Chwilio'r wefan
English

Gobaith ar gyfer pobl sy'n byw mewn ofn o drais a cham-drin domestig

Cynhelir Diwrnod y Rhuban Gwyn yn Siop dan yr Unto Abertawe ar gyfer Cam-drin Domestig heddiw - dydd Gwener, 24 Tachwedd.

Bydd gwleidyddion, pêl-droedwyr a sêr rygbi yn helpu i ddathlu llwyddiant y ddinas wrth helpu i fynd i'r afael â thrais dynion yn erbyn menywod ac amlygu'r angen i atal camdriniaeth ar draws y byd.

Mae'r Rhuban Gwyn yn symbol o obaith ar draws y byd ar gyfer menywod a phlant sy'n byw mewn ofn o gamdriniaeth a thrais domestig.

Mae Cyngor Abertawe a Phartneriaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn gweithio i ledaenu'r neges bod cam-drin domestig a ffurfiau eraill o drais yn erbyn menywod yn annerbyniol a bod cefnogaeth ar gael.

Cafodd y Siop dan yr Unto ar gyfer Cam-drin Domestig sydd gyferbyn â Theatr y Grand fwy na 6000 o ymwelwyr ers iddi agor 2 flynedd yn ôl. Mae ymgynghorwyr annibynnol Trais Domestig wedi cefnogi mwy na 1000 o ddioddefwyr risg uchel.

Bydd yn cynnal diwrnod o ddigwyddiadau i ddangos y gwaith a wnaed ar draws y ddinas.

Ar y cyd ag ymweliadau gan y Gweilch a'r Elyrch, bydd stondinau gyda gwybodaeth ac adnoddau, gweithgareddau, sesiynau rhagflas therapi a gweithdai.

Caiff grwpiau cefnogi megis Cymorth i Fenywod Abertawe, BAWSO, NSPCC, Hafan Cymru, a Llwybrau Newydd ac eraill eu cynrychioli.

Bydd Cyngor Abertawe hefyd yn lledaenu gwybodaeth am ei Hwb Cam-drin domestig sy'n dod â Chyngor Abertawe a'i bartneriaid o ran iechyd, yr heddlu a'r trydydd sector at ei gilydd i helpu plant a theuluoedd sy'n profi cam-drin domestig neu broblemau perthynas sy'n gwaethygu.

Mae'r Hwb yn darparu ymagwedd teulu cyfan er mwyn sicrhau bod plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn teimlo'n ddiogel, a heb ofn, nawr ac yn y dyfodol, drwy gael eu cefnogi gan y bobl gywir ar yr amser cywir i roi'r cymorth y mae ei eisiau a'i angen arnynt.

Meddai'r Cyng. Will Evans, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Cryfach, y mae ei bortffolio'n cynnwys Cam-drin Domestig, "Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn yn rhoi'r cyfle i ni feddwl am hanes cryf Abertawe o ddatblygu gwasanaethau gyda'n partneriaid i atal cam-drin domestig cyn i bobl gael eu niweidio ac i helpu goroeswyr i symud ymlaen gyda'u bywydau.

"Mae hefyd yn rhoi'r cyfle i ni amlygu sut mae'n rhaid i'r gwaith hwnnw barhau i atal y niwed y mae cam-drin domestig yn ei wneud i fywydau unigolion sy'n ei brofi neu'n dyst iddo fel plant. Mae'r gost gymdeithasol ac economaidd i'n cymdeithas ac i Abertawe'n enfawr."

Meddai'r Cynghorydd Erika Kirchner, Hyrwyddwr Cam-drin Domestig Cyngor Abertawe, "Rydym yn falch bod yr Elyrch a'r Gweilch, sy'n fodelau rôl i ferched, bechgyn, menywod a dynion yn Abertawe, yn cefnogi'r ymgyrch

"Mae hwn yn fater pwysig gyda chanlyniadau pellgyrhaeddol. Adroddir am fwy na 5500 o achosion i'r heddlu yn Abertawe bob blwyddyn - a dyna'r rhai yr adroddwyd amdanynt yn unig. Mae gennym oll rôl i wrthod derbyn a mynd i'r afael â cham-drin yn y cartref."

Cynhelir y digwyddiad yn y Siop dan yr Unto ar gyfer Cam-drin Domestig rhwng 10.30am a 3.30pm a bydd hefyd stondin wybodaeth yn Tesco Fforesfach ac yn Gêm y Gweilch yn erbyn Glasgow Warriors yn Stadiwm Liberty ddydd Sul 26 Tachwedd 2017.

I gael mwy o wybodaeth am gam-drin domestig a'r gefnogaeth sydd ar gael, ewch i  www.abertawe.gov.uk/TraisynyCartref

Siop dan yr Unto ar gyfer Cam-drin Domestig - 01792345750

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn - 0800 80 10 800

 


 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM