. Fodd bynnag, ni all y cyngor gymryd cyfrifoldeb am ddifrod maleisus, seddi a ddygir, na dilfrod oherwydd gweithredoedd natur.

 • Os bydd y plac coffa'n cael ei ddifrodi neu ei ddwyn o fewn deuddeg mis ar ol ei osod, bydd y cyngor yn gosod un newydd ac yn talu amdano. Ond, os caiff mainc ei difrodi ac nid oes modd ei hatgyweirio, bydd y cyngor yn cael gwared arno ac yn rhoi gwybod i chi am hyn. Codir y tal safonol sy'n berthnasol ar yr adeg honno am fainc i'w gosod yn ei lle.

 • Nid yw'r ffaith bod y cyngor yn derbyn y cais hwn yn cyflwyno unrhyw hawliau na breintiau eiddo.

 • Mae'r rheolwr yn cadw'r hawl i amrywio neu wrthod arysgrif anaddas.

 • Ni fydd Dinas a Sir Abertawe'n caniatau i weddillion a amlosgwyd gael eu gwasgaru.

 • Nid oes ymrwymiad ar y cyngor i dderbyn unrhyw gais am sedd a rhoddir ac mae'n gobeithio y bydd ymgeiswyr yn deall bod nifer a math y seddi'n ystyriaeth bwysig os yw'r cyngor yn mynd i gadw mannua agored cyhoeddus yn ddeniadol a heb annibendod.

 • Ni ddylai unrhyw addurniadau e.e. blodau gael eu clymu na'u gosod ar y sedd neu ger y sedd neu'r ardal o'i hamgylch ar unrhyw adeg.

 • Gosodir seddi o fis Hydref tan fis Mawrth a phan fydd cyflwr y tir a'r tywydd yn addas.

 • Caiff yr holl geisiadau a dderbynnir i brynu seddi eu hychwanegu at y gofrestr, a chant eu gosod yn nhrefn y dyddiad y derbyniwyd y cais.

 • Gall gymryd hyd at un deg chwech wythnos i gyflenwi a gosod ar ol derbyn archeb yn ystod y cyfnod gosod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM