Chwilio'r wefan
English

Enwau strydoedd coll yn yr arfaeth ar gyfer cynllun adnewyddu canol dinas Abertawe

Gellid ailgyflwyno enwau strydoedd coll i Abertawe fel rhan o gynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd i adfywio canol y ddinas.

Lost streets

Gallai enwau strydoedd hanesyddol o ganrifoedd a fu megis Wassail Street, Orange Street, Rutland Street a Frog Street ddychwelyd wrth i Gyngor Abertawe roi treftadaeth wrth wraidd ei gynlluniau ar gyfer safle datblygu Dewi Sant.
 
Mae'r enwau hyn am strydoedd coll a oedd unwaith yn ardal Sgwâr y Santes Fair a hen ganolfan siopa Dewi Sant yn dyddio'n ôl i oes Victoria a chyn hynny.
 
Diflannodd Wassail Street a Rutland Street, a safai ger Eglwys y Santes Fair, o dan ran o hen ganolfan siopa Dewi Sant pan gafodd ei hadeiladu yn nechrau'r 1980au. Frog Street oedd yr enw a roddwyd i'r ffordd yn uniongyrchol i'r de o Eglwys y Santes Fair, a elwir bellach yn Sgwâr y Santes Fair, ac roedd Orange Street yn ymestyn i'r de o'r farchnad cyn diflannu pan ddatblygwyd canolfan siopa'r Cwadrant yn yr ardal sydd bellach yn cael ei defnyddio at ddiben dadlwytho a mynediad.

Bydd enwau stryd newydd i gydnabod pobl sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i Abertawe'n cael eu hystyried hefyd ar gyfer y datblygiad newydd.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol yr wythnos ddiwethaf ar gyfer safle datblygu 125,000 metr sgwâr, sy'n cynnwys hen ganolfan siopa Dewi Sant a maes parcio'r LC. Mae cynigion yn cynnwys siopau a bwytai newydd, sinema bwtîc, arena dan do ddigidol â 3,500 o seddi, gwesty â hyd at 13 o loriau, digon o leoedd parcio a phont newydd i gerddwyr dros Heol Ystumllwynarth.
 
Fel rhan o'r cynigion, mae mannau cyhoeddus gwyrdd wedi'u tirlunio hefyd yn cael eu cynllunio i wella lleoliadau Eglwys y Santes Fair ac Eglwys Dewi Sant.
 
Rivington Land sy'n rheoli'r datblygiad ar ran Cyngor Abertawe.
 
Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Bydd ein cynlluniau ar gyfer y safle datblygu'n trawsnewid cyfleusterau manwerthu, adloniant a hamdden canol y ddinas, creu swyddi i bobl leol a bod yn fuddiol i'n busnesau presennol trwy gynyddu nifer yr ymwelwyr a swm y gwario.
 
"Ond wrth edrych tuag at y dyfodol, rydym hefyd yn ymwybodol iawn o hanes Abertawe, a dyna pam roedd astudiaethau treftadaeth a phensaernïol yn rhan o'r caniatâd cynllunio amlinellol sydd bellach wedi'i gymeradwyo.
 
"Yn ogystal â'r potensial i gyflwyno enwau strydoedd coll fel rhan o'n cynlluniau ailddatblygu mawr, bydd eglwysi'r ardal hefyd yn ganolbwyntiau wrth i ni geisio dathlu ein treftadaeth trwy ddatblygu mannau cyhoeddus deniadol o gwmpas yr adeiladau hyn sydd ag arwyddocâd pensaernïol.
 
"Yn fuan byddwn yn penodi gweithredwr arena dan do'n denant cyswllt hamdden ar gyfer ein cynlluniau, gyda'r ddwy eglwys hyn yn gweithredu fel angorion treftadaeth i'r cynllun yn y dyfodol. Nawr bod caniatâd cynllunio amlinellol wedi cael ei roi, byddwn hefyd yn cynyddu ein trafodaethau â chysylltiadau manwerthu posib i'r cynllun er mwyn sicrhau bod ein cynlluniau'n diwallu dyheadau pobl leol ac ymwelwyr â'r ddinas."
 
Fel ffordd o gyfeirio'n ôl at orffennol Abertawe, gallai'r deunyddiau a ddefnyddir i adeiladu'r cynllun gynnwys cladin copr, cladin ceramig a gwydr lliw.
 
Mae cyfle i amlygu lleoliad hen borth gorllewinol y ddinas o'r Oesoedd Canol wrth yr hen gyffordd rhwng Whitewalls a Stryd Rutland hefyd yn cael ei ystyried. 
 
Bellach gwneir gwaith dylunio manwl a chaiff tenantiaid eu sicrhau cyn i gynlluniau penodol gael eu cyflwyno i'w cymeradwyo. Rhagwelir y bydd gwaith ar y safle'n dechrau erbyn dechrau haf 2018, gyda'r datblygiad cyfan yn cael ei gwblhau yn 2022.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM