Chwilio'r wefan
English

Cyflwyno cais am drwydded i gadw sefydliad marchogaeth

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i wneud cais am drwydded i gadw sefydliad marchogaeth.

Rhaid cwblhau'r ffurflen gais yn llawn. Bydd angen i chi dalu'r ffi cyflwyno cais pan fyddwch yn cyflwyno'ch ffurflen.  Bydd ffi i dalu am ymweliad y milfeddyg ar ôl i chi wneud hyn.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon fel rhan o'n rhwymedigaeth o dan Deddf Sefydliadau Marchogaeth 1964 ac 1970. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i'n helpu ni i gyflawni'n rhwymedigaeth gyfreithiol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Deddf Sefydliadau Marchogaeth 1964 ac 1970

  Cais am drwydded / estyniad o drwydded dros dro

  Ffi drwydded sefydliad marchogaeth £173

  Rhaid llenwi'r meysydd a nodir a *
 3. 1. Eich manylion personol
  1. CYFEIRIAD PREIFAT (neu os ydych yn gorff corfforaethol, rhowch enw y corff a chyfeiriad y swyddfa gofrestredig)
  2. CYFEIRIAD Y SEFYDLIAD MARCHOGAETH OS YW'N WAHANOL I'R UCHOD
 4. 2. Y sefydliad
  1. 2a. A yw'r sefydliad yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn *
  2. 2b. Os nad yw, nodwch y cyfnod pan fydd yn gweithredu fel arfer
  3. 2c. Pwy fydd a rheolaeth uniongyrchol dros y sefydliad neu'n ei reoli?
  4. 2d. A yw'r person hwnnw'n ddeiliad unrhyw un o'r tystysgrifau canlynol?
   1. Tystysgrif Hyfforddwyr Cynorthwyol Cymdeithas Ceffylau Prydain *
   2. Tystysgrif Hyfforddwyr Cymdeithas Ceffylau Prydain *
   3. Cymrodoriaeth Cymdeithas Ceffylau Prydain *
   4. Cymrodoriaeth Sefydliad y Ceffyl *
   5. 2e. Os nad oes gan y person a enwir uchod unrhyw un o'r tystysgrifau hyn, rhowch fanylion ei brofiad yn rheoli ceffylau.
  5. Lanlwythwch dystysgrifau yma (os yw'n berthnasol):

  6. 2f. A oes person cyfrifol yn byw yn y sefydliad? *
  7. 2g. Os nac oes, pa drefniadau sydd ar waith rhag ofn y bydd argyfwng?
  8. 2h. A fydd busnes y sefydliad yn cael ei adael dan reolaeth person dan 16 oed ar unrhyw adeg? *
  9. 2i. Will supervision by a responsible person of the age of 16 years or over be provided at all times while horses from the establishment are used for providing instruction in riding, or are let out on hire for riding (except in the case of a horse let out for riding when the hirer is competent to ride without supervision)?
  10. Label *
 5. 3. Mae angen i'r ymgeisydd ateb 'Ydw' neu 'Nac ydw' i'r cwestiynau canlynol
  1. Ydych chi, neu'r person sy'n rheoli'r sefydliad, wedi'ch gwahardd am y tro rhag:
  2. cadw sefydliad marchogaeth? *
  3. cadw ci? *
  4. cadw siop anifeiliaid anwes? *
  5. gofalu am anifeiliaid? *
  6. cadw sefydliad lletya anifeiliaid? *
 6. 3b. Manylion yswiriant
  1. A oes gennych bolisi yswiriant cyfredol? *
  2. • Mae'n eich yswirio chi yn erbyn atebolrwydd am unrhyw anaf i'r rhai sy'n hurio ceffyl oddi wrthych i'w farchogaeth a'r rheiny sy'n defnyddio ceffyl wrth dderbyn hyfforddiant marchogaeth am ffi gennych chi;

   • Mae'n eich yswirio chi yn erbyn atebolrwydd o ganlyniad i hurio neu ddefnyddio ceffyl; ac

   • Mae'n yswirio'r rheiny sy'n hurio neu'n defnyddio'r gwasanaeth o ran unrhyw atebolrwydd am anaf a allai gael ei achosi i unrhyw berson o ganlyniad i hurio neu ddefnyddio'r gwasanaeth.
  3. Polisi yswiriant (os yw'n berthnasol)
 7. 4. Y ceffylau
  1. 4a. Faint o geffylau a gedwir o dan amodau'r Ddeddf ar hyn o bryd?
  2. 4b. Faint o geffylau y bwriedir eu cadw o dan amodau'r Ddeddf yn ystod y flwyddyn?
  3. 4c. Pa lety sydd ar gael ar gyfer y canlynol?
   1. (Nodwch nifer y ceffylau neu'r dimensiynau mewn achos buarth)
   2. a) Ceffylau
   3. b) Bwyd a deunyddiau cysgu
   4. c) Cyfarpar a'r cyfrwy
  4. 4d. Oes tir ar gael ar gyfer
   1. a) Pori *
   2. b) Marchogaeth dan gyfarwydded neu ddangos *
 8. 4e. Manylion y milfeddyg
  1. Beth yn enw a chyfeiriad eich milfeddyg / ymarferydd milfeddygol arferol?
 9. 5. Datganiad
  1. Rwy'n ymwybodol o ddarpariaethau Deddfau Sefydliadau Marchogaeth 1964 ac rydw i'n gwneud cais am y canlynol: *
  2. (Mae trwydded yn ddilys o ddyddiad cyflwyno neu ddiwrnod cyntaf mis Ionawr. Nodwch p'un sydd orau gennych)
  3. i ddechrau Sefydliad Marchogaeth: *
  4. Datganaf fod f'atebion i'r cwestiynau uchod yn gywir ym mhob ffordd.
 10. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 11. Label
  1. PWYSIG: Pan fyddwch yn clicio 'cyflwyno', cewch eich tywys i'n system dalu.

   Sicrhewch eich bod yn llenwi'ch manylion banc yn llawn ac yn mynd ymlaen i gadarnhau'r taliad, neu ni fydd eich taliad.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM