Chwilio'r wefan
English

Oceana wedi'i ddymchwel wrth i broses drawsnewid Ffordd y Brenin fynd rhagddo

Mae un o gyrchfannau bywyd nos Abertawe ers y 1960au, sef adeilad hen glwb nos Oceana ar Ffordd y Brenin, bellach wedi'i dymchwel yn llwyr.

Oceana down

Mae to, waliau, nenfydau a gosodiadau'r adeilad bellach wedi'u dymchwel a'r unig waith sy'n weddill yw symud y deunyddiau a ddymchwelwyd ymaith a diogelu'r safle.

Cuddy Group sy'n ymgymryd â'r gwaith dymchwel ar ran Cyngor Abertawe ac ariennir y gwaith yn rhannol gan raglen adfywio canol dinas Abertawe Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.

Mae'r cyngor bellach yn bwriadu cyflogi ymgynghorwyr arbenigol i ddatblygu dyluniad cysyniadol cychwynnol ar gyfer datblygiad newydd o swyddfeydd ar y safle i baratoi am gais cynllunio. Mae'r datblygiad swyddfwydd newydd wedi'i glustnodi'n ganolfan dechnoleg i fusnesau, a byddai'n rhan o drawsnewid Ffordd y Brenin yn ardal gyflogaeth.

Unwaith y bydd Cuddy Group wedi gorffen ei waith, bydd hysbysfyrddau'n cael eu gosod, gan arddangos datblygiad arfaethedig y safle ac ardal ehangach Ffordd y Brenin.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae dymchwel adeilad hen glwb nos Oceana yn nodi dechrau pennod newydd a chyffrous i Ffordd y Brenin. Unwaith y bydd Cuddy Group wedi gorffen ei waith, bydd y safle'n cael ei ddiogelu a byddwn yn penodi ymgynghorwyr i ddylunio'r adeilad newydd arfaethedig ar gyfer busnesau technoleg yno.

"Caiff yr adeilad ei gyllido i raddau helaeth gan arian y Fargen Ddinesig a gymeradwywyd gan Lywodraeth y DU, a bydd yn rhan o ardal gyflogaeth ddigidol ar Ffordd y Brenin a fydd yn creu miloedd o swyddi i bobl leol, gan gynyddu'n sylweddol nifer y bobl sy'n ymweld â chanol y ddinas ac felly'n arwain at lawer mwy o arian yn cael ei wario mewn busnesau yng nghanol ein dinas.

"Mae sawl datblygwr preifat eisoes yn cydweithio'n agos â ni ar adeiladau eraill ger Ffordd y Brenin, a bydd mwy o wybodaeth am y datblygiadau hyn yn cael ei chyhoeddi yn y misoedd i ddod.

"Bydd y prosiect hwn yn cyfuno â'n cynlluniau ar gyfer rhannau eraill o ganol y ddinas i wella ei fywiogrwydd yn sylweddol a denu hyd yn oed mwy o fuddsoddiad yn y dyfodol."

Mae cynlluniau i wella amgylchedd Ffordd y Brenin hefyd yn datblygu. Maent yn cynnwys creu man gwyrdd o ansawdd uchel sy'n cyd-fynd ag ardal lle bydd miloedd mwy o bobl yn gweithio ac yn byw yn y dyfodol.

Bydd traffig dwyffordd hefyd yn cael ei ailgyflwyno ar Ffordd y Brenin, Stryd Christina, Stryd Mansel, Stryd De Le Beche, Heol Alexandra, Stryd y Berllan a Ffordd Belle Vue fel rhan o'r cynlluniau. Bydd dau eiddo ar y gyffordd rhwng Stryd Plymouth a Stryd Rhydychen yn dechrau cael eu dymchwel yn gynnar y flwyddyn nesaf, gan baratoi'r ffordd ar gyfer cysylltiad newydd i gerddwyr rhwng Ffordd y Brenin a Stryd Rhydychen.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Phrosiectau Mawr, "Os ydyn ni am ddenu cyflogwyr mawr i Ffordd y Brenin, yna rydym yn cydnabod bod yn rhaid i ni wella ei gwedd a'i hawyrgylch. Bydd traffig dwyffordd yn cael ei ailgyflwyno fel rhan o gynllun mwy a fydd yn cyflwyno mwy o fannau wedi'u tirlunio a gwyrddni, er mwyn creu amgylchedd sy'n fwy addas i gerddwyr a beicwyr.

"Byddwn yn parhau i roi'r diweddaraf i fusnesau am ein cynlluniau."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM