Chwilio'r wefan
English
Gan Bwyll

Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru

Mae Partneriaeth Lleihau Damweiniau Ffyrdd Cymru'n ymrwymedig i leihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu ar ffyrdd Cymru.

Mae'r bartneriaeth yn cynnwys 22 o Awdurdodau Lleol, pedwar o Heddluoedd Cymru, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi (HMCTS) a Llywodraeth Cymru.

Mae'r bartneriaeth yn dod â phobl sydd â phrofiad sylweddol o ddiogelwch ffyrdd, gorfodi'r gyfraith a thrin dioddefwyr gwrthdrawiadau ffyrdd ynghyd, ac mae'n gallu cyflwyno adnoddau i wneud y ffyrdd yn fwy diogel.

Mae'r bartneriaeth yn gyfrifol am orfodi golau coch a chamerâu sefydlog, yn ogystal â faniau symudol a ddefnyddir i ddal modurwyr sy'n goryrru, rhai nad ydynt yn gwisgo gwregys a rhai sy'n defnyddio ffonau symudol mewn cerbydau. Ond mai lleihau anafiadau yn golygu mwy na gorfodi'r gyfraith yn unig. Mae Partneriaeth Lleihau Damweiniau Ffyrdd Cymru'n annog modurwyr i yrru'n gyfreithiol ac yn ddiogel trwy fuddsoddi amser ac arian er mwyn addysgu gyrwyr, gwelliannau peirianneg a thargedu gorfodi lle mae ei angen fwyaf. Nid yw Partneriaeth Lleihau Damweiniau Ffyrdd Cymru yn gwneud elw ar ddirwyon camerâu cyflymder a chamerâu golau coch.  Mae camerâu diogelwch yn bodoli i wneud y ffyrdd yn fwy diogel, nid i wneud elw. Trosglwyddir holl refeniw dirwyon i Drysorlys ei Mawrhydi. Ariennir y bartneriaeth trwy grant gan Lywodraeth Cymru ac incwm o Gyrsiau Ymwybyddiaeth Cyflymder trwy Gymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) Cymru. Nid oes ysgogiad i roi'r camerâu mewn unrhyw le ar wahân i'r lleoliadau lle mae gofyn amdanynt er mwyn gwella diogelwch ffyrdd.

Gallwch chi helpu hefyd...

Trwy ddefnyddio eich barn a gyrru yn ôl amodau'r ffordd, gallwch helpu i leihau nifer yr anafiadau ar ein ffyrdd a'u gwneud yn fwy diogel i bawb.

Yn ôl Cymdeithas Frenhinol Atal Damweiniau (RoSPA), "byddai lleihad cyfartalog mewn cyflymder o 1mya yn unig yn arwain at 5% yn llai o wrthdrawiadau."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM