Chwilio'r wefan
English

Disgyblion yn dweud eu dweud am gynlluniau cyllidebol y cyngor

Mae mwy na 80 o bobl ifanc wedi mynegi eu barn am gynigion cyllidebol diweddaraf Cyngor Abertawe mewn digwyddiad arbennig ar gyfer ysgolion uwchradd.

Pupil_forum

Aeth y disgyblion, a oedd yn cynrychioli 12 ysgol gyfun ar draws y ddinas, i Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan lle buont yn archwilio'r cynlluniau gan ofyn cwestiynau a mynegi eu barn a'u syniadau eu hunain.

Caiff eu barn eu hystyried fel rhan o'r ymgynghoriad ehangach ar y gyllideb sy'n cau ddydd Gwener (26 Ionawr).

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, "Rydym yn ymrwymedig i gynnwys pobl ifanc yn sut mae'r cyngor yn cael ei reoli a gwrando ar eu barn, yn enwedig o ran gwasanaethau sy'n effeithio'n uniongyrchol arnynt, megis addysg, hamdden a chludiant cyhoeddus.

"Ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf yn y DU i wreiddio Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ym mhopeth rydym yn ei wneud a dyma un enghraifft yn unig o sut rydym yn cymryd hyn o ddifrif.

"Fel arfer, roedd safon y ddadl a'r cwestiynu'n uchel iawn a byddwn yn ystyried yr holl sylwadau a gafodd eu gwneud yn ofalus wrth i ni lunio ein cynigion cyllidebol terfynol."

Yn ystod 2018/19, mae angen i'r cyngor wneud gwerth £22m o arbedion, ond mae'n bwriadu rhoi arian ychwanegol i ysgolion ac addysg. 

Mae gan breswylwyr Abertawe amser o hyd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar y gyllideb ddrafft cyn iddo gau ddydd Gwener. Gellir gwneud hyn drwy fynd i www.abertawe.gov.uk/arolwgygyllideb

Mae copïau caled o'r ymgynghoriad ar gael mewn llyfrgelloedd, yn y Ganolfan Ddinesig ac yn Neuadd y Ddinas.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM