Chwilio'r wefan
English

Bathodynnau Glas ar gyfer Sefydliadau

Gall sefydliadau sy'n gofalu am bobl anabl a'u cludo wneud cais am Fathodyn Glas.

Gwneud cais am y bathodyn

Mae gennym system apwyntiadau ar waith ar gyfer ein holl geisiadau, felly ffoniwch ni ar 01792 637366 i wneud apwyntiad. Os oes posibilrwydd y byddwch yn cael anhawster i gyrraedd y Ganolfan Ddinesig, dylech grybwyll hyn pan fyddwch yn ein ffonio a byddwn yn egluro'r trefniadau sydd gennym i'ch helpu.

Yn ystod ein sgwrs, byddwn yn gofyn am rai manylion gennych i weld a ydych yn bodloni'r meini prawf. Os yw'n debygol y bydd hawl gennych i gael Bathodyn Glas, byddwn hefyd yn dweud wrthych pa dystiolaeth y bydd angen i chi ei chyflwyno pan fyddwch yn dod i'r ganolfan gyswllt. 

Pryd gellir cyflwyno Bathodyn Glas i sefydliad?

Gellir cyflwyno Bathodyn Glas i sefydliad ar gyfer cerbyd modur a ddefnyddir i gludo pobl anabl a fyddai'n gymwys am fathodyn eu hunain fel arfer.

Mae'n rhaid i'r sefydliad fod yn gyfrifol am ofalu am y bobl anabl yn ogystal â'u cludiant.

Mae'n rhaid i'r cerbyd(au) fod wedi'i drwyddedu dan ddosbarth trethi Cerbyd Teithiwr Anabl (DPV) ac mae'n rhaid i Reolwr/Dirprwy Reolwr y sefydliad wneud y cais yn bersonol.

Dan yr holl amgylchiadau, rhoddir bathodynnau i'r sefydliad neu'r adran ac nid i unigolion a enwyd.

Darparu tystiolaeth

Er mwyn prosesu'r cais, rhaid i ni gael y canlynol:

  • Copi rhyddhad o dreth parthed DPV neu lythyr cadarnhad gan y DVLA (os yw'n berthnasol)

Bydd angen i gynrychiolydd awdurdodedig y sefydliad ddod â'r ddogfennaeth uchod yn bersonol i'r Ganolfan Ddinesig.

Os mai ond ychydig o'r bobl y gofelir amdanynt gan y sefydliad sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer bathodyn, dylai'r bobl anabl eu hunain wneud cais yn hytrach na'r sefydliad. Bydd hyn yn caniatáu i'r deiliaid ddefnyddio'u bathodynnau mewn unrhyw gerbyd y maent yn teithio ynddo.

Defnyddio'r bathodyn

Pan gyflwynir Bathodyn Glas i sefydliad, fe'i anfonir gyda llyfryn am Bathodyn Glas: Hawliau a Chyfrifoldebau TrefniadolYn agor mewn ffenest newydd sy'n egluro sut a phryd y dylid defnyddio'r bathodyn, gan gynnwys lle gellir parcio a lle na ellir barcio.

Mae'r llyfryn yn atgoffa sefydliadau:

  • Na ddylai gweithwyr fyth ddefnyddio'r bathodyn er eu budd eu hunain na'i ddefnyddio, er enghraifft, i gyflawni neges ar gyfer y sefydliad.
  • Ni ellir arddangos y bathodyn oni bai bod pobl anabl yng ngofal y sefydliad yn cael eu cludo yn y cerbyd.

Dylai holl weithwyr y sefydliad sy'n gyfrifol am gludo pobl anabl fod yn ymwybodol o reolau'r cynllun a amlinellir yn y daflen fel nad ydynt yn camddefnyddio'r bathodyn yn ddiarwybod iddynt. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM