Chwilio'r wefan

Gwaith adfywio i gael ysgogiad ychwanegol gan gorff wedi'i wella

Bydd corff lefel uchel, ar draws sectorau, sy'n helpu i ysgogi adfywio economaidd yn Abertawe'n cael ei lansio'r wythnos hon(sylwer: ddydd Mercher 2 Mai).

Bydd uwch-gynrychiolwyr o gymdeithasau tai a sefydliadau ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus, addysg a gwirfoddol yn bresennol yn yr ail-lansiad ddydd Mercher.

Adnabuwyd fel Partneriaeth Adfywio Economaidd Abertawe yn flaenorol (SERP), ac mae'n debygol y bydd yn cael enw newydd ac yn parhau i gael ei rheoli gan Gyngor Abertawe, sy'n trefnu'r digwyddiad.

Cynhelir y lansiad yn Nhreforys, enghraifft gynharaf y DU o dref ddiwydiannol gynlluniedig sy'n dal i fod yn gyfoethog o ran treftadaeth. Bydd y partneriaid yn ymgasglu yn nhirnod y Tabernacl a adeiladwyd ym 1870 a byddant yn teithio o amgylch elfennau allweddol ardal gadwraeth Treforys.

Ymhlith y rheiny a fydd yn bresennol y mae cynrychiolwyr o Grŵp Tai Coastal, Grŵp Pobl, Tai Teuluoedd, BID Abertawe, Coleg Gŵyr Abertawe, Llywodraeth Cymru, Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru, sefydliadau busnesau lleol a Busnes Cymru.

Byddant yn trafod syniadau er mwyn mynd i'r afael â phroblemau economaidd yn Nhreforys a byddant yn ystyried argymhellion y cyngor ar gyfer gweithgareddau SERP y dyfodol.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Mae Abertawe'n destun y rhaglen drawsnewid fwyaf ers 70 o flynyddoedd ac mae nifer o safleoedd adeiladu allweddol bellach yn weithredol. Bydd hyn yn gwella'r ddinas ar gyfer preswylwyr yn sylweddol, gan greu miloedd o swyddi newydd a bydd yn creu llawer mwy o gyfleoedd nag erioed o'r blaen.

"Mae'n bwysig cael partneriaeth adfywio economaidd leol er mwyn helpu i ysgogi newid yn Abertawe ac i ategu gwaith y dinas-ranbarth ar Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae materion economaidd y gallwn eu cyfeirio atynt ar y cyd.

"Roedd sefydliadau partner yn gefnogol o SERP, a dangosodd adolygiad manwl gan y bwrdd eu bod am adeiladu ar eu cryfderau - megis rhannu gwybodaeth - wrth chwarae rôl fwy gweithgar mewn adfywio."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM