Chwilio'r wefan
English

Gelwir ar bobl Abertawe a'r tu hwnt i uno i ddangos eu cefnogaeth ar gyfer y Morlyn Llanw arfaethedig

Gelwir ar bobl Abertawe a'r tu hwnt i uno i ddangos eu cefnogaeth ar gyfer y Morlyn Llanw arfaethedig.

Carur Lagwn

Caiff ymgyrch gymunedol newydd o'r enw "Mynnwch y Morlyn" ei lansio heddiw (ddydd Llun 4 Medi) i ddangos cefnogaeth i geisio sicrhau'r hyn a fyddai'n waith pŵer morlyn llanw cyntaf y byd ar gyfer de Cymru.

Amcangyfrifir y byddai'r datblygiad gwerth £1.3 biliwn yn creu ac yn cefnogi 2,232 o swyddi ac yn cyfrannu £316 miliwn at economi Cymru yn ystod y gwaith adeiladu, a £76 miliwn yn ystod pob un o'r 120 o flynyddoedd y bydd yn gweithredu.

Mae'r ymgyrch anwleidyddol hon yn annog pobl o bob cefndir i bostio neges fideo fer o gefnogaeth ar-lein yn galw ar Lywodraeth y DU i gyhoeddi y gellir bwrw ymlaen â'r cynllun yn ddi-oed.

Caiff y negeseuon eu hanfon at Lywodraeth y DU yn ogystal â chael eu dangos ar y sgrîn fawr yn Sgwâr y Castell.

Mae'r ymgyrch eisoes yn cael ei chefnogi gan fusnesau mawr, gwleidyddion, sêr chwaraeon a diwylliannol a ffigurau allweddol yn sector twristiaeth y rhanbarth.

Maent yn cynnwys Roy Thomas, perchennog Bay Studios a Maes Awyr Abertawe, John Bollom o Bier y Mwmbwls a Nigel Short, cadeirydd y Sgarlets a chyfarwyddwr yn Nistyllfa Penderyn.

Mae enwogion y byd rygbi, Jonathan Davies, Shane Williams ac Alun Wyn Jones, Twristiaeth Bae Abertawe, Dyfodol Bae Abertawe, Clwb Busnes Glannau SA1 Abertawe ymhlith eraill i ychwanegu eu cefnogaeth.

Meddai'r dyn busnes Roy Thomas, "Mae'r morlyn llanw'n rheidrwydd i'r rhanbarth. Ni allaf feddwl am unrhyw beth mwy hanfodol er mwyn rhoi hwb i'r economi ar hyn o bryd. Bydd Bay Studios a Maes Awyr Abertawe'n gwneud popeth y gallant i helpu hyn i ddigwydd."

Meddai'r cyn-chwaraewr rygbi enwog,  Jonathan Davies, "Byddai prosiect y Morlyn Llanw'n wych i gyflogaeth, trydan gwyrdd a rhai cyfleusterau chwaraeon. Byddai'n wych i Abertawe ac i Gymru."

Meddai perchennog y pier, John Bollom, "Gallwch weld yn syth wrth edrych ar amrediad y llanw yn Abertawe fod y cynnig yn gwneud synnwyr Rydym yn cefnogi'r prosiect ynni adnewyddadwy hwn yn llwyr - ac edrychwn ymlaen at y dydd pan fydd tacsis dŵr yn teithio rhwng y morlyn llawn a phier y Mwmbwls."

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Prosiect y morlyn llawn fyddai'r un cyntaf o'i fath yn y DU a byddai'n sicr o newid pethau er gwell i Abertawe.

"Rhoddwyd adroddiad annibynnol i'r Llywodraeth fisoedd yn ôl, felly mae bellach yn amser iddi gymeradwyo'r prosiect hwn. Mae amser yn mynd heibio. Mae wyth mis wedi mynd heibio ers cyhoeddi Adolygiad Hendry.

"Rydym am anfon neges glir at Lywodraeth y DU i ddangos bod cefnogaeth eang ar gyfer y prosiect hanfodol hwn yn lleol ac yn genedlaethol.

"Mae hon yn ymgyrch gymunedol go iawn lle gall lleisiau pobl yn y stryd wneud gwahaniaeth. Rydym am i bobl gymryd ychydig funudau i bostio neges fer ar-lein ac anfon neges glir at y Llywodraeth fod angen cyhoeddiad cadarnhaol yn ddi-oed."

Daeth yr adolygiad i'r morlyn, dan arweiniad Charles Hendry, y cyn-weinidog ynni, i'r casgliad y byddai'n opsiwn "na fydd angen edifarhau amdano" ac y byddai adeiladu morlyn prototeip ym mae Abertawe o fudd cenedlaethol.

Mae Tidal Lagoon Power yn honni y byddai'n cychwyn diwydiant newydd ac y gallai "llu" o forlynnoedd mwy, a mwy cost effeithiol ar hyd arfordir y DU ddilyn hyn.

I ymuno â'r ymgyrch, postiwch eich fideos byr o oddeutu 10 eiliad ar Facebook, Twitter neu Instagram gan ddefnyddio'r stwnshnod #mynnwchymorlyn neu anfonwch neges i dudalen yr ymgyrch ar Facebook. Dilynwch yr ymgyrch ar Facebook yn facebook.com/lovethelagoon, ar Twitter @lovethelagoon neu Instagram @lovethelagoon


Wedi'i bweru gan GOSS iCM