Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau hamdden yn barod i gael eu trawsnewid ar gyfer cenhedlaeth newydd

Bydd Cyngor Abertawe'n ystyried cynlluniau a fydd yn trawsnewid canolfannau hamdden y ddinas, yn gwella cyfleusterau ac yn cadw prisiau'n isel os cânt eu cymeradwyo.

Plantasia side view

Mae gwerth miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad yn yr arfaeth, ynghyd â gwarantau o brisiau fforddiadwy ac oriau agored ar gyfer menter a fyddai o fudd i genedlaethau o ddefnyddwyr os caiff ei chymeradwyo.

Bydd y Cabinet yn cael gweld adroddiad sy'n pennu'r opsiynau ar gyfer rheoli'r canolfannau, yr atyniadau ac atyniad hynod boblogaidd y ddinas, Plantasia, ar 21 Mehefin.

Os cymeradwyir y cynlluniau, bydd y cyngor yn sefydlu partneriaethau â darparwyr gwasanaethau hamdden y mae ganddynt hanes gwych yn rheoli cyfleusterau awdurdodau lleol mewn lleoedd eraill yn y DU. 

Mae rhai o brif bwyntiau'r adroddiad yn cynnwys:

  • Prisiau, oriau agor a gwasanaethau a warchodir ar gyfer cwsmeriaid
  • Gwerth miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad ar gyfer uwchraddio cyfleusterau ac adeiladau
  • Telerau, amodau a phensiynau ar gyfer staff a ddiogelir
  • Byddai'n arbed £1m y flwyddyn i drethdalwyr
  • Y cyngor fyddai'n yn goruchwylio'r bartneriaeth a'r cyngor fyddai'n yn parhau i fod yn berchen ar bob adeilad.

Mae'r adroddiad i'r Cabinet yn nodi diwedd adolygiad comisiynu tair blynedd o wasanaethau hamdden a reolir gan y cyngor. Roedd yn ystyried rheolaeth portffolio cyfan y gwasanaethau hamdden yn y dyfodol, gan gynnwys Theatr y Grand, Neuadd Brangwyn, Plantasia, atyniadau yn yr awyr agored a chanolfannau hamdden. 

Dros gyfnod yr adolygiad bu ymgynghoriad parhaus â staff, undebau, cwsmeriaid, ysgolion a sefydliadau allanol. Cytunwyd i gadw rhai o'r gwasanaethau'n fewnol ar adegau allweddol.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Dros y tair blynedd diwethaf rydym wedi bod yn agored ac yn onest o ran yr heriau rydym yn eu hwynebu a'r opsiynau a gynigiwyd i ni. Bob cam o'r ffordd rydym wedi gwrando ar y materion a godwyd gan ein staff ac eraill ac wedi ceisio mynd i'r afael â'u pryderon.

"Os yw'r Cabinet yn cymeradwyo'r argymhellion ni fydd unrhyw wasanaethau'n cau ac ni fydd unrhyw swyddi'n cael eu colli. Bydd gwasanaethau'n cael hwb a bydd ein canolfannau hamdden a Plantasia'n ddiogel fel y gall cenedlaethau newydd o gwsmeriaid elwa ohonynt."

Dan y trefniadau arfaethedig, byddai'r ysgolion y maent wedi'u cysylltu â'r canolfannau hamdden yn parhau i gael mynediad iddynt a hynny am ddim.

Mae'r adroddiad yn cynnwys crynodeb o'r broses gaffael a'r dystiolaeth sydd wedi arwain at argymhellion mewn perthynas â'r partneriaid a ffefrir. Os cymeradwyir yr adroddiad, byddai'r cyngor yn gosod cyfnod sefydlog o 10 niwrnod, yn unol â gofynion cyfraith caffael yr UE.

Wedi hynny, byddai'r gwaith yn dechrau ar gyfnod trawsnewid a fyddai'n arwain at y cyngor yn dechrau'r partneriaethau'n swyddogol ym mis Hydref.
 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM