Chwilio'r wefan
English

Cyfyngu ar Fudd-dal Tai yn y sector tai cymdeithasol

Ebrill 2013 - meini prawf maint y sector cymdeithasol (Y Dreth Ystafell Wely)

O Ebrill 2013, rhaid i denantiaid oed gweithio sy'n byw yn eiddo'r cyngor neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, dalu 14% cyntaf eu rhent heb fudd-dal tai os oes ganddynt un ystafell wely wag, a 25% os oes ganddynt un neu ddwy ystafell wely wag.

Ni wneir gostyngiadau ystafelloedd gwely sbâr lle mae'r hawliwr neu ei bartner yn oedran credyd pensiwn y wladwriaeth. Defnyddiwch gyfrifiannell bensiwn GOV.UKYn agor mewn ffenest newydd i wirio pryd byddwch yn cyrraedd oedran pensiwn.

Sawl ystafell wely mae ei hangen arnoch?

Defnyddiwch gyfrifiannell ystafell wely yr Adran Gwaith a PhensiynauYn agor mewn ffenest newydd.

Grwpiau arbennig

  • Gofalwyr - Os oes angen gofal dros nos rheolaidd ac aml ar yr hawliwr Budd-dal Tai neu ei bartner a darperir y gofal gan rywun nad yw fel arfer yn byw yn yr eiddo, gellir caniatáu ystafell wely ychwanegol ar ei gyfer (ar yr amod bod ystafell wely rydd iddo ei defnyddio yn yr eiddo).
     
  • Plant - Gellir caniatáu ystafell wely yr un i ddau blentyn y byddai disgwyl fel arfer iddynt rannu ystafell wely ond nad ydynt yn gallu oherwydd salwch difrifol neu anabledd.
     
  • Lluoedd Arfog - Gellir caniatáu ystafell wely ychwanegol os yw mab/merch/llysfab/llysferch yr hawliwr Budd-dal Tai (neu ei bartner) fel arfer yn byw yn yr eiddo ond yn absennol am ei fod/bod 'ar ddyletswydd' gyda'r lluoedd arfog wrth gefn neu'r lluoedd arfog arferol. Mae'n rhaid ei fod/bod yn bwriadu dychwelyd i fyw yn yr eiddo fel ei gartref/chartref a chael ei drin/thrin fel byw yn yr eiddo cyn mynd 'ar ddyletswydd'. Hefyd ar gyfer unrhyw gyfnod pan fydd yn dychwelyd adref. Fel arfer, byddai hyn yn golygu didyniad o Fudd-dal Tai'r hawliwr er mwyn talu amdano'n byw yno. Ni wneir y didyniad hwn pan fydd y plentyn oedolyn 'ymaith yn gweithredu' er y caniateir ystafell wely iddo yn ei absenoldeb.
     
  • Gofalwyr maeth - Caniateir un ystafell wely ychwanegol (ni waeth sawl plentyn a faethir) os yw plentyn wedi'i leoli yno ai peidio A rhwng lleoliadau cyhyd â'u bod wedi maethu plentyn, neu wedi cymhwyso fel gofalwr maeth yn ystod y 12 mis diwethaf. Gellir caniatáu hyn yn ychwanegol at unrhyw ystafell wely a ganiateir ar gyfer gofalwr dros nos.

Yn yr achosion hyn, dylai'r person sy'n hawlio'r Budd-dal Tai gysylltu â ni am fwy o gyngor oherwydd efallai y bydd angen mwy o wybodaeth neu dystiolaeth cyn caniatáu ystafell wely ychwanegol.

Ble gallwch fynd am help?

Deddfwriaeth Llywodraeth y DU yw hon ac nid oes gennym unrhyw ddisgresiwn dros gyflwyno'r gostyngiadau hyn o Fudd-daliadau Tai. Gall tenantiaid ofyn am daliad caledi i helpu gyda'r gost ond swm cyfyngedig sydd ar gael yn y gronfa a byddwn ond yn gallu helpu'r rhai hynny â'r angen mwyaf.

I ddechrau, gallwn roi cyngor am ddim i'r bobl hynny yr effeithir arnynt a gall hyn gynnwys eu cyfeirio i sefydliadau eraill i gael mwy o gyngor manylach/cefnogaeth bellach. Ffoniwch ni ar 01792 635885. Croeso i chi sgwrsio yn Gymraeg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM