Chwilio'r wefan
English
Search and blackboard

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Mae canllawiau i gynorthwyo lleoliadau gofal plant i ailagor a gweithredu'n ddiogel wedi'u cyhoeddi bellach. Mae'r canllawiau wedi'u datablygu gyda'r cyrff ymbarel gofal plant a rhanddeiliaid allweddol eraill, ac mae'n nhw'n cynnwys gwybodaeth fanwl ar feysydd megis atal a rheoli heintiau, y 'strategaeth profi, olrhain, diogelu', a chymysgu cymdeithasol: Diogelu staff a phlant rhag y coronafeirws mewn gofal plant

 

 


Clybiau Plant Cymru

Yn rhan o'n gwaith i dynnu sylw at fanteision Clybiau Gofal Plant Allysgol cofrestredig, mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi datblygu 3 taflen newydd. Mae'r taflenni wedi eu hanelu at 3 gwahanol gynulleidfa.

  1. Ysgolion - I ddangos manteision cofrestru gydag AGC i ysgolion.
  2. Clybiau -   Pam ei bod yn bwysig eu bod nhw wedi eu cofrestru
  3. Rhieni - Yr hyn y mae defnyddio Darparwr Gofal Plant Allysgol  sydd wedi ei gofrestru gydag AGC yn ei olygu iddyn nhw; gobeithiwn y bydd clybiau'n rhannu'r rhain ymhlith rheini i'w helpu i farchnata'u darpariaeth gofrestredig yn hytrach na chlybiau Gweithgaredd Gwyliau a.y.b. sydd heb eu rheoleiddio.

Mae'r taflenni hyn ar gael ar ein gwefan: www.clybiauplantcymru.orgYn agor mewn ffenest newydd ac o'n tudalen Facebook; rydym wedi eu hanfon i glybiau ac ysgolion a byddwn yn ail anfon y fersiwn rhieni cyn hanner tymor er mwyn i'r clybiau eu dosbarthu eto.

Childcare offer registration for childcare providers

Guidance and registration for childcare providers to sign up for the 30 hour childcare offer

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer Grant Cyfalaf Darparwyr Gofal Plant Abertawe (Grantiau Bach) 2019/2021

Rydym yn chwilio am geisiadau gan sefydliadau newydd a phresennol sy'n cynnig lleoedd Gofal Plant i blant rhwng 3 a 4 oed.

Cofrestrwch eich busnes bwyd

Mae'n rhaid i bob busnes bwyd gael ei gofrestru cyn dechrau unrhyw wieithrediadau bwyd.

Hysbysiad Preifatrwydd Llywodraeth Cymru

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer monitro gwybodaeth rhieni, plant a darparwyr sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Mae Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yn darparu fframwaith ar gyfer sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau ac sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd, addysg, diogelwch a lles cymdeithasol pobl yng Nghymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM