Chwilio'r wefan
English

Cwrdd â rhai o'n staff

Mae dros 11,300 o swyddogion Cyngor Abertawe yn falch o ddarparu ystod eang o wasanaethau ar draws eich cymuned.

I ddangos y sgiliau maent yn eu cynnig, rydym wedi creu casgliad o luniau o'r swyddogion gyda disgrifiadau o'u gwaith yn eu geiriau nhw.

Rydym yn falch o'n gweithwyr ac mae bleser gennym roi blas ar eu gwaith i chi.

Michael Dalling - National Exercise Referral Instructor.

Michael Dalling - Hyfforddwr Atgyfeiriadau Ymarfer Corff Cenedlaethol

Mae Michael yn cynnal sesiynau ymarfer corff i oedolion yn y gymuned ac mewn lleoliadau hamdden. Mae ganddo gymwysterau penodol i gyflwyno sesiynau ymarfer corff penodedig ar gyfer cyfranogwyr sydd wedi'u cyfeirio gan weithwyr iechyd proffesiynol.

Mike Davies, Miranda Griffiths and Zoe Price - Jig-so.

Mike Davies, Miranda Griffiths a Zoe Price - Jig-so

Gweithwyr y cyngor yw Mike, Miranda a Zoe sy'n helpu pob ifanc i gael mynediad i'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt cyn ac ar ôl rhoi genedigaeth. Mae'r 1,000 o ddiwrnodau cyntaf ym mywyd plentyn yn dyngedfennol, gall ei chael hi'n iawn yr adeg honno olygu dyfodol disglair i blant.

Katie Harkness, Catherine Curtis, Jessie Kidd (children’s play team).

Katie Harkness, Catherine Curtis a Jessie Kidd - tîm chwarae i blant

Mae Katie, Catherine a Jessie yn gweithio gyda'n tîm chwarae i blant. Maent yn annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored, gan uno cymunedau i adennill eu mannau gwyrdd a'u strydoedd drwy chwarae.

Arron Bevan-John - Community development officer.

Arron Bevan-John - Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae gan Arron gysylltiad ag 14 o adeiladau cymunedol y cyngor a nifer o grwpiau "cyfeillion". Mae'n rhoi hyfforddiant, cefnogaeth a chyngor o ddydd i ddydd i grwpiau sefydledig a phwyllgorau rheoli gwirfoddol sy'n defnyddio asedau'r cyngor.

John Burns - Market supervisor.

John Burns - Goruchwyliwr y Farchnad

Mae John yn goruchwylio holl agweddau ar weithredu Marchnad Abertawe o ddydd i ddydd.

Jodi Jones (Library Manager).

Jodi Jones - Rheolwr Llyfrgell

Mae Jodi Jones yn gweithio i greu hwb cymunedol drwy lyfrau a darllen, sesiynau dysgu a digwyddiadau difyr gan greu amgylchedd cyfeillgar a chyfforddus yn Llyfrgell Penlan lle gall unrhyw un alw heibio am sgwrs, cwrdd â phobl newydd, defnyddio'r cyfrifiaduron a chael gwybodaeth.

Madelene Kostromin, Ashley Rix and Michael Jones (Swansea Children’s Centre).

Madelene Kostromin, Ashley Rix a Michael Jones - Canolfan Blant Abertawe

Mae Madelene, Ashley a Michael yn gweithio gyda phlant a theuluoedd ac yn cynnig cefnogaeth, arweiniad a gweithgareddau iddynt.

Carole Billingham (libraries).

Carole Billingham a Stella - Llyfrgellydd Plant ac Ieuenctid a chi Therapi Anifeiliaid Anwes (PAT)

Mae Carole yn prynu llyfrau ar gyfer adran plant pob llyfrgell gyhoeddus Cyngor Abertawe.

Andy Plaice, Phil Rix and Paul Dickerson (recycling).

Andy Plaice, Phil Rix a Paul Dickerson - tîm ailgylchu

Mae Andy, Phil a Paul yn annog preswylwyr i ailgylchu. Maent yn cynorthwyo gydag unrhyw bryderon neu faterion mewn perthynas â rheoli gwastraff. Maent yn helpu pobl i ddeall mwy am ailgylchu.

Teacher - Gareth Williams

Gareth Williams - Athro, Ysgol Gyfun Gŵyr

Mae Gareth yn gwneud gwahaniaeth i fywydau a phrofiadau ein disgyblion gan ddarparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nicky Harris

Nicky Harris - Casglwr ymyl y ffordd

Mae Nicky yn casglu plastig i'w ailgylchu a gwastraff bwyd o'r palmant ac yn eu gwaredu i mewn i lori.

Pentrehafod project team

Tîm y prosiect - ailfodelu Ysgol Uwchradd Pentrehafod

Cwrdd â rhai o'r tîm sy'n adnewyddu ac yn ailfodelu Pentrehafod.

Community care assistants

Cynorthwywyr Gofal yn y Gymuned

Mae ein cynorthwywyr gofal yn y gymuned yn cefnogi aelodau diamddiffyn y cyhoedd yn eu cartrefi er mwyn iddynt allu parhau i fyw'n annibynnol gyhyd â phosib.

Hywel in the Contact Centre

Hywel Lewis - Arweinydd Tîm y Ganolfan Gyswllt

Mae Hywel yn sicrhau bod ymwelwyr â'r Ganolfan Ddinesig yn derbyn y gwasanaeth gorau.

Highway maintenance team

Swyddogion Cynnal a Chadw Priffyrdd

Mae ein swyddogion cynnal a chadw yn atgyweirio tyllau yn y ffordd ac yn gwneud gwaith brys yn ystod y dydd er mwyn sicrhau bod llai o ddiffygion ar y strydoedd.

Bus station ranger

Craig Beaven - Ceidwad Gorsaf Fysus

Mae ein ceidwad yn sicrhau diogelwch a lles pobl sy'n defnyddio'r orsaf.

School catering team

Staff cegin ysgolion

Mae staff cegin ysgolion yn darparu prydau maethlon ar gyfer miloedd o blant, 5 niwrnod yr wythnos yn ystod y tymor.

Kelly from Western Bay

Kelly Gillings - Rheolwr Gweithredu Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth Bae'r Gorllewin

Mae Kelly'n datblygu ac yn gweithredu rhaglen gomisiynu ar gyfer anghenion cymhleth ar ran partneriaid Bae'r Gorllewin.

Emergency management officer

Ben Cromie - Swyddog Rheoli Argyfyngau

Mae Ben yn cynllunio ar gyfer argyfyngau ac yn ymateb iddynt gan weithio gyda phartneriaid allweddol megis yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân.

Tiaan electrician

Tiaan Davies - Trydanwr

Mae Tiaan yn gosod cawodydd, ceginau a system mynediad â llais ar gyfer tenantiaid y cyngor sy'n anabl neu'n hŷn.

Electoral Services officer

Caroline Griffiths - Swyddog Gwasanaethau Etholiadol

Mae Caroline yn helpu i oruchwylio'r etholiadau ar gyfer Cyngor Abertawe ac mae hi'n gyfrifol am reoli'r gofrestr etholiadol.

Social worker

Helen - Gweithiwr Cymdeithasol Plant a Theuluoedd

Cefnogi teuluoedd drwy argyfwng fel y gall plant dderbyn y lefel orau o ofal a chefnogaeth yn eu cartrefi eu hunain (lle bo'n ddiogel ac yn briodol i wneud hynny).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM