Chwilio'r wefan
English

CDLL cyn-adnau

Adroddiadau a chofnodion CDLl

Gweld a lawrlwytho adroddiadau a chofnodion y pwyllgor.

Y weledigaeth, yr amcanion a'r opsiynau strategol CDLl

Mae'r cyfnod rhagarweiniol hwn yn y broses yn sefydlu amcanion trosgynnol y CDLl ac yn cynnig opsiynau amrywiol i fodloni'r gofynion twf dros gyfnod y cynllun.

Strategaeth a ffefrir CDLl

Y strategaeth a ffefrir yw'r ddogfen strategaeth ffurfiol gyntaf wrth baratoi CDLl Abertawe.

Proses safleoedd ymgeisiol y CDLl

Safleoedd a gyflwynwyd gan ddatblygwyr, perchnogion tir a'r cyhoedd i'w cynnwys o bosib yn y cynllun.

Map Cynigion Drafft y CDLl a ddisodlwyd - ymgynghoriad (4/12/14 - 16/01/15)

Cyhoeddwyd map cynigion drafft i ymgynghori arno rhwng 4 Rhagfyr 2014 ac 16 Ionawr 2015 er mwyn rhoi'r cyfle i bartïon â budd gyflwyno sylwadau am y safleoedd a'r newidiadau arfaethedig i ffiniau cyn cyhoeddi'r CDLl Adnau.

Dyraniadau arfaethedig y CDLl

Mwy o wybodaeth am y dyraniadau arfaethedig a'r hyn sy'n digwydd nesaf.

Cofrestr safleoedd posibl 2016

Mae ffurflenni asesu safleoedd posibl ar gyfer pob safle ar gael i'w hadolygu o'r dudalen hon.

Papurau am faterion penodol CDLl

Mae Adroddiad Cwmpasu'r AC/AAS wedi nodi nifer o faterion y bydd angen eu hystyried wrth lunio'r CDLl. Mae'r materion hyn wedi'u crynhoi mewn cyfres o bapurau am faterion penodol.

Proffiliau Wardiau CDLl

Lluniwyd proffil o bob ward yn Ninas a Sir Abertawe fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y CDLl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM