Chwilio'r wefan
English

Dweud eich dweud am y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Mae Cyngor Abertawe'n edrych ar y ffordd y mae'n darparu Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion er mwyn sicrhau eu bod yn gynaliadwy ac yn diwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth yn y dyfodol.

Guildhall

Fel rhan o'i ymgynghoriad ar y gyllideb, mae'r cyngor wedi bod yn gofyn i bobl am eu barn ynghylch ei strategaethau ar gyfer anghenion pobl ag anableddau dysgu, anableddau corfforol a phroblemau iechyd meddwl.

Unwaith y cytunir ar y strategaethau, cynhelir adolygiadau llawn o'r gwasanaethau i sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn uniongyrchol gan y cyngor a'r rhai a geir gan sefydliadau annibynnol yn addas at y diben.

Daeth yr ymgynghoriad ar y gyllideb i ben ddydd Gwener, ond penderfynwyd ymestyn yr ymgynghoriad ar y tair strategaeth tan 9 Chwefror fel y gall mwy o bobl ddweud eu dweud.

Mae gan bob strategaeth gynllun gweithredu sy'n amlinellu amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn nodi sut bydd y cyngor yn gwella ei ymagwedd at gefnogi pobl cyn iddynt gyrraedd argyfwng yn eu bywydau, ac yn diwallu anghenion pobl yn fwy effeithiol, yn cyflwyno canlyniadau gwell i bobl a gwella cost-effeithiolrwydd gwasanaethau, gan sicrhau eu cynaladwyedd yn y tymor hir.

Meddai'r Cyng. Mark Child, Aelod y Cabinet dros Iechyd a Lles, "Rydym wedi gwneud llawer o gynnydd yn trawsnewid gwasanaethau drwy raglen trawsnewid gwasanaethau'r cyngor sef Abertawe Gynaliadwy - Yn Addas i'r Dyfodol.

"Yn fuan, byddwn yn edrych ar y ddarpariaeth a geir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ac rydym eisoes wedi gwneud peth gwaith gyda'n partneriaid, defnyddwyr gwasanaeth ac eraill sydd â diddordeb yn y gwasanaethau hyn.

"Cyn ein bod ni'n gallu adolygu'r gwasanaethau rydym yn eu darparu, rhaid i ni ddeall yr hyn sydd ei angen ar y bobl rydym yn eu cefnogi a pha ganlyniadau maent am eu cyflawni.

"Mae arolygon ar wahân yn cynnwys y tri maes a byddwn yn annog unrhyw un â diddordeb yn unrhyw un ohonynt i gymryd yr amser i edrych arnynt a chyfrannu."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i:www.abertawe.gov.uk/strategaethaugc


Wedi'i bweru gan GOSS iCM