Chwilio'r wefan
English

Safle 23 Viking Way, Ystâd Ddiwydiannol Winch Wen

DAN GYNNIG: Prydles dir hir o 125 o flynyddoedd. Safle heb ei datblygu, sy'n amodol ar ganiatâd cynllunio, ac yn debygol o fod yn addas i amrywiaeth o ddibenion diwydiannol a chludiant ysgafn.

Cyfeiriad: 23 Viking Way, Ystâd Ddiwydiannol Winch Wen, Parc Menter Abertawe SA1 7DA
Asiant (Asiantiaid): Jonathan Hicks, Ystadau Strategol, Cyngor Abertawe. Ffoniwch 01792 636727 neu e-bostiwch jonathan.hicks@abertawe.gov.uk
Daliadaeth: Lesddaliad
Ar osod: Dan gynnig

 

Sylwadau

Arwynebedd y safle yw oddeutu 0.81 hectar (dwy erw).

Safle heb ei datblygu ar hyn o bryd yn Ystâd Ddiwydiannol Winch Wen. Yn amodol ar ganiatâd cynllunio, mae'r safle'n debygol o fod yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion diwydiannol a chludiant ysgafn. Fel arfer, mae defnydd amgylchynol yn cynnwys B1[b a c], B2 a B8 y Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd 1987, ond mae defnydd ychwanegol sy'n benodol i'r safle wedi cael ei gymeradwyo yn yr ardal. Mae'r safle'n uwch na lefel y ffordd ac mae arglawdd sydd wedi'i amlinellu wrth flaen y safle, mae gweddill y safle'n goleddfu'n raddol.

Mae'r safle'n cynnwys cymysgedd o dir sy'n dyddio'n ôl i greu'r Parth Menter a gweithgarwch diwydiannol hanesyddol yr ardal; dylai'r holl bartïon wneud eu hymholiadau eu hunain mewn perthynas ag archwiliadau safle, adroddiadau halogi ac arolygon topograffig.

Sylwer bod yr ardal yn un lle cafwyd cloddio hanesyddol felly dylid cael adroddiad mwyngloddio hefyd.

Mae prif bibell ddŵr yn croesi'r safle, sy'n rhoi terfyn ar opsiynau datblygu ar gyfer y safle oherwydd ni chaniateir adeiladu dros y brif bibell ddŵr na thros y tir ar naill ochr y bibell am bellter sylweddol. Cynghorir partïon sydd â diddordeb i gysylltu â Dŵr Cymru er mwyn asesu'n gywir y cyfyngiadau sy'n cael eu gosod gan hyn ynghyd â'u heffeithiau ar ddichonoldeb unrhyw ddefnydd neu ddatblygiad arfaethedig.

Mae'r holl brif wasanaethau ar gael i'w cysylltu o'r briffordd.

Mae'r eiddo ar gael i'w osod ar brydles tir hir am 125 o flynyddoedd, naill ai i'w rentu'n flynyddol, neu adolygu'r brydles ar ddiwedd pob pumed flwyddyn, neu drwy dalu pris sylweddol unwaith a wedyn talu rhent rhad.

 

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM