Chwilio'r wefan
English

Ymgyrch gwella presenoldeb yn Abertawe'n talu ar ei chanfed

Mae disgyblion ysgolion cyfun Abertawe'n colli llai o wersi na llawer o ysgolion eraill yng Nghymru.

Ospreys_attendance

Mae'r ddinas wedi dod yn drydydd allan o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru o ran ffiguau presenoldeb sydd wedi gwella fwyaf dros y pum mlynedd diwethaf.

Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf, 94.3% oedd y gyfradd bresenoldeb ar gyfartaledd mewn ysgolion uwchradd yn Abertawe, a oedd yn uwch na'r cyfartaledd bum mlynedd yn ôl, sef 92.3%, ac yn uwch na chyfartaledd Cymru.

Mae amrywiaeth o fesurau wedi'u cyflwyno yn Abertawe er mwyn gwella presenoldeb ysgolion.

Daw'r ffigurau diweddaraf lai na mis ar ôl i fyfyrwyr TGAU a Safon Uwch Abertawe ddathlu canlyniadau eu harholiadau a oedd yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru.

Cyhoeddir y ffigurau ar gyfer presenoldeb ysgolion cynradd nes ymlaen y mis hwn, ond mae'r ffigurau hyn hefyd ar gynnydd tymor hir yn Abertawe.

Meddai Aelod y Cabinet dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe, Jennifer Raynor, "Dim ond drwy fynd i'r ysgol yn rheolaidd y gall y disgyblion gyflawni eu llawn botensial.

"Nid yw'n gyd-ddigwyddiad fod canlyniadau arholiadau wedi gwella wrth i gyfraddau presenoldeb wella.

"Nid yw hyn wedi digwydd ar hap - mae Cyngor Abertawe wedi gwneud ymdrech fwriadol i fynd i'r afael â'r mater hwn yn y blynyddoedd diweddar.

"Er bod y gwelliant cyson hwn ym mhresenoldeb ysgolion dros y pum mlynedd diwethaf yn galonogol iawn, byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda disgyblion, rhieni, ysgolion a llywodraethwyr i geisio parhau â'r cynnydd hwn."

Roedd Abertawe yn yr 16eg safle allan o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru am bresenoldeb ysgolion uwchradd bedair blynedd yn ôl. Roedd wedi cyrraedd y 7fed safle erbyn 2016/17.

Yn ystod y flwyddyn, collodd disgyblion 5.7 niwrnod o'r ysgol ar gyfartaledd, i lawr o 6.7 yn 2013/14.

Roedd cyfartaledd o 4.5 diwrnod o hyn yn absenoldeb awdurdodedig ac 1.2 yn anawdurdodedig.

Mae cynllun annog presenoldeb y cyngor yn gweld disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd sydd â chofnod presenoldeb o 98% neu fwy, neu'r rheiny sydd wedi dangos gwelliant sylweddol mewn presenoldeb, yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth bob hanner tymor.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM