Chwilio'r wefan
English

Cyfarfodydd a gwneud penderfyniadau

Mae penderfyniadau'r bwrdd, er enghraifft cytuno ar asesiad o les lleol a'r cynllun lles lleol, yn ddilys dim ond pan gânt eu gwneud ar y cyd ac yn unfrydol gan yr holl aelodau statudol a chyda phob aelod statudol yn bresennol.

Os bydd anghytuno rhwng aelodau statudol, cyfrifoldeb y cadeirydd yw cyfryngu cytundeb a sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y bwrdd neu mewn cyfarfod arbennig os oes angen.

Y cworwm ar gyfer cyfarfod o Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus yw pob un o'i bedwar aelod statudol.

Bydd y bwrdd yn cynnal "cyfarfod gorfodol" a gadeirir gan Ddinas a Sir Abertawe, o fewn 60 diwrnod o bob etholiad cynghorwyr cyffredin dilynol.

Bydd yr aelodau statudol yn penodi cadeirydd ac is-gadeirydd yn y cyfarfod gorfodol o blith aelodau statudol y cyfranogwyr gwahoddedig. 

Bydd yr aelodaeth, gan gynnwys y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd, yn cael ei hadolygu'n flynyddol ar ôl y cyfarfodydd gorfodol.

Yn y cyfarfod hwn bydd y bwrdd yn:

  • Penderfynu pryd a pha mor aml y bydd yn cwrdd.
  • Adolygu ei gylch gorchwyl a chytuno arno

Cynhelir cyfarfodydd cyffredin o'r bwrdd o leiaf bob dau fis calendr, ar amser ac mewn lleoliad y mae'r aelodau'n cytuno arnynt.

Bydd pob cyfarfod yn ystyried, ond ni fydd yn gyfyngedig i, yr eitemau agenda canlynol:

  • Croesawu ac ymddiheuriadau
  • Datganiadau o fudd
  • Cwestiynau gan y cyhoedd
  • Cofnodion y cyfarfod diwethaf
  • Cynnydd o ran yr amcanion lles
  • Blaengynllun gwaith

Mae cyfarfodydd y bwrdd yn agored i'r cyhoedd eu gwylio a gallant ofyn cwestiynau am unrhyw eitem bwysig ar yr agenda.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM