Chwilio'r wefan
English

Beth yw'r broses graffu?

Mae gan Bwyllgor y Rhaglen Graffu rôl trawsbynciol a chydlynu o safbwynt gwaith y byrddau craffu, a throsolwg o graffu ar draws y wlad.

Rheolir yr holl weithgareddau craffu yn yr awdurdod gan y pwyllgor trwy gynllun gwaith sengl. Gwneir gwaith penodol trwy'r pwyllgor a thrwy sefydlu paneli anffurfiol (ar gyfer gweithgareddau manwl) neu weithgorau.

Y Cynghorydd Mary Jones yw cadeirydd Bwyllgor y Rhaglen Graffu.  Gellir cysylltu â'r Cynghorydd Mary Jones trwy e-bostio mary.jones@abertawe.gov.uk  

Mae Agendâu a chofnodion cyfarfodydd y pwyllgorau Pwyllgor y Rhaglen Graffu hefyd ar gael.

Sefydlir paneli Craffu Anffurfiol gan Bwyllgor y Rhaglen Graffu, ynghyd â chynullwyr a benodir gan y pwyllgor.

Mae 2 fath o baneli:

a) Paneli Ymchwilio: mae'r rhain yn ymgymryd ag ymchwiliadau arwahanol manwl i feysydd penodol a sylweddol o bryder ar sail tasg a gorffen. Bydd y rhain yn bynciau sylweddol lle gall craffu wneud gwahaniaeth go iawn. Bydd paneli ymchwilio yn llunio adroddiad terfynol ar ddiwedd yr ymchwiliad a hysbysir gan y dystiolaeth a gasglwyd. Mae'r pwyllgor yn pennu nod pob un o'r ymchwiliadau a'r cwestiynau allweddol i'w harchwilio. Bydd hefyd yn gosod cyfyngiad amser clir er mwyn i'r panel ymgymryd â'r ymchwiliad a'i gwblhau.

b) Paneli Perfformiad: mae'r rhain yn darparu monitro a heriau manwl ar gyfer meysydd gwasanaeth a ddiffiniwyd yn glir. Disgwylir i baneli perfformiad gael gohebiaeth barhaus ag aelodau perthnasol y cabinet er mwyn rhannu barn ac argymhellion, sy'n codi o weithgareddau monitro, ynghylch y gwasanaeth.

Gweithgorau: Cyfarfodydd untro sy'n galluogi ymagwedd 'ysgafn' at destunau pryder penodol yw'r rhain. Bydd cynghorwyr craffu'n ystyried adroddiad penodol neu wybodaeth am y testun cytunedig, gan arwain at lythyr at aelod(au) perthnasol y Cabinet gyda sylwadau ac argymhellion.

Paneli presennol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM