Chwilio'r wefan
English

Coed aeddfed ac ifanc i'w cynnwys yng ngwythïen werdd canol y ddinas

Mae'r cyngor wedi addo y bydd gwythïen werdd canol dinas Abertawe'n cynnwys mwy o goed nag erioed o'r blaen pan fydd y gwaith gwella gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i gwblhau.

kingsway image march

Ac eithrio plannu dros 170 o goed newydd yn y misoedd i ddod, bydd llawer o'r coed lled-aeddfed sydd eisoes ar strydoedd canol y ddinas ac yn ychwanegu at naws canol y ddinas, yn aros.


Ar Stryd y Berllan, er enghraifft, bydd 14 o'r 22 o goed sydd wedi'u plannu eisoes yn aros ac ychwanegir 25 coeden arall at y rhain. Mae'n golygu, pan gaiff y gwaith ei orffen, y bydd 39 o goed ar Stryd y Berllan o'i gymharu â'r 22 sydd yno ar hyn o bryd. Bydd dros 200 o goed yng nghanol y ddinas pan gaiff y wythïen werdd ei chwblhau. 


Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd, mai diben y gwaith gwerth £12m i wella Ffordd y Brenin yw creu calon werdd i'r ddinas, a bydd yn golygu llawer mwy o goed, glaswellt a llwyni nag erioed o'r blaen.


Meddai, "Y peth diwethaf y mae unrhyw un yn Abertawe am ei gael yw jyngl concrit yng nghanol y ddinas. Bydd ein cynlluniau'n gwneud i strydoedd allweddol yng nghanol y ddinas deimlo mwy fel parc, gan ei wneud yn fwy hygyrch ac yn fwy deniadol i breswylwyr, siopwyr ac ymwelwyr.


"Bydd y gwaith cymynu coed rydym yn ei gynllunio, er enghraifft, yn cael gwared ar y coed hynny sy'n afiach neu lle mae eu gwreiddiau wedi codi i'r wyneb ac yn achosi problemau drwy gracio palmentydd neu isadeiledd tanddaearol fel draeniau a phibellau nwy neu adeiladau sydd gerllaw. Bydd rhaid gosod rhai newydd hefyd yn lle'r rhai sydd wedi tyfu'n rhy fawr i'r lleoliad lle'u plannwyd."


Croesawyd cynllun y cyngor i ymdrin â choed y mae eu gwreiddiau'n creu perygl ar y palmant gan Andrea Gordon, o Gŵn Tywys Cymru a chadeirydd sefydliad Nam ar y Golwg Gorllewin Morgannwg.


Dywedodd ei fod yn bwysig plannu coed newydd yn lle'r rhai a gollwyd ac ychwanegodd, "I bobl nad ydynt efallai'n deall y peryglon baglu, byddwn yn dweud, mewn gwirionedd, mae gwreiddiau sydd wedi codi i'r wyneb yn broblem go iawn i bobl sydd â nam ar y golwg."


Roedd polion lampau, biniau a cheir wedi parcio ar balmentydd bob amser yn bryder, ond meddai, "Bydd pobl â nam ar y golwg, yn enwedig pobl hŷn, yn aml yn gwegian ar eu traed ac mae'n bosib na fyddant yn gweld y gwreiddiau. Gall amharu'n fawr arnynt."

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM