Chwilio'r wefan
English

Bwydydd iach ar fwydlen gwarchodwyr plant

Mae dewisiadau iach ar fwydlenni'r gwarchodwyr plant cofrestredig hyn, y cyntaf yn Abertawe i ennill y cymhwyster newydd.

childminders_eating

Mae'r Wobr Byrbryd Iachus Safon Aur yn dangos eu bod yn ymroddedig i annog arferion bwyta da ymhlith y plant y maent yn gofalu amdanynt.

Mae'r cynllun, sy'n bartneriaeth rhwng Tîm Atal ac Ymyrryd yn Gynnar Cyngor Abertawe a PABM, wedi bod ar waith mewn meithrinfeydd, clybiau ar ôl ysgol a chanolfannau Dechrau'n Deg yn y ddinas.

Nawr, Karen Llewelyn, Helen Wilson ac Ashwyn Thomas a'i wraig Vikki yw gwarchodwyr plant cyntaf y ddinas i ennill yr anrhydedd.

Maent wedi derbyn y wobr trwy ddangos ymroddiad i ddarparu byrbrydau a diodydd iach a sicrhau bod bwyd yn cael ei baratoi a'i weini'n hylan ac mewn amgylchedd addas.

Dywedodd Karen y byddai'n annog gwarchodwyr plant cofrestredig eraill i ystyried gwneud cais. Meddai,

"Roeddem eisoes yn paratoi bwydydd iach ond mae'n dda cael cydnabyddiaeth."

Yn ogystal â thystysgrif, bydd gwarchodwyr plant hefyd yn derbyn sticer ffenestr ar gyfer eu cartref neu eu lleoliad er mwyn dangos eu bod wedi bodloni'r safon ofynnol.

Meddai'r Cyng. Mark Child, Aelod y Cabinet dros Iechyd  Lles, "Mae'r bwydydd mae plant yn eu bwyta'n gallu effeithio ar eu hiechyd, ac mae pryder cenedlaethol bod rhai ohonynt yn bwyta gormod o fyrbrydau sydd â gormod o siwgr a dim digon o faeth.

"Gall hyn achosi clefyd deintyddol, problemau pwysau a phroblemau iechyd difrifol yn y dyfodol.

"Mae darparu byrbrydau iach megis ffrwythau a llysiau gyda diodydd iachach fel dŵr neu laeth yn un ffordd o sicrhau bod eich plentyn yn iach.

"Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi ennill y wobr hon ac sy'n helpu Cyngor Abertawe a'n partneriaid i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i'n plant."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM