Chwilio'r wefan
English

Deddf Cydraddoldeb 2010 - Gwybodaeth i yrwyr tacsis

Ar 6 Ebrill 2017, daeth adrannau 165 a 167 Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym. Mae Adran 167 y Ddeddf yn rhoi'r pwerau i'r Awdurdod Trwyddedu lunio rhestr o "gerbydau dynodedig" (h.y. cerbydau sy'n addas i gadeiriau olwyn), ac mae Adran 165 y Ddeddf yna'n gosod dyletswyddau ar yrwyr y cerbydau hynny i gludo teithwyr mewn cadeiriau olwyn, rhoi cymorth i'r teithwyr hynny ac mae'n eu hatal rhag codi tâl ychwanegol.

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a gynhaliwyd ar 8 Medi 2017, cytunwyd y byddai rhestr o gerbydau dynodedig yn cael ei chynnal gan Gyngor Abertawe o 30 Tachwedd 2017. Mae hyn yn golygu os ydych yn gyrru cerbyd dynodedig, bydd y dyletswyddau canlynol yn berthnasol:

  • cludo teithiwr pan fydd yn ei gadair olwyn;
  • peidio â chodi tâl ychwanegol am wneud hynny;
  • cario'r gadair olwyn os yw'r teithiwr yn dewis eistedd yn sedd y teithiwr;
  • cymryd camau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y teithiwr yn cael ei gludo'n ddiogel ac yn rhesymol gysurus; 
  • rhoi cymorth symudedd i'r teithiwr fel sy'n rhesymol ofynnol: galluogi'r teithiwr i fynd i mewn ac allan o'r cerbyd; os yw'r teithiwr yn dymuno aros yn y gadair olwyn, galluogi'r teithiwr i fynd i mewn ac allan o'r cerbyd wrth iddo aros yn y gadair olwyn; llwytho bagiau'r teithiwr i mewn ac allan o'r cerbyd; os nad yw'r teithiwr am aros yn y gadair olwyn, llwytho'r gadair olwyn i mewn ac allan o'r cerbyd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM