Chwilio'r wefan
English

Mwy o wybodaeth am Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC)

Mwy am sut rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a theuluoedd.

Ffynonellau eraill o wybodaeth a chymorth

Gall unrhyw un gael cymorth gan weithiwyr proffesiynol megis meddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, ysgolion, gwasanaethau cymunedol neu leoedd sy'n gallu cynorthwyo gyda materion tai, budd-daliadau, darparu gwasanaethau lleol, adnoddau cymunedol a chamddefnyddio sylweddau ymysg eraill. Dyma ambell sefydliad defnyddiol

 • Canolfan Gyswllt Cyngor Abertawe 01792 63600 (tai, budd-daliadau, treth y cyngor)
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  01792 517222
 • Info-Nation - 01792 484010
 • Siop dan yr Unto - canolfan i fenywod a cham-drin domestig 01792 411 119

Dewch o hyd i fwy o ffynonellau gwybodaeth a chymorth yn Abertawe...

Gwybodaeth, Cymorth a Chyngor

Gall unrhyw un gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cymorth a Chyngor i Blant a Theuluoedd i gael trafodaeth a chael cymorth. Bydd gweithiwr cymdeithasol cymwys yn gwrando arnoch chi ac yn dweud wrthych ba wybodaeth, cyngor neu gymorth y gellir ei ddarparu a phwy all eich helpu o'r gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, troseddau ieuenctid, addysg, ymyrryd ac atal cynnar, yr heddlu a'r trydydd sector. Bydd yr hyn y gallwn ei drafod â chi ynglŷn â phlentyn penodol yn ddibynnol ar y rheswm a'r amgylchiadau dros eich galwad ffôn.

 • Gwybodaeth - Darparu Data  - Cyfeirio at daflenni, gwefannau, Cyngor ar Bopeth, rhifau ffôn, grwpiau cefnogi, siopau dan yr unto.
 • Cyngor Ystyried opsiynau gyda'r person -Rhifau ffôn, galw heibio, e-bost, camau nesaf, cyfarfodydd, dechrau asesiad
 • Cymorth  - Cymryd camau gyda'r person - Atgyfeirio i wasanaethau, cwblhau ffurflenni, eirioli dros bobl, cydlynu cymorth cyffredinol ac ataliol.

Gwybodaeth

Gall y Gwasanaeth CCG ddarparu gwybodaeth am wasanaethau cymorth cyffredinol, cymunedol ac ataliol i alluogi pobl i wneud penderfyniadau gwybodus am eu lles. Nid oes rhaid i chi ddarparu manylion y plentyn na'r teulu i dderbyn gwybodaeth.

Cyngor

Os oes anghenion penodol gan blant neu deuluoedd, gallwn ddechrau asesiad drwy gael trafodaeth 'Yr Hyn sy'n Bwysig i Mi' gan ddefnyddio 5 elfen, sef:

 • Amgylchiadau personol y plentyn, y person ifanc a'r teulu.
 • Unrhyw niwed sydd wedi digwydd i'r plentyn neu unrhyw ofidion.
 • Y nodau/canlyniadau yr hoffai'r rhieni eu gweld ar gyfer eu plentyn.
 • Cryfderau a diogelwch.
 • Y rhwystrau rhag cyflawni'r nodau/canlyniadau ar gyfer y plentyn.

Bydd y drafodaeth hon yn cynorthwyo teuluoedd a/neu weithwyr proffesiynol wrth ystyried sut i wella eu hamgylchiadau. Gall hyn fod drwy alwad ffôn, wyneb yn wyneb yn y ganolfan gyswllt neu drwy unrhyw ddull arall y cytunwyd arno i fod yn addas. Efallai na fydd y gweithiwr cymdeithasol yn cwrdd â'r plentyn fel rhan o'r drafodaeth hon ond gall y plentyn gwrdd â gweithiwr arall megis athro, ymwelydd iechyd neu rywun arall sy'n cefnogi'r teulu. 

Gallwn ystyried yr opsiynau sy'n gallu tarddu o ffrindiau a theuluoedd, gweithiwyr proffesiynol neu unrhyw wasanaeth ymyrryd ac atal cynnar arall. Bydd angen gwybodaeth manylion sylfaenol y plant neu'r bobl ifanc a'u teuluoedd. Gyda chaniatâd rhieni/gofalwyr, gallwn gynnal trafodaethau â gweithiwyr proffesiynol eraill sy'n adnabod y teulu. Byddwn hefyd yn rhoi'r cyngor a ddarperir mewn llythyr i'r rhieni/gofalwyr a'r gweithiwyr proffesiynol y cytunwyd arnynt i gadarnhau'r hyn sydd wedi'i benderfynu.

Cymorth

Mae cymorth yn dilyn gwybodaeth a chyngor a'r cam hwn yw pan fydd person yn cymryd camau gyda theulu i'w helpu neu i gael mynediad i wasanaethau cymorth ar gyfer plant, pobl ifanc neu deuluoedd ar eu rhan. Gyda chaniatâd rhieni, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth, Cymorth a Chyngor (GCC) atgyfeirio'n uniongyrchol i wasanaeth ar ran y teulu neu gall drefnu cyfarfod er mwyn nodi'r cymorth priodol.

Ar ôl darparu cyngor a chymorth mae'n ymddangos o hyd nad yw teulu, ffrindiau neu'r gwasanaethau cyffredinol, ymyrryd ac atal cynnar ac ataliol yn gallu diwallu anghenion y plentyn, bydd gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â'r plentyn a'r bobl berthnasol i barhau â'r asesiad. Caiff penderfyniad ei wneud ar y cyd â'r teuluoedd er mwyn penderfynu a oes angen cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol arnynt a pha gymorth arall sydd ar gael iddynt.

Tybir bod ar rieni/gofalwyr plant a phobl ifanc anabl anghenion gofal a chefnogaeth sy'n ychwanegol at y gofal a'r gefnogaeth a ddarperir gan deulu'r plentyn neu yn lle hynny.  Byddwn yn cynnal asesiad i roi cyngor a chymorth er mwyn trafod yr anghenion a'r cymorth sydd ar gael. Bydd hyn yn parhau mewn rhai achosion a manylir ymhellach ar yr asesiad er mwyn nodi'r anghenion cymwys ar gyfer cynllun gofal a chefnogaeth.

Gall gweithiwr cymdeithasol ymweld os oes:

 • gan blentyn/blant lefelau sylweddol o anghenion gofal a chefnogaeth y gallai fod angen cynllun ar eu cyfer.
 • gwybodaeth sy'n arwain at ofidion diogelu o ran unrhyw blentyn, pan gaiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo i wasanaethau statudol ar unwaith.

Derbyn caniatâd i drafod plant a phobl ifanc gyda'r GGCC

Er mwyn cefnogi a diogelu plant a theuluoedd mae'n rhaid i asiantaethau gwahanol rannu gwybodaeth er mwyn iddynt ymyrryd yn gynnar. Mae'n hanfodol wrth roi trefniadau amddiffyn plant effeithiol ar waith. Mae gan blant a'u teuluoedd yr hawl i ddisgwyl bod pobl yn agored ac yn onest gyda nhw, yn enwedig pan fo pryderon ganddynt neu mae angen cymorth arnynt. Gall unrhyw blentyn sy'n aros yn ardal Abertawe gael ei drafod â'r gwasanaethau cymdeithasol, p'un a yw'n byw yn yr ardal yn barhaol neu beidio.

 • Os ydych yn weithiwr proffesiynol ac yn dymuno gael trafodaeth am blentyn neu berson ifanc, mae'n rhaid cael caniatâd wrth rieni/gofalwyr y plentyn/plant. Bydd y GCC bob amser yn siarad â rhieni/gofalwyr plant a phobl ifanc dan 16 oed.
 • Os oes gennych ofidion amddiffyn plant, efallai na fydd angen caniatâd arnoch, serch hynny, yr arfer gorau yw cael caniatâd. Os ydych yn weithiwr proffesiynol ac yn pryderu y byddai gofyn am ganiatâd yn creu perygl i blentyn neu berson ifanc, gallwch drafod y camau nesaf â'ch swyddog diogelu arweiniol neu aelod o staff y tîm GCC.
 • Mae gan bob gweithiwr proffesiynol arweinydd diogelu a all roi cyngor iddo cyn cysylltu â'r GCC os oes angen.
 • Os ydych yn cysylltu â'r GCC ond nid oes caniatâd gennych, gallwch drafod eich gofidion heb rannu gwybodaeth sylfaenol am y plentyn a gallwn gydweithio ar y camau nesaf i'w cymryd.
 • Os yw'n bryder amddiffyn plant, gall gweithiwr cymdeithasol ofyn i weithwyr proffesiynol siarad â'r plant, y bobl ifanc a'u teuluoedd gan fod rhieni/gofalwyr yn aml yn teimlo'n fwy cyfforddus wrth siarad â gweithiwr proffesiynol maent yn eu hadnabod.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM