Chwilio'r wefan
English

Rhwydwaith beicio yn rhoi hwb i ganol dinas Abertawe

Mae beicwyr yn cael hwb yn Abertawe gyda llwybrau beicio gwell a mwy diogel yng nghanol y ddinas.

Mae ymdrechion Cyngor Abertawe i gynyddu isadeiledd y rhwydwaith beicio yn y ddinas yn parhau gyda buddsoddiad o £300,000 ger y brif orsaf drenau ar y Stryd Fawr.

Bydd y gwaith yn gweld rhannau o'r llwybr beicio'n cael eu creu i ffwrdd o'r brif ffordd a'r bwriad yw y bydd yn cysylltu â darpariaeth feicio yn y dyfodol o fewn datblygiad Parc Dinesig Ffordd y Brenin.

Mae'r cyngor yn gobeithio y bydd gwella'r rhwydwaith beicio yng nghanol y ddinas yn arwain at gynnydd yn nifer y cymudwyr sy'n dewis beicio i'r gwaith bob dydd.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau'r Amgylchedd, "Mae creu cysylltiadau diogel i feicwyr yn hanfodol er mwyn i nifer y beicwyr gynyddu ac i feicio gael ei ystyried fel ffordd arall o deithio gan bobl - yn enwedig yng nghanol y ddinas lle gall nifer y ceir fod yn uchel.

"Un llwybr allweddol rydym yn ystyried ei fod yn bwysig yw'r llwybr o'r gogledd i'r de drwy ganol y ddinas ac yn enwedig o gwmpas Gorsaf y Stryd Fawr.

"Mae'r ailddatblygiad sydd wedi'i gynllunio ar gyfer Ffordd y Brenin hefyd yn rhoi'r cyfle i ni edrych ar sut mae beicio'n cyd-fynd â'r newidiadau ar hyd y llwybr."

Meddai John Sayce, Cadeirydd Wheelrights, "Rydym yn croesawu ymrwymiad y cyngor i adeiladu llwybrau beicio a cherdded newydd. Bydd hyn yn gwella'r posibilrwydd o feicio i'r gwaith, i'r siopau neu i'r ysgol yn sylweddol.

"Mae diffyg gweithgaredd corfforol wedi'i nodi fel y brif broblem sydd angen ei datrys er mwyn gwella iechyd y genedl; felly bydd mwy o lwybrau beicio a cherdded fel llwybr y blaendraeth yn rhoi'r cyfle i bobl ymgymryd â gweithgareddau iachus yn rheolaidd.

"Rydym hefyd yn gwybod bod ansawdd aer gwael sy'n deillio o dagfeydd traffig yn effeithio ar fywydau pobl yn y ddinas, felly bydd llwybrau o safon heb draffig yn cynnig opsiwn arall sy'n ddymunol ac yn gynaliadwy i gymudwyr a siopwyr yn lle dioddef mygdarthau ceir."

Llwybr allweddol arall sydd wedi'i ddatblygu dros y blynyddoedd diwethaf yw'r llwybr ar hyd Ffordd Fabian i gyd-fynd â champws newydd Bae Abertawe. Mae'r llwybr wedi arwain at gynnydd yn nifer y myfyrwyr sy'n ei ddefnyddio i feicio rhwng y campws a chanol y ddinas.

Mae'r cyngor nawr yn cefnogi Prifysgol Abertawe sydd wedi lansio ymgyrch cyllido torfol gyda Santander i ddod â chynllun llogi beiciau i'r ddinas. Mae'r brifysgol yn ceisio codi £100,000 mewn ymgais i ennill y cynllun a fydd yn rhoi cyfle i'r cyhoedd logi beiciau o orsafoedd beiciau sydd wedi'u gosod yn strategol.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai, Ynni ac Adeiladau, "Mae'r cyngor yn gwbl gefnogol o'r fenter hon a byddwn yn annog eraill i'w chefnogi ac i gefnogi'r brifysgol yn ei hymdrechion i gyflwyno'r cynllun trafnidiaeth gynaliadwy hwn i'r ddinas."

Mae'n rhaid i bob cyngor yng Nghymru ddatblygu map wedi'i ddiweddaru o'r llwybrau beicio a cherdded sydd eisoes yn bodoli yn ogystal â'r llwybrau a allai gael eu datblygu yn y dyfodol.

Cyflwynwyd Map Rhwydwaith Integredig ar gyfer Abertawe'n ddiweddar yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lle'r oedd cyfle i'r cyhoedd ddweud eu dweud am gyfres o fapiau a oedd yn cynnwys llwybrau awgrymedig newydd ar draws Abertawe.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae'n bwysig ein bod yn edrych i'r dyfodol i weld lle gall llwybrau beicio a cherdded gael eu datblygu, ac mae hi'r un mor bwysig ein bod yn gwrando ar farn y cyhoedd ynghylch ble y dylent gael eu cyflwyno."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM